лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6108 П      Комісійні доходи за позабалансовими операціями з бан­ками
6109 П      Інші комісійні доходи за операціями з банками
611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами
6110 П      Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
6111 П      Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів
6113 П      Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів
6114 П      Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів
6116 П      Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів
6118 П      Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами
6119 П      Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами
618 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6180 П      Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
62 Результат від торговельних операцій
620 Результат від торговельних операцій
6203 АП    Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
6204 АП    Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами
6209 АП    Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами
63 Інші операційні доходи
630 Дохід у вигляді дивідендів
6300 П      Дохід у вигляді дивідендів
631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії
6310 П      Дохід від інвестицій в асоційовані компанії
6311 П      Дохід від інвестицій у дочірні компанії
638 Інші операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6380 П      Інші операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
639 Інші операційні доходи
6393 АП    Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж
6395 П      Доходи від оперативного лізингу (оренди)
6396 П      Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру
6397 П      Штрафи, пені, що отримані банком
6399 П      Інші операційні доходи
64 Інші доходи
649 Інші доходи
6490 П      Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів
6499 П      Інші доходи
67 Повернення списаних активів
677 Повернення списаних активів
6710 П      Повернення раніше списаної сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з банками
6711 П      Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості інших банків
6712 П      Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам
6713 П      Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж
6714 П      Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
6715 П      Повернення раніше списаної сумнівної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку
6717 П      Повернення раніше списаних безнадійних, доходів минулих років
68 Непередбачені доходи
680 Непередбачені доходи
6809 П   Непередбачені доходи
7   Витрати
70 Процентні витрати
700 Процентні витрати за коштами, отриманими від Національного банку України
7000 А      Процентні витрати за коштами до запитання, отриманими від Національного банку України
7002 А      Процентні витрати за коштами, які отримані від Національного банку України за операціями репо
7003 А      Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України
7004 А      Процентні витрати за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України
7005 А      Процентні витрати за короткостроковими депозитами, що отримані від Національного банку України
7006 А      Процентні витрати за довгостроковими депозитами, що отримані від Національного банку України
701 Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків
7010 А      Процентні витрати за коштами до запитання інших банків
7011 А      Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків
7012 А      Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків
7013 А      Процентні витрати за довгостроковими депозитами інших банків
7014 А      Процентні витрати за кредитами овернайт інших банків
7015 А      Процентні витрати за коштами, які отримані від інших банків за операціями репо
7016 А      Процентні витрати за іншими короткостроковими кредитами інших банків
7017 А      Процентні витрати за довгостроковими кредитами інших банків
702 Процентні витрати за коштами суб’єктів господарської діяльності
7020 А      Процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності
7021 АП    Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб’єктів господарської діяльності
7028 А      Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)
703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджет­них фондів України
7030 А      Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України
704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб
7040 А      Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб
7041 АП    Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб
705 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу
7050 АП    Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів
7051 АП    Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів
7052 АП    Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, які емітовані банком
7053 АП    Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, які емітовані банком
706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
7060 А      Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
7061 А      Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
707 Процентні витрати за коштами небанківських фінансових установ
7070 А      Процентні витрати за коштами до запитання небанківських фінансових установ
7071 АП    Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від небанківських фінансових установ
708 Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
7080 А      Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
709 Інші процентні витрати
7096 А      Процентні витрати за субординованим боргом
7099 А      Інші процентні витрати
71 Комісійні витрати
710 Комісійні витрати
7100 А      Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування
7101 А      Комісійні витрати на кредитне обслуговування
7103 А      Комісійні витрати за операціями з цінними па­перами
7104 А      Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів
7106 А      Комісійні витрати на довірче обслуговування
7108 А      Комісійні витрати за позабалансовими операціями
7109 А      Інші комісійні витрати
718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
7180 А      Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
73 Інші операційні витрати
731 Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії
7310 А      Втрати від інвестицій в асоційовані компанії
7311 А      Втрати від інвестицій у дочірні компанії
738 Інші операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
7380 А      Інші операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
739 Інші операційні витрати
7392 А      Витрати на аудит
7395 А      Витрати на оперативний лізинг (оренду)
7396 А      Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру
7397 А      Штрафи, пені, що сплачені за банком
7399 А      Інші операційні витрати
74 Загальні адміністративні витрати
740 Витрати на утримання персоналу
7400 А      Основна і додаткова заробітна плата
7401 А      Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування
