лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Наявність рівності сальдо дебетових (126 022) та кредитових (126 022) рахунків у відомості свідчить, що всі операції, які здійснені в банку протягом дня, зареєстровані в обліковій системі та правильно відображені за бухгалтерськими рахунками.
Далі на підставі даних відомості відбувається складання щоденного балансу.
Переходу до балансу передує закриття рахунків доходів і витрат та обчислення в системі бухгалтерських рахунків фінансового результату за поточний рік, який до його затвердження відображають за рахунком 504 «Результати минулого року, що очікують на затвердження» в складі п’ятого класу «Капітал банку». Кредитове сальдо за рахунком свідчить, що банк одержав прибуток, який і є основним джерелом зростання власного капіталу. Наявність дебетового сальдо показує, що банк отримав збиток. Сума збитку відображається і в балансі і в звіті про фінансові результати зі знаком мінус (у дужках) і призводить до зменшення власного капіталу.
Наведений вище приклад звіту демонструє, що банк одержав чистий прибуток на суму 142 тис. грн (ДоходиВитрати =
= 17 441 – 17 299 = 142). Унаслідок цього має місце зростання власного капіталу, що і підтверджують дані наведеного нижче балансу.
Щоденний (щомісячний) баланс складається відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. Баланс має три частини:

  • баланс активів та зобов’язань і капіталу;
  • доходи та витрати;
  • позабалансові рахунки.

Розглянемо форму денного балансу, складеного шляхом перегрупування рахунків, наведених у сальдовій відомості.
Перегрупування рахунків проводиться відповідно до елементів балансу, а саме: активи; зобов’язання та власний капітал. У межах елементів балансу бухгалтерські рахунки об’єднують відповідно до структурних одиниць плану рахунків: за класами, розділами, групами.
Для спрощення сприйняття балансу демонструємо тільки його першу (базову) частину (табл. 13.3).
У балансі банку передбачено проміжні підрахунки відповідно до видів активів, зобов’язань та джерел власного капіталу, які обліковуються окремо за кожною групою, розділом та класом рахунків, а також підбиття загальних підсумків за елементами балансу: активи, зобов’язання та капітал. Особливістю балансу є рівність підсумкових сум активу та пасиву, тобто підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу: 108 723 = 86 101 + 22 622 (А = З + К).
Таблиця 13.3
Баланс АКБ «Росток» за 31 грудня 2001 р., тис. грн


РАХУНКИ

Усього

БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

 

АКТИВИ

 

Класи перший — четвертий:

624

100 Банкноти та монети

624

10 Готівкові кошти

624

1200 Коррахунок у НБУ

2502

120 Кошти до запитання в НБУ

2502

12 Кошти в НБУ

2502

1500 Коррахунки, які відкрито в інших банках

3956

150 Кошти до запитання в інших банках

3956

1521 Кредити овернайт, які надано іншим банкам

15 218

1528 Нараховані доходи за кредитами, які надано банкам

3526

152 Кредити, які надано іншим банкам

18 744

1591 Резерв під стандартну заборгованість інших банків

(715)

159 Резерв під заборгованість інших банків

(715)

15 Кошти в інших банках

21 985

Перший клас. Казначейські та міжбанківські операції

25 111

2040 Короткострокові кредити

51 438

2045 Довгострокові кредити

13 250

2047 Прострочена заборгованість за кредитами

3415

2048 Нараховані доходи за кредитами

7780

204 Кредити СГД за внутрішніми торговельними операціями

76 343

2094 Сумнівна заборгованість за кредитами СГД за внутрішніми торговельними операціями

460

209 Сумнівна заборгованість за кредитами СГД
20 Кредити, які надано СГД

460
76 803

Продовження табл. 13.3


РАХУНКИ

Усього

2400 Резерв під нестандартну заборгованість із кредитів

(1424)

240 Резерв під заборгованість із кредитів

(1424)

24 Резерв під заборгованість із кредитів

(1424)

Другий клас. Операції з клієнтами

75 381

3202 Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені банком, у портфелі банку на інвестиції

285

3290 Резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції

(15)

32. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції

270

355 Дебіторська заборгованість із розрахунків з працівниками

372

Третій клас. Операції з цінними паперами та інші активи

642

4400 Основні засоби

4589

4409 Знос основних засобів

(913)

440 Операційні основні засоби

3676

Четвертий клас. Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи

3676

АКТИВИ УСЬОГО

108 723

ПАСИВИ

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

Класи перший—четвертий

 

