лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

13.3. Методика складання звіту
про фінансові результати

Звіт про фінансові результати призначений для обчислення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Вивчаючи параграф 1.2 розділу 1, ви вже ознайомилися з призначенням цього звіту та усвідомили, яке місце він посідає у системі фінансової звітності. Цей звіт є своєрідним ланцюгом між балансами початку та кінця звітного періоду. Головна мета звіту про фінансові результати — продемонструвати менеджерам та зовнішнім користувачам, які доходи отримав банк та які він мав витрати за певний звітний (обліковий період). Отже, зазначений звіт стосується лише певного періоду. Банки складають звіт про фінансові результати за такі звітні періоди:

  • місяць;
  • квартал;
  • рік.

Місячний і квартальний звіти є проміжними, а річний Звіт про фінансові результати — кінцевим. Він демонструє остаточно одержаний банком за рік фінансовий результат від діяльності: чистий прибуток або збиток.
Методика складання місячного звіту має певні відмінності від методики складання квартального та річного звіту про фінансові результати. Зупинимося на розгляді цих особливостей.
Місячний звіт має назву «Звіт про прибутки та збитки банку». Головна його особливість полягає в тому, що він складається за схемою бухгалтерських рахунків для обліку доходів та витрат, які передбачені в шостому та сьомому класах плану рахунків комерційного банку, наростаючим підсумком з початку року. Цей звіт складається у форматі вертикальної таблиці, яка структурно включає три частини:

  • доходи;
  • витрати;
  • чистий прибуток (збиток).

Місячний звіт про прибутки та збитки складається на ба-
зі даних оборотно-сальдової відомості (сальдової відомості)
за рахунками третього порядку (групами рахунків), які входять до складу бухгалтерських рахунків шостого та сьомого класів. Доходи та витрати показують у зазначеному звіті згідно з
класифікацією рахунків для їх обліку у шостому та сьомо-
му класах плану рахунків. У зазначений звіт переносяться
кредитові залишки за рахунками шостого класу і дебетові
залишки за рахунками сьомого класу. Формою звіту передбачено визначення проміжних підсумків за рахунками другого порядку (розділами). Показник чистого прибутку (збитку) обчислюється як різниця між сумою сукупних доходів та сумою сукупних витрат (142 = 17 441 – 17 299). Рахунки доходів та витрат закриваються тільки один раз на рік в останній робочий день року. Протягом року в проміжних звітах про фінансові результати визначений поточний чистий прибуток (збиток) звітного періоду відображається наростаючим підсумком з початку року на тимчасовому рахунку «Поточний фінансовий результат».
Розглянемо приклад місячного звіту про прибутки та збитки АКБ «Росток», складеного за даними сальдової відомості, яка наведена у табл. 13.6.
Квартальний та річний звіти про фінансові результати складаються за методом послідовного розрахунку фінансового результату за звітний період.
Таблиця 13.6
Звіт про прибутки та збитки комерційного
банку АКБ «Росток» за грудень 2001 р., тис. грн


Символ

Стаття доходів

Усього

 

ДОХОДИ

17 441

60

Процентні доходи

14 444

601

Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках

5544

602

Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності

8900

604

Процентні доходи за кредитами фізичним особам

0

605

Процентні доходи за цінними паперами

54

61

Комісійні доходи

2233

610

Комісійні доходи за операціями з банками

843

611

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

1390

62

Результат від торговельних операцій

99

63

Інші банківські операційні доходи

662

639

Інші банківські операційні доходи

662

6397

Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями

247

64

Інші небанківські операційні доходи

0

649

Інші небанківські операційні доходи

0

6497

Штрафи, пені, що отримані за господарськими операціями

0

68

Непередбачені доходи

3

 

ВИТРАТИ

17 299

70

Процентні витрати

11 810

701

Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків

6810

702

Процентні витрати за коштами суб’єктів господарської діяльності

4984

704

Процентні витрати за коштами фізичних осіб

0

705

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

165

Продовження табл. 13.6


Символ

Стаття доходів

Усього

709

Інші процентні витрати

 

