лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕТОДОЛОГІЯ CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІЗНАННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЕРЕДМОВА

 

В історії розвитку наукової думки можна ясно і точно простежити таке значення філософії, як коріння та життєву атмосферу наукового пошуку.
В. І. Вернадський*
Курс «Методологія соціально-економічного пізнання» був підготовлений для студентів спеціальності «Економічна теорія» у 1998 р. разом з типовою програмою. Автори курсу і типової програми під час розробки концепції цього навчально-методичного посібника спиралися на власний досвід підготовки подібної літератури з філософії, логіки, релігієзнавства, культурології, результати виконання на кафедрі відповідних довгострокових тем і програм («Соціальне пізнання і прогнозування», «Підприємництво як феномен культури», «Філософське осмислення соціально-економічних проблем сучасності, тенденцій їх розвитку» тощо).
Запропонований курс відрізняється від нормативного філософського курсу для студентів вищих навчальних закладів, по-перше, глибиною вивчення таких складових філософського знання, як гносеологія, методологія наукового пізнання, логіка наукового дослідження, соціальна свідомість, філософія науки; по-друге, методологічною спрямованістю на постановку і прин­ципи розв’язання теоретичних проблем економічної науки і практики взагалі й дипломного проектування зокрема; по-третє, плюралізмом щодо вивчення і можливого застосування в науковій діяльності різних форм світогляду та методологічних засобів.
Мета дисципліни: поглибити знання студентів, а також тих магістрантів і аспірантів, що оберуть вказану дисципліну як спец­курс, із таких підрозділів філософії, як методологія, гносеологія, логіка, філософія науки; навчити їх самостійно використовувати філософсько-світоглядні підходи в науковому дослідженні; надати вміння забезпечувати необхідний логіко-методологічний рівень підготовки курсових, випускних, дипломних і дисертаційних робіт.
Зрозуміло, що методологія соціально-економічних досліджень не обмежується лише використанням філософської методології. Вона спирається також на загальнонаукові підходи і методи вивчення соціального та економічного життя. Вона включає до методологічного інструментарію загальноекономічні й загальносоціологічні концепції, теорії, моделі, а також спеціально-економічні й конкретно-соціологічні методи аналізу дійсності. На першому етапі дослідження будь-яких соціаль­них та економічних процесів і явищ необхідно поставити і сформулювати проблему. На другому етапі необхідно визначити об’єкт і предмет дослідження. На третьому етапі треба обрати необхідну філософську методологію системного бачення предмета дослідження. На четвертому етапі — застосувати відповідний комплекс загальнонаукових принципів, підходів і методів. На п’ятому етапі — використати загальноекономічні й загальносоціологічні теорії та моделі. На шостому етапі — залучити спеціально-економічні й конкретно-соціологічні засоби і методи для отримання нового знання. На сьомому етапі треба знайти комплекс критеріїв і практичних засобів верифікації отриманого знання, тобто підтвердження істинності результатів дослідження.
Автори навчально-методичного посібника поділяють ідеї філософсько-методологічного плюралізму видатного українського вченого і мислителя В. І. Вернадського, сутність яких можна зрозуміти з наведеного уривка його творів: «Наукові факти та винаходи можуть розглядатися в межах будь-яких філософських доктрин і вчень. Вони однаково мало суперечать ідеалістичним або матеріалістичним, скептичним або критичним напрямам філософської думки».
Комплексний аналіз методологічних проблем соціально-еконо­мічного знання на рівні філософської методології акумулює досвід веберівського і попперівського позитивізму та постпозитивізму, марксистського діалектико-матеріалістичного вчення, фрейдо-марксистської методології франкфуртської школи, релігійно-філософських систем іудейського, християнського та ісламського соціалізму, ринкової етики протестантизму і персоналізму, герменевтичні підхо­ди до тлумачення різних соціокультурних цінностей тощо. Цей аналіз на рівні загальнонаукової і міждисциплінарної методології соціального й економічного знання частіше за все звертається до методологій системно-структурного підходу, синергетики, текто­логії, системного аналізу, системотехніки тощо. На рівні спеціально-наукової методології цей досвід зосереджується навколо політекономічних вчень А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, Дж. Кейнса, В. Зомбарта, О. О. Богданова, М. І. Туган-Барановсь­кого, Ф. фон Хайєка, М. Фридмана, Дж. Гелбрейта, А. Маршалла, Я. Корнаї та ін.
У наш час дедалі актуальнішою стає проблема обґрунтування нової наукової парадигми, пов’язаної з розробкою нової методології соціально-економічного дослідження як засобу створення єдиної цілісної економічної теорії (метаекономтеорії), яка б увібрала в себе все позитивне з напрацьованого світовою філософською, економічною, соціальною і політичною думкою.


* Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. — М.: Наука, 1981. — С. 7.

Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. — М.: Наука, 1988. — С. 416.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.