1600 Коррахунки інших банків
160 Кошти до запитання інших банків

1436
1436

1612 Короткострокові депозити інших банків

32 930

1618 Нараховані витрати за коштами банків

82

161 Строкові депозити інших банків

33 012

16 Кошти інших банків

34 448

Перший клас. Казначейські та міжбанківські операції

34 448

2600 Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності (СГД)

29 764

260 Кошти до запитання СГД

29 764

2610 Короткострокові депозити СГД

15 832

2615 Довгострокові депозити СГД

2800

Закінчення табл. 13.3


РАХУНКИ

Усього

2618 Нараховані витрати за строковими депозитами

202

261 Строкові кошти СГД

18 834

26. Кошти клієнтів банку

48 598

290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами

1605

29 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами

1605

Другий клас. Операції з клієнтами

50 203

3600 Доходи майбутніх періодів

200

366 Субординований борг банку

1250

36 Інші пасиви банку

1450

Третій клас. Операції з цінними паперами та інші зобов’язання

1450

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УСЬОГО

86 101

КАПІТАЛ (власний)

 

5000 Зареєстрований статутний капітал

22 000

5001 Несплачений статутний капітал

(3958)

5002 Власні акції, що викуплені в акціонерів

(74)

500 Статутний капітал банку

17 968

5020 Загальні резерви банку

250

5021 Резервні фонди

1641

502 Загальні резерви банку

1891

503 Результати минулих років

2621

504 Прибуток минулого року, що очікує на затвердження

142

50 Статутний капітал та інші фонди банку

22 622

П’ятий клас. Усього капітал банку

22 622

ПАСИВИ УСЬОГО (зобов’язання + капітал)

108 723

Банківський щоденний (щомісячний) баланс, складений за всіма діючими бухгалтерськими рахунками четвертого порядку налічує залежно від розміру банку та обсягу операцій від 200 до 600 і більше рахунків. Він є деталізованим, розгорнутим. Однак у такому форматі щоденний (місячний) баланс є малочитабельним і малопристосованим для експрес фінансового аналізу. Тому в банках передбачено складання квартального та річного балансових звітів за іншим форматом.

Балансові звіти складаються за агрегованими рахунками, які називають статтями. Кожна стаття балансового звіту — це агрегований об’єкт фінансового обліку. Виокремлення статей у балан­совому звіті підпорядковане вимогам МСБО-30 «Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових установ» і насамперед залежить від суттєвості інформації, яка необхідна користувачам для прийняття економічних рішень. Сума статті обчислюється шляхом об’єднання певних бухгалтерських рахунків четвертого порядку, які відображені у щоденному балансі, за ознакою їх економічного змісту, відповідно до вимог стандартів з бухгалтерського обліку.
Розглянемо приклад річного балансового звіту, складеного на підставі щоденного балансу (табл. 13.4).

Таблиця 13.4
Балансовий звіт АКБ «росток» за 31 грудня 2001 р.


Активи

31.12.2001 р.

31.12.2000 р.

1

Кошти та залишки в НБУ

3126

4193

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ

 

 

3

Кошти в інших банках

18 459

18 844

4

Цінні папери на продаж

 

 

5

Кредити та заборгованість клієнтів

67 139

41 700

6

Інвестиційні цінні папери

270

11

7

Довгострокові вкладення в дочірні та асоційовані компанії

 

 

8

Основні засоби та нематеріальні активи

3676

4930

9

Нараховані доходи до отримання

11 306

12 980

10

Інші активи

4747

3064

11

Усього активів

108 723

85 722

Закінчення табл. 13.4


Активи

31.12.2001 р.

31.12.2000 р.

 

Зобов’язання

 

 

12

Кошти банків

34 366

18 981

13

Кошти клієнтів

48 396

48 361

14

Інші депозити

0

0

15

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

16

Нараховані витрати до сплати

284

494

17

Інші зобов’язання

3055

5171

18

Усього зобов’язань

86 101

73 007

 

Власний капітал

 

 

19

Статутний капітал

18 042

8542

20

Капіталізовані дивіденди

0

0

21

Акції, що викуплені в акціонерів

(74)

(339)

22

Емісійні різниці

0

0

23

Резерви

1891

1241

24

Результати переоцінки

 

 

25

Нерозподілений прибуток

2763

3271

26

Усього власного капіталу

22 622

12 715

27

Усього пасивів

108 723

85 722

Потрібно звернути увагу, що у річному балансовому звіті залишки за статтями показують за два звітні періоди: поточний та попередній. Обчислення значення статей балансового звіту здійснюється за методикою, затвердженою Національним банком України (табл. 13.5).
В узагальненому вигляді техніка розрахунку суми кожної статті балансового звіту подана в таблиці «Кореляція статей балансового звіту з рахунками плану рахунків».
Розкриття економічного змісту інформації щодо окремих статей балансу надається у примітках, які включені до компонентів річного фінансового звіту банку.
Таблиця 13.5
Кореляція статей Балансового звіту
з рахунками Плану рахунків