7403 А      Матеріальна допомога та інші соціальні виплати
7404 А      Витрати на підготовку кадрів
7405 А      Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників
7409 А      Інші витрати на утримання персоналу
741 Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток
7410 А      Податок на додану вартість
7411 А      Податок на землю
7418 А      Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
7419 А      Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток
742 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів
7420 А      Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів
7421 А      Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)
7423 А      Амортизація
743 Інші експлуатаційні та господарські витрати
7430 А      Витрати на комунальні послуги
7431 А      Господарські витрати
7432 А      Витрати на охорону
7433 А      Інші експлуатаційні витрати
744 Витрати на телекомунікації
7440 А      Витрати на СЕП
7441 А      Витрати на інші системи банківського зв’язку
7442 А      Поштово-телефонні витрати
745 Інші адміністративні витрати
7452 А      Витрати на відрядження
7454 А      Представницькі витрати
7455 А      Витрати на маркетинг та рекламу
7456 А      Спонсорство та доброчинність
7457 А      Інші адміністративні витрати
749 Інші витрати
7490 А      Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів
7499 А      Інші витрати
77 Відрахування в резерви
770 Відрахування в резерви
7700 АП    Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками
7701 АП    Відрахування в резерв під заборгованість інших банків
7702 АП    Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
7703 АП    Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
7704 АП    Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
7705 АП    Відрахування в резерв під можливі втрати за де-
біторською заборгованістю та іншими активами
банку
7706 АП    Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків та втрат
772 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами
7720 АП    Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами
78 Непередбачені витрати
780 Непередбачені витрати
7809 А      Непередбачені витрати
79 Податок на прибуток
790 Податок на прибуток
7900 АП    Податок на прибуток
8   Управлінський облік
9   Позабалансові рахунки
90 Зобов’язання і вимоги за усіма видами гарантій
900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам
9000 А      Гарантії, що надані банкам
9001 А      Підтверджені акредитиви.
9002 А      Акцепти, що надані банкам
9003 А      Авалі, що надані банкам
901 Гарантії, отримані від банків
9010 П      Прості гарантії, що отримані від банків
9015 П      Контргарантії, що отримані від банків
902 Гарантії, надані клієнтам
9020 А      Гарантії, що надані клієнтам
9023 А      Авалі, що надані клієнтам
903 Гарантії, що отримані від клієнтів
9030 П      Прості гарантії, що отримані від Уряду України
9031 П      Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України
9036 П      Контргарантії, що отримані від клієнтів
909 Сумнівні гарантії та поручительства
9090 А      Сумнівні гарантії, що надані банкам
9091 А      Сумнівні гарантії, що надані клієнтам.
91 Зобов’язання з кредитування, надані та отримані
910 Зобов’язання з кредитування, які надані банкам
9100 А      Зобов’язання з кредитування, які надані банкам
911 Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків
9110 П      Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків
9111 П      Зобов’язання з кредитування, які отримані від міжнародних та інших фінансових організацій
912 Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам
9122 А      Непокриті акредитиви
9129 А      Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам
92 Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами
920 Валюта та банківські метали, які куплені, але не отримані
9200 А      Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот
9201 А      Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами з метою хеджування
9202 А      Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами за іншими операціями
9203 А      Валюта та банківські метали до отримання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування
9204 А      Валюта та банківські метали до отримання, за іншими опціонними контрактами
9205 А      Дисконт/Премія до отримання за форвардними валютними контрактами.
9206 А      Хеджовані процентні доходи майбутніх періодів в іноземній валюті
9207 А      Витрати майбутніх періодів, які хеджовані
921 Валюта та банківські метали, які продані, але не відіслані
9210 П      Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот
9211 П      Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами з метою хеджування
9212 П      Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами за іншими операціями
9213 П      Валюта та банківські метали до відсилання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування
9214 П      Валюта та банківські метали до відсилання, за іншими опціонними контрактами
9215 П      Дисконт/Премія до виплати за форвардними контрактами
9216 П      Хеджовані процентні витрати майбутніх періодів в іноземній валюті
9217 П      Доходи майбутніх періодів, які хеджовані
929 Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами
9290 А      Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами
93 Вимоги та зобов’язання щодо андерайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну
930 Цінні папери до отримання за операціями андерайтингу
9300 А      Вимоги за андерайтингом цінних паперів
931 Цінні папери до відсилання за операціями андерайтингу
9310 П      Зобов’язання за андерайтингом цінних паперів
935 Активи до отримання
9350 А      Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами
9351 А      Активи до отримання за форвардними контрактами з метою хеджування
9352 А      Активи до отримання за форвардними контрактами за іншими операціями
9353 А      Активи до отримання за купленими опціонними контрактами з метою хеджування
9354 А      Активи до отримання, за іншими опціонними контрактами
936 Активи до відсилання
9360 П      Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовими контрактами
9361 П      Активи до відсилання за форвардними контрактами з метою хеджування
9362 П      Активи до відсилання за форвардними контрактами за іншими операціями
9363 П      Активи до відсилання за купленими опціонними контрактами з метою хеджування
9364 П      Активи до відсилання за іншими опціонними контрактами
939 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну
9390 А   Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструмен­тами, крім інструментів валютного обміну
95 Інші зобов’язання і вимоги
950 Отримана застава
9500 П      Застава, за якої предмет застави залишається у заставодавця
9501 П      Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю
9502 П      Застава, за якої предмет застави передається третім особам
9503 П      Застава за складськими свідоцтвами
951 Надана застава
9510 А      Надана застава
96 Списана заборгованість та кошти до повернення
960 He сплачені в строк доходи