71

Комісійні витрати

87

710

Комісійні витрати

87

73

Інші банківські операційні витрати

45

739

Інші банківські операційні витрати

42

7397

Штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями

3

74

Інші небанківські операційні витрати

5114

740

Витрати на утримання персоналу

2545

7400

Основна і додаткова заробітна плата

1850

7401

Внески на державне соціальне страхування

150

74 011

З них: збір на соціальне страхування на випадок безробіття

15

7402

Інші обов’язкові нарахування на заробітну плату

520

7403

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

10

741

Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

690

7410

Податок на додану вартість

380

7411

Податок на землю

125

7419

Сплата інших податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

185

742

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

758

7420

Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів

220

7421

Витрати на утримання орендованих основних засобів та нематеріальних активів

19

7423

Амортизація

519

743

Інші експлуатаційні витрати

373

744

Витрати на телекомунікації

463

745

Супутні небанківські операційні витрати

87

Закінчення табл. 13.6


Символ

Стаття доходів

Усього

749

Інші небанківські операційні витрати

198

7497

Штрафи, пені, що сплачені за господарськими операціями

0

77

Відрахування в резерви та списання безнадійних активів

243

770

Відрахування у резерви

154

772

Відрахування у резерви під сумнівну заборгованість

89

 

Прибуток (збиток) до сплати податку

142

79

Податок на прибуток

0

 

Чистий прибуток (збиток)

142

Згідно з цим методом у формі квартального та річного звітів передбачено послідовне зіставлення їх статей з метою визначення проміжних показників фінансового результату. Це досягається використанням класифікації доходів і витрат за їх типами та видами діяльності банку. Кожна стаття розраховується через об’єд­нання залишків за певними рахунками доходів (шостого класу) і витрат (сьомого класу). Для правильного тлумачення впливу проміжних фінансових результатів на кінцевий фінансовий результат потрібно уважно вивчити методику їх розрахунку.
У загальному вигляді техніка складання квартального та річного звіту про фінансові результати подана у табл. 13.7. З таблиці ми бачимо, на базі яких бухгалтерських рахунків обчислюється сума кожної статті.
Таблиця 13.7
Кореляція звіту про фінансові результати
(річного та квартального) з Планом рахунків


Рядок

Найменування статті

Номери рахунків

1.1

Процентний дохід

Групи рахунків 600—604, 609, Рахунки 6050—6055(АП)

1.2

Процентні витрати

(Групи рахунків 700—706, 709)

1

Чистий процентний дохід

 

2.1

Комісійний дохід

Групи рахунків 610—611

2.2

Комісійні витрати

(Група рахунків 710)

Закінчення табл. 13.7


Рядок

Найменування статті

Номери рахунків

2

Чистий комісійний дохід

 

3

Дивідендний дохід

Аналітичний рахунок балансового рахунка 6300

4

Чистий торговельний дохід

Рахунки 6203—6204, 6209, (7703)

5

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

Рахунок 6394 мінус рахунок 7394

6

Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії й дочірні установи та інших інвестицій

Аналітичний рахунок балансового рахунка 6300

7

Інший операційний дохід

Рахунки 6395—6397, 6399, 6493, 6497, 6499, позитивний результат від рахунка 6490 мінус рахунок 7490

8

Операційний дохід

 

9

Загальноадміністративні витрати

Групи рахунків 741, 743—744; Рахунки 7390, 7395—7397, 7399, 7420—7423, 7450—7456, 7490, 7493, 7497, 7499; Негативний результат рахунка 6490 мінус рахунок 7490

10

Витрати на персонал

Рахунки 7400—7403, 7409

11

Прибуток від операцій

 

12

Витрати на безнадійні та сумнівні борги

Рахунки 6710—6715, 6717, (7700—7702,7704—7706,7720[АП]), (7710—7715), (Аналітичний рахунок балансового рахунка 7399)

13

Прибуток до оподаткування

 

14

Податок на прибуток

Аналітичний рахунок балансового рахунка 7900

15

Прибуток після оподаткування

 

16

Непередбачені доходи/витрати

Рахунки 6809, 7809, аналітичний рахунок балансового рахунка 7900

17

Чистий прибуток/ збиток банку

 

18

Чистий прибуток на одну просту акцію

 

19

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію

 

Розглянемо докладніше структуру річного звіту про фінансові результати, складеного за згаданою методикою (табл. 13.8).
Таблиця 13.8
Звіт про фінансові результати АКБ «Росток»
на 31 грудня 2001 р., тис. грн


Рядок

Найменування статті

2001 р.