Рядок

Найменування статті

Розрахунок статті (рахунки)

 

АКТИВИ

 

1

Кошти та залишки в НБУ

Розділ 10, рахунки 1200, 1203, 1207, 1211, 1212

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України

Рахунки 1410—1417, 1420—1427, 1430—1437, (1490), 1440—1447, (1491)

3

Кошти в інших банках

Рахунки 1500, 1505, 1510—1517, 1580, 1581, 1589, (1590, 1591)

4

Цінні папери на продаж

Сума залишків за рахунками 3110—3114, (3116), 3117 (рахунок 3190)

5

Кредити та заборгованість клієнтів

Рахунки 2000, 2010, 2020, (2026), 2027, 2030, 2037, 2040—2047, 2050—2057, 2061—2062, 2065—2067, 2070—2071, 2073—2075, 2090—2096, 2099—2107, 2110—2117, 2190—2191, 2198—2202, 2205, 2210—2211, 2213—2214, 2299, (2400—2401)
Аналітичні рахунки балансових рахунків 2076—2077, 2097, 2206—2207, 2216—2217, 2290—2291

6

Інвестиційні цінні папери

Рахунки 3202—3203, 3205—3210, 3214, (3216), 3217, (3290)

7

Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній і дочірніх установ

Сума рахунків розділу 41 за історичною вартістю
Рахунки розділу 42

8

Основні засоби та нематеріальні активи

Рахунки 4300, 4309, 4310, 4320, 4400, 4409, 4430—4431, 4500, 4509, 4530

9

Нараховані доходи до отримання

Рахунки 1208, 1218, 1418, 1428, 1438, 1448, 1508—1509, 1518—1519, 1528—1529, 1780, 1790, 2008, 2018, 2028—2029, 2038—2039, 2048—2049, 2058—2059, 2068—2069, 2078—2079, 2108—2109, 2118—2119, 2208—2209, 2218—2219, 2480, 2490, 3108, 3118—3119, 3208, 3218—3219, 3599
Група рахунків 357, аналітичний рахунок балансового рахунка 3589

Продовження табл. 13.5


Рядок

Найменування статті

Розрахунок статті (рахунки)

10

Інші активи

Розділ 11, 34, група рахунків 181, 188, (189), 288, (289), 355, рахунки 2800—2801, 2805—2806, 2809, 2920А, 2924А, 3500, 3510—3511, 3519—3522, 3540—3542, 3548, 3580, (3590) 3710, 3810А

11

Усього активів

Рядок 11 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +
+ 7 + 8 +9 + 10

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

12

Кошти банків

Рахунки 1300, 1310—1317, 1322, 1327, 1332, 1335, 1600, 1605, 1610—1615, 1620—1625

13

Кошти клієнтів

Суми рахунків 2600—2606, 2610—2615, 2700—2701, 2706, 2620—2626, 2630, 2635, 2502, 2512—2514, 2520—2526, 2530—2531, 2540—2546, 2550—2555, 2560—2565, 2570—2571, 2900—2906, 2909, 2920П, 2924П

14

Інші депозити

Рахунки 2907—2908, 3320, (3326), 3327

15

Боргові цінні папери, емітовані банком

Сума рахунків 3300—3307

16

Нараховані витрати до сплати

Рахунки 1308, 1318, 1328, 1338, 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 2708, 3308, 3328, 3652, 3654, 3659, 3668, група рахунків 367

17

Інші зобов’язання

Рахунки 3600, 3620—3622, 3630—3631, 3650—3651, 3653, 3658, 3660, 3690, 3720, 3810П, 3811
Група рахунків 191, 361, 364, аналітичний рахунок балансового рахунка 3699

18

Усього зобов’язань

Рядок 18 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +
+ 17

Закінчення табл. 13.5


Рядок

Найменування статті

Розрахунок статті (рахунки)

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

19

Статутний фонд

Рахунки 5000, (5001)

20

Капіталізовані дивіденди

Рахунок 5003

21

Акції, викуплені в акціонерів

(Рахунок 5002)

22

Емісійні різниці

Рахунок 5010

23

Резерви

Рахунки 5020, 5021

24

Результати переоцінки

Рахунки 5100, 5101

25

Нерозподілений прибуток

Сума груп рахунків 503 та 504

26

У тому числі сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів

Аналітичний рахунок балансового рахунка 5040

27

Усього власного капіталу

Рядок 27 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23 +
+ 24 + 25

28

Усього пасивів

Рядок 28 = 18 + 27

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.