9600 А      Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками
9601 А      Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
9602 А      Нараховані та не отримані доходи за операціями з банками
9603 А      Нараховані та не отримані доходи за операціями з клієн­тами
9604 А      Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками
9605 А      Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
961 Списана у збиток заборгованість за активами
9610 А      Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках
9611 А      Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями
9613 А      Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами
9615 А      Списана у збиток дебіторська заборгованість
9617 А      Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами
9618 А      Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами
962 Кошти до повернення
9620 А      Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що знаходяться на рахунках у Зовнішекономбанку Росії
9621 А      Валютні кошти фізичних осіб, що знаходяться на рахунках у Зовнішекономбанку Росії
97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні
970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні
9702 А      Цінні папери на зберіганні
9703 А      Інші активи на зберіганні
9704 А      Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)
971 Документи з приватизації — житлові чеки
9710 А      Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків
9711 А      Житлові чеки в установах Ощадного банку України
9712 А      Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації
9713 А      Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9714 А      Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами приватизації адміністративно-територі­альних одиниць
9715 А      Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими чеками
9717 А      Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників
9718 А      Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації
972 Документи з приватизації — майнові сертифікати
9720 А      Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сер-
тифікатів
9721 А      Майнові сертифікати в установах Ощадного банку України
9722 А      Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації
9723 А      Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9724 А      Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9725 А      Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими сертифікатами
9726 А      Бланки приватизаційних майнових сертифікатів
9727 А      Приватизаційні майнові сертифікати, акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна
9728 А      Майнові сертифікати, акумульовані для розрахунків за приватизоване житло
973 Документи з приватизації — земельні бони
9731 А      Земельні бони в установах Ощадного банку України
9733 А      Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9734 А      Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіаль­них одиниць
9735 А      Розрахунки установ Ощадного банку України за земельними бонами
9737 А      Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових посередників
974 Інші розрахунки
9740 А      Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно
9741 А      Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно
9742 А      Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно
9743 А      Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло
9744 А      Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло
9745 А      Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло.
9746 А      Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації
975 Документи з приватизації — компенсаційні сертифікати
9750 А      Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в установах Ощадного банку України.
9751 А      Бланки компенсаційних сертифікатів
9752 А      Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку
9753 А      Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі
9754 А      Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків
9755 А      Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації
9756 А      Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9757 А      Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку
9760 А      Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку
977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі
9770 А      Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, відіслані
9771 А      Бланки з приватизації в дорозі
978 Активні рахунки довірчого управління
9780 А      Готівкові кошти за операціями довірчого управ­ління
9781 А      Поточні рахунки управителя з довірчого управ­ління
9782 А      Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління
9783 А      Цінні папери в довірчому управлінні
9784 А      Банківські метали в довірчому управлінні
9786 А      Інші активи в довірчому управлінні
9787 А      Витрати за операціями довірчого управління
9788 А      Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління
979 Пасивні рахунки довірчого управління
9790 П      Фонди банківського управління
9791 П      Рахунки установників
9792 П      Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління
9797 П      Доходи від операцій довірчого управління
98 Облік інших засобів, цінностей та документів
980 Документи за розрахунковими операціями
9800 А      Розрахункові документи за факторинговими операціями
9802 А      Акредитиви до сплати
9803 А      Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів
9804 А      Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку
9805 А      Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями.
9809 А      Інші документи за розрахунковими операціями клі-
єнтів
981 Інші цінності і документи
9810 А      Нерозібрані посилки з цінностями.
9811 А      Отримані дозволи на випуск цінних паперів
9812 А      Погашені цінності
9819 А      Інші цінності і документи.
982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку
9820 А      Бланки цінних паперів
9821 А      Бланки суворого обліку
983 Документи і цінності, прийняті та відіслані на інкасо
9830 А      Документи і цінності, прийняті на інкасо
9831 А      Документи і цінності, відіслані на інкасо
984 Операції за основними засобами
9840 А      Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)
985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової
участі
9850 А      Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі
989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі
9890 А      Бланки цінних паперів у підзвіті
9891 А      Бланки цінних паперів у дорозі
9892 А      Бланки суворого обліку в підзвіті
9893 А      Бланки суворого обліку в дорозі
9898 А      Інші цінності та документи в підзвіті
9899 А      Інші цінності та документи в дорозі
99 Контррахунки та позабалансова позиція банку
990 Контррахунки для рахунків розділів 90—95
991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98
992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами
9920 АП    Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.