2000 р.

1.1

Процентний дохід

14 444

15 792

1.2

Процентні витрати

(11 810)

(10 828)

1

Чистий процентний дохід

2634

4964

2.1

Комісійний дохід

2233

1667

2.2

Комісійні витрати

(87)

(109)

2

Чистий комісійний дохід

2146

1558

3

Дивідендний дохід

0

0

4

Чистий торговельний дохід

99

87

5

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

0

0

6

Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії й дочірні установи та інших інвестицій

0

0

7

Інший операційний дохід

662

251

8

Операційний дохід

5541

6860

9

Загальноадміністративні витрати

(2614)

(3073)

10

Витрати на персонал

(2545)

(1819)

11

Прибуток від операцій

382

1968

12

Витрати на безнадійні та сумнівні борги

(243)

(1318)

13

Прибуток до оподаткування

139

650

14

Податок на прибуток

(0)

(0)

15

Прибуток після оподаткування

139

650

16

Непередбачені доходи/витрати

3

0

17

Чистий прибуток/ збиток банку

142

650

18

Чистий прибуток на одну просту акцію

19

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію

Процес розрахунку чистого прибутку (збитку) звітного періоду можна поділити на такі етапи:
перший етап — розрахунок валового прибутку (збитку) (п. 8 звіту);
другий етап— розрахунок прибутку (збитку) від здійснених банком операцій (п. 11 звіту);
третій етап — розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності банку до оподаткування (п. 13 звіту);
четвертий етап— розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності (п. 15 звіту);
п’ятий етап — визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду (п. 17 звіту).
З принципами, покладеними в основу побудови звіту про фінансові результати, ви ознайомилися, вивчаючи загальну характеристику фінансових звітів, викладену у першому розділі. В основу побудови структури звіту покладені такі принципи:
1) класифікація господарської діяльності на звичайну та надзвичайну;
2) обчислення проміжного фінансового результату на базі класифікації доходів і витрат за їх типами та видами діяльності банку;
3) розподіл витрат на прямі та непрямі.
Розглянемо докладніше алгоритм розрахунку кожного з проміжних показників фінансового результату.
Розрахунок валового прибутку (збитку). У звіті про фінансові результати термін «операційний дохід» використаний як синонім терміна «валовий прибуток». Застосування терміна «валовий прибуток» доцільніше, тому що він відповідає вимогам міжнародних і національних стандартів з бухгалтерського обліку.
Валовий прибуток — це різниця між сумою доходів, одержаних банком, і сумою витрат, понесених банком від операцій, які здійснюються банком у процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і які безпосередньо пов’язані з цими операціями. Тобто для розрахунку валового прибутку ми приймаємо типи доходів і витрат, що відповідають таким критеріям:
по-перше, це доходи і витрати, які виникають від звичайних банківських операцій з різноманітними фінансовими інструментами та від послуг, що їх супроводжують;
по-друге, існує безпосередній зв’язок між операцією або послугою і доходами чи витратами, одержаними або понесеними від цих операцій або послуг.
Валовий прибуток включає чистий процентний дохід; чистий комісійний дохід; чистий торговельний дохід від операцій з іноземною валютою, цінними паперами та похідними фінансовими інструментами; чистий прибуток від інвестиційних цінних паперів. Розглянемо алгоритм розрахунку валового прибутку (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Алгоритм розрахунку показника «Валовий прибуток»
Валовий прибуток розраховується як алгебраїчна сума певних видів чистих доходів, які банк отримає від звичайних банківських операцій. Класифікація видів чистого доходу побудована на об’єднанні доходів і витрат, пов’язаних зі звичайними банківськими операціями залежно від типів доходів, які вони генерують, та типів витрат, які несе банк, здійснюючи ці операції.
Показник валового прибутку яскраво демонструє здатність банку заробляти доходи, а його складові дають змогу оцінити рен­табельність окремих видів діяльності банку. Проте ефективне використання цього показника для аналітичних розрахунків можливе тільки за умови засвоєння алгоритму його розрахунку та розуміння бази розрахунку. Упроваджений метод послідовного розрахунку валового прибутку дає можливість спеціалісту з фінансового аналізу простежити походження усіх складових доходу банку.
Найбільшу увагу потрібно приділити показникам чистого процентного доходу та чистого комісійного доходу, частка яких у сумі валового прибутку банку є визначальною. Зазначені показники у звіті відображаються розгорнуто і розраховуються шляхом зіставлення однотипних доходів та витрат.
Чистий процентний дохід — це різниця між сумою отриманих банком процентних доходів від кредитних операцій, від операцій із цінними паперами та похідними фінансовими інструментами і сумою понесених банком витрат на виплату процентів за залученими депозитами та запозиченими коштами.
Чистий комісійний дохід — це різниця між сумою одержаних банком комісій і зборів та сумою сплачених ним комісій і зборів за отримані послуги.
На нетто-основі, тобто у згорнутому вигляді, у Звіті показуються прибутки (збитки), які виникають у результаті:

  1. купівлі та продажу торговельних цінних паперів та придбаних на продаж;
  2. вибуття інвестиційних цінних паперів;
  3. операцій в іноземній валюті.

Наступні показники, які характеризують фінансовий результат банку, обчислюються шляхом послідовних відрахувань від суми валового прибутку (рис. 13.2).


Рис. 13.2. Алгоритм розрахунку показника «Прибуток від операцій»
Прибуток від операцій — це різниця між сумою валового прибутку і сумою операційних витрат банку на забезпечення бан­ківської діяльності. Такі операційні витрати банку включають адміністративні витрати і витрати на персонал. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, які пов’яза­ні з управлінням та обслуговуванням банку, крім витрат на утримання персоналу. Витрати на утримання персоналу охоплюють виплати основної та додаткової заробітної плати, внески на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, інші обов’язкові нарахування на заробітну плату, матеріальну допомогу та інші соціальні виплати тощо.
Операційні витрати є найбільшою статтею видатків і значно впливають на розмір чистого прибутку.
Показник «прибуток від операцій» посідає особливе місце в сукупності показників прибутку (збитку), що відображаються у звіті про фінансові результати. Він демонструє здатність банківської установи отримувати доходи від ведення банківського бізнесу (рис. 13.3).


Рис. 13.3. Розрахунок показника
«Прибуток від звичайної діяльності банку»
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховується як різниця між прибутком від операцій і витратами на відрахування під безнадійні та сумнівні активи.
Витрати на відрахування під безнадійні та сумнівні активи включають відрахування в резерви на покриття втрат за кредитами, резерви під знецінення цінних паперів та деякі інші безнадійні активи. У сумі відрахувань у резерви частка відрахувань у резерв на покриття втрат за кредитами є основною.
Необхідність відображення відрахувань у резерви окремою статтею у звіті про фінансові результати зумовлено виключним впливом цих витрат на кінцевий фінансовий результат від діяльності банку. Вони, як свідчить практика, складають великі суми і для здійснення цих витрат не потрібні грошові кошти. Зауважимо, ці витрати мають негрошову природу.
Чистий прибуток (збиток) банку розраховується шляхом відрахування з суми прибутку від звичайної діяльності суми податку на прибуток та додавання суми непередбаченого доходу (витрат).
Показники «чистий прибуток на одну просту акцію» та «скоригований чистий прибуток на одну просту акцію» заповнюють тільки банки, які організовані у вигляді акціонерних товариств і акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.