лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

10.3. Облік зношення основних засобів
До основних засобів відносяться, згідно з П(С)БО 7, об’єкти служби терміном понад один рік. Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об’єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систематично і раціонально розподіляти протягом терміну корисного використання (його банк визначає самостійно) на витрати шляхом щомісячного нарахування амортизації.
Її нарахування починається з першого числа місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію, і припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта.
Згідно з «Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України» затвердженою Постановою НБУ № 475 від 11 грудня 2000 р. (з наступними змінами), для нарахування амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) банки застосовують такі п’ять методів: 1) прямолінійний; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискорений; 4) кумулятивний; 5) виробничий.
Оскільки завданням цього підручника і теми основних засобів є не техніка бухгалтерського обліку, а економічний зміст господарських операцій, то ми розглянемо тільки останнє, надаючи можливість студенту за необхідності самостійно ознайо­митися з технікою нарахування амортизації за вказаними методами, викладеною у зазначеній Інструкції або в П(С)БО 7 «Основні засоби».
На нарахування амортизації за об’єктами виробничого призначення складається бухгалтерське проведення:
Д-т 742 «Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів», рахунок четвертого порядку 7423 «Амор­тизація»;
К-т 4409 «Знос основних засобів».
Нарахування амортизації за об’єктами невиробничого призначення здійснюється за рахунок власного прибутку, що залишається у розпорядженні банку:
Д-т 5020 «Загальні резерви»;
К-т 4409 «Знос основних засобів».
10.4. Облік вибуття об’єктів основних
засобів: ліквідація, реалізація,
безоплатне переда
ння
Облік ліквідації неповністю зношених основних засо-
бів.
На їх списання з балансу складаються бухгалтерські проведення:
а) на суму зношення:
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
К-т 4400 «Основні засоби»;
б) на залишкову (за вирахуванням зносу) балансову вартість:
Д-т 7490 «Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів» або
3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 4400 «Операційні основні засоби».
Одержані від ліквідації різні види матеріалів або запчастин обліковуються поза балансом, а у разі їх реалізації виручка зараховується до непередбачених доходів бухгалтерським проведенням:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
К-т 6809 «Інші непередбачені доходи».
У процесі діяльності банку основні засоби можуть вибувати в результаті ліквідації через непридатність до подальшої експлуатації або реалізації чи безоплатного передання.
Облік реалізації основних засобів. Під час реалізації може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації основних засобів.
У випадку перевищення виручки над балансовою вартістю об’єкта сума перевищення зараховується на кредит рахунка 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів», а за перевищення балансової вартості над виручкою різниця відноситься на дебет рахунка 7490 «Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів». Розглянемо це на прикладах.
1. Випадок перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю об’єктів. На реалізацію автомобіля за 15 000 грн за його первісної вартості 10 000 грн і зношення 2000 грн складають бухгалтерські проведення:
а) на списання зношення автомобіля, що підлягає реалізації:
Д-т 4409 «Знос основних засобів».........................       2000 грн.
К-т 4400 «Основні засоби».....................................       2000 грн;
б) виходячи з залишкової (балансової) вартості об’єкта основних засобів (10 000 – 2000 = 8000 грн) і ціни реалізації дебітора-покупця (15 000 грн), визначається сума перевищення реалізації і відображається за кредитом рахунка 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів»:
Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»               15 000 грн.
К-т 4400 «Основні засоби».....................................       8000 грн.
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів»                  7000 грн.
в) на надходження грошей від дебітора-покупця:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                   15 000 грн.
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»               15 000 грн.
При перевищенні балансової вартості над виручкою від реалізації об’єкта різниця відноситься на рахунок 7490 таким бухгалтерським проведенням:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                   10 000 грн.
Д-т 4409 «Знос основних засобів».........................       1000 грн.
Д-т 7490 «Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»         ....................................................................... 4000 грн.
К-т 4400 «Основні засоби».....................................    15 000 грн.
Безоплатне передання основних засобів відображається такими ж бухгалтерськими проведеннями, як і їх реалізація.
10.5. Облік основних засобів,
прийнятих банком під заставу
наданого кредиту

Відповідно до Закону України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. банки можуть надавати кредити під заставу майна. Дотримання Закону має забезпечувати своєчасне повернення наданих банками кредитів.
Предметом застави можуть бути власні основні засоби та нематеріальні активи.
Незалежно від того, перебуває заставлене майно у заставодавця чи заставотримача, експлуатується чи зберігається, до моменту реалізації застави облік його та нарахування амортизації (зношення) здійснюється заставодавцем.
Розглянемо методику обліку одержаних і переданих під заставу основних засобів.
1. Одержане на зберігання майно під заставу банк-заставодержатель обліковує на позабалансових рахунках бухгалтерським проведенням:
Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»                    500 000 грн.
К-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю»            .................................................................... 50 000 грн.
2. Видано короткостроковий кредит заставодавцеві під заставлене ним майно:
Д-т «Позичковий рахунок заставодавця»..............    50 000 грн.
К-т «Кореспондентський рахунок у Національному банку України», поточний рахунок заставодавця                                                                     50 000 грн.
3. У випадку неплатоспроможності заставодавця погасити кредит банк-заставодержатель майна реалізує його, відображаючи операцію надходження грошей і погашення виданого кредиту бухгалтерським проведенням:
Д-т «Коррахунок у Національному банку Ук-
раїни»............................................................................    45 000 грн.
К-т «Позичковий рахунок заставодавця»..............    45 000 грн.
4. Недостатньо виручена сума від продажу майна може бути компенсована реалізацією іