лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

10.8. Облік малоцінних і швидкозношуваних
предметів та господарських матеріалів

Відповідно до «Інструкції з бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей комерційних банків», затверджених Постановою НБУ № 419 від 20 серпня 1999 р. (з наступними змінами) до малоцінних та швидкозношуваних належать предмети, строк служби яких не перевищує одного року незалежно від вартості. Вони обліковуються на рахунку 3410 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (МШП), до якого рекомендуємо відкрити такі субрахунки:
«МШП на складі»;
«МШП в експлуатації»;
«МШП у підзвітних осіб та в переробці»;
«МШП в дорозі»;
«Результати переоцінки вартості МШП»;
«Знос МШП».
Аналітичний облік здійснюється за наведеними субрахунками у розрізі їх місцезнаходження та матеріально відповідальних осіб, які входять до складу кожної групи МШП (відповідно за номенклатурними номерами).
Наказом Міністерства статистики України № 145 від 22 травня 1996 р. «Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів» передбачено такі форми:
МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) сталого запасу інструментів (пристосувань)»;
МШ-2 «Картка обліку МШП»;
МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточку інструментів (пристосувань)»;
МШ-4 «Акт вибуття МШП»;
МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні»;
МШ-6 «Персональна картка № __ обліку спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань»;
МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань»;
МШ-8 «Акт на списання МШП».
В установі банку необхідно забезпечити контроль за збереженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом обліку їх наявності й руху за місцями зберігання і використання — на складі, у сховищах, у матеріально відповідальних осіб.
Картка обліку МШП (форма № МШ-2) застосовується для обліку МШП (інструменту, спецодягу, спецвзуття), виданих під розписку працівникові або бригадиру з місць зберігання для тривалого користування. Вона заповнюється в одному примірнику на кожного працівника, який одержав ці предмети.
Облік переданого в експлуатацію інвентарю здійснюється у «Відомості обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань» (форма № МШ-7) шляхом опису цього інвентарю по кожній особі, яка відповідає за збереження малоцінного інвентарю.
Розглянемо методику відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій щодо надходження відпостачальників, безкоштовно, як лишків, виявлених під час інвентаризації, в експлуатації та вибуття (на реалізацію, безкоштовно і виявлених нестач при інвентаризації) МШП.
1. Надходження МШП відображається в регістрах бухгалтерського обліку за ціною придбання, до якої додаються витрати на доставку їх в установу банку.
У бухгалтерському обліку операції з оплатою, надходженням МШП та їх оприбуткуванням на склад відображаються у такий спосіб.
Здійснено попередню оплату постачальникові за МШП:
Д-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП»;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».
Аналогічним бухгалтерським проведенням відображається також оплата послуг за доставку закуплених у постачальника МШП.
Одержані МШП оприбутковуються на склад (разом з витратами на доставку):
Д-т 3410 «МШП на складі»;
К-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП».
Оскільки згідно з чинним законодавством банки звільнені від сплати податку на додану вартість з виручки від реалізації своїх послуг, то з оплаченої постачальниками вартості МШП також не відшкодовується розмір цього податку, що входить у вартість оплачених матеріалів. Це означає, що банки оприбутковують і списують на свої витрати вартість придбаних МШП разом з податком на додану вартість.
2. На безкоштовне одержання МШП збільшуються доходи банку бухгалтерським проведенням:
Д-т 3410 «МШП на складі»;
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
3. На дооцінку МШП на складі, яка може здійснюватися відповідно до чинних П(С)БО 9 «Запаси», в обліку складають бухгалтерський запис:
Д-т 3410 «МШП на складі»;
К-т 3408 «Результати переоцінки вартості господарських матеріалів».
4. У банківській системі під час передання МШП в експлуатацію на їх вартість одразу нараховується зношення в розмірі 100 % їх облікової вартості з віднесенням на собівартість банківських послуг (якщо це пов’язано з основною діяльністю установи), або за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні установи, або коштів спецфондів, якщо МШП призначені для забезпечення культурних і соціально-побутових потреб працівників банку. Розглянемо це на прикладі бухгалтерських проведень.


Передано в експлуатацію МШП для основної діяльності:


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

Передано МШП зі складу в експлуатацію

341
(в експлуатації)

3410
(на складі)

1000

Нараховано зношення МШП в розмірі 100 % вартості й віднесено на господарські витрати

7431
(господарські
витрати)

7423
(знос МШП)

1000

Продовження табл.


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

Списано з балансу МШП через непридатність для експлуатації

7423
(знос МШП)

341
(в експлуатації)

1000

Оприбутковано господарські матеріали за ціною можливого використання (металобрухт, вторсировина тощо)

3400
(господарські
матеріали)

341
(в експлуатації)

150

Одночасно методом «сторно» зменшено господарські витрати на вартість оприбуткованих матеріалів

7431
(господарські
витрати)

341
(МШП
в експлуатації)

150Передано в експлуатацію МШП для забезпечення соціально-побутових і культурних потреб працівників банку:


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

Передано МШП зі складу в експлуатацію власній соцкультпобутсфері

341
(в експлуатації)

3410
(на складі)

500

Нараховано зношення МШП під час передання в розмірі 100 % їх вартості (за рахунок спецфондів)

7493
(витрати на неопераційні підрозділи банку)

7423
(знос МШП)

500

Списано МШП, у зв’язку з непридатністю для подальшого використання

7423
(знос МШП)

341
(МШП в експлуатації)

500

Оприбутковано товарно-матері­альні цінності за ціною можливого використання (металобрухт, втор­сировина тощо)

3400
(господарські матеріали)

341
(МШП в експлуатації)

80

Одночасно методом «сторно» зменшено витрати, віднесені раніше (див. операцію 2) на рахунок спецфондів банку

7493
(витрати на неопераційні підрозділи банку)

341
(МШП в експлуатації)

80

5. У разі повернення МШП після експлуатації на склад вони оприбутковуються за цінами можливого використання або реалізації, наприклад, на 400 грн, порівняно із переданими з початковою вартістю 1000 грн. При цьому на суму оприбуткування зменшуються витрати за відповідними рахунками, на які раніше була списана вартість МШП. Ця операція відображається в бухгалтерському обліку таким записом.
На оприбуткування на склад повернених МШП на суму 400 грн:
Д-т 3410 «МШП на складі»....................................         400 грн.
К-т 743 «Інші експлуатаційні та господарські витрати» субрахунок
7431 «Господарські витрати».................................         400 грн.
На зменшення МШП, що обліковуються ще як в експлуатації, але вже повернутих на склад з початковою вартістю і нарахованим при цьому 100-відсотковим зношенням на суму 1000 грн:
Д-т 341, субрахунок «Знос МШП»........................       1000 грн.
К-т 341, субрахунок «МШП в експлуатації».........       1000 грн.
6. Безкоштовне передання МШП, що були в експлуатації, відображається такими бухгалтерськими проведеннями:


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

Оприбуткування на склад МШП із експлуатації за ціною можливої реалізації або іншою (облікова ціна передання в експлуатацію 800 грн, оцінкова — 600 грн)

3410
(МШП на складі)

7431
Господарські витрати

600

Зменшення облікової вартості МШП у складі експлуатаційних і нарахування зношення

341
субрахунок «Знос»

341
субрахунок в експлуатації

800

Безкоштовне передання МШП, що були в експлуатації, за рахунок власного прибутку (спецфондів)

7499
«Інші небанківські операційні витрати»

3410
(МШП на складі)

600

7. Для визначення фінансового результату від реалізації надлишкових МШП використовують рахунок 6499 «Інші небанківські операційні доходи». Розглянемо це на прикладі реалізації покупцеві МШП за договірною ціною 5000 грн, якщо на балансі банку вони обліковувалися у 3000 грн:
а) списано на реалізацію МШП за їх обліковою вартістю (фактичною собівартістю):
Д-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи»..       3000 грн.
К-т 3410 «МШП на складі»....................................       3000 грн;
б) нараховується для сплати покупцем за договірною ціною:
Д-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і МШП»      ....................................................................... 5000 грн.
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи»..       5000 грн;
в) надходження оплати від дебітора за МШП:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                   5000 грн.
К-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і МШП»      ....................................................................... 5000 грн.
8. Інвентаризація МШП здійснюється за місцем їх надходження. Виявлені надлишки оприбутковуються бухгалтерським проведенням:
Д-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунки:
«МШП на складі»;
«МШП в експлуатації»;
«МШП у підзвітних осіб».
К-т 6800 «Непередбачені доходи», що підлягають оподаткуванню, згідно з чинним законодавством, податком на прибуток за ставкою 30 %.
Виявлені нестачі відносять на окремий рахунок нестач у складі дебіторської заборгованості та відшкодовуються (повністю чи частково) з винних або списуються згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. за рахунок власного прибутку (спецфондів), що залишається в розпорядженні банківської установи.
Під час інвентаризації товарно-матеріальних цінностей з’ясовують, що низка об’єктів основних засобів за своєю балансовою вартістю підлягають переведенню в склад малоцінних і швидкозношуваних предметів. Цей процес відображають такими бухгалтерськими проведеннями:
а) на балансову вартість МШП, що вилучаються з розряду основних засобів:
Д-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (відповід­ний субрахунок);
К-т 4400 «Операційні основні засоби» (відповідний субрахунок) або 4500 «Неопераційні основні засоби»;
б) переведення суми зношення, що була нарахована на МШП, які вилучаються зі складу основних засобів:
Д-т 4409 «Зношення операційних основних засобів»;
Д-т 4509 «Зношення неопераційних основних засобів»;
К-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок «Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів»;
в) на суму зношення, що донараховується за МШП (колишні основні засоби):
Д-т 5020 «Загальні резерви» (за рахунок спецфондів банку);
К-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок «Зношення МШП»;
г) на суму зношення надлишково нарахованого за МШП (колишні основні засоби):
Д-т 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок «Знос МШП»;
К-т 6800 «Непередбачені доходи».
Облік господарських матеріалів. Необхідні для діяльності установ банку матеріали (пальне, мастильні матеріали, матеріали для поточного ремонту приміщень та інвентарю, запасні частини до автомобілів, канцелярське приладдя, інкасаторські сумки для збирання грошової виручки, пакувальний матеріал для грошей) обліковуються на рахунку третього порядку № 340 «Господарські матеріали» (на відповідних субрахунках — на складі, у підзвіті, у дорозі).
Будівельні та інші матеріали для капітальних вкладень і капітального ремонту також обліковуються на рахунку 340.
Аналітичний облік матеріалів здійснюється в бухгалтерії на ЕОМ в обіговій відомості кількісно-сумарного обліку за групами: на складі; у підзвітних осіб; у ремонті чи переробленні; тимчасові пристосування та обладнання на будові; у дорозі.
На складі ведеться кількісний за ґатунками облік у картках або в книзі складського обліку.
Наказом керівника банку призначається матеріально відповідальна особа (завідувач складу, завідувач господарства, заступник керівника банку з господарської діяльності тощо), яка відповідає за збереження матеріалів.
Матеріали видаються зі складу за вимогами або накладними, що виписуються у трьох примірниках, за підписами осіб, уповноважених на це керівником банку. Перший примірник з відміткою завідувача складу про видачу і з розпискою про отримання надходить у бухгалтерію, другий — залишається у завскладу, а третій — видається одержувачу. У бухгалтерії видані матеріали розцінюються, і вартість їх списується за кредитом рахунка 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок) і дебетом відповідного рахунка (за напрямом використання матеріалів).
В установах банку, де запаси господарських матеріалів невеликі й передаються на зберігання особам, які їх використовують, складський облік не ведеться і вимоги на видачу матеріалів не складаються. Замість цього відпуск матеріалів щомісячно обліковується оперативно за відомістю, на основі якої вартість витрачених матеріалів списують у дебет рахунків за напрямами їх використання і кредит рахунка 340 «Господарські матеріали» (з відповідного субрахунка).
Зберігання матеріалів періодично перевіряється на складі та в інших місцях зберігання виходячи із фактичних їх залишків і даних обліку. Так, бухгалтер, який здійснює контроль за обліком матеріалів на складі, щоквартально звіряє їх кількісні залишки на складі за карточками з даними залишків за обіговою відомістю, що складається і ведеться в бухгалтерії банку. Фактичні залишки деяких найбільш дефіцитних матеріалів перевіряються щоквартально.
Періодично або в разі зміни матеріально відповідальних осіб чи у зв’язку з крадіжками, пожежами, а також обов’язково станом на кінець звітного року на складі проводиться інвентаризація матеріалів.
У системі рахунків облік надходження і використання господарських матеріалів відображають у такий спосіб:
На придбання господарських матеріалів:
а) на здійснення попередньої оплати постачальнику:
Д-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів»;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
б) на оприбуткування матеріалів від постачальника (разом з податком на додану вартість):
Д-т 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);
К-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів».
2. На безкоштовне одержання й оприбутковування надлишків, виявлених під час інвентаризації:
Д-т 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);
К-т 6800 «Непередбачені доходи».
3. Дооцінку матеріалів фіксують бухгалтерськими записами:
Д-т 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);
К-т 3408 «Результати переоцінки вартості господарських матеріалів».
4. На списання матеріалів, запасних частин, пального, на виконання робіт і різні господарські витрати (разом з податком на додану вартість):
Д-т 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів» (відповідний субрахунок);
Д-т 743 «Інші експлуатаційні витрати» (відповідний субрахунок);
Д-т 350 «Витрати майбутніх періодів»;
К-т 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок).
Методика відображення в бухгалтерському обліку операцій з реалізації господарських матеріалів, а також результатів їх інвентаризації подібна до методики з малоцінними і швидкозношуваними предметами, розглянутої вище в цьому ж параграфі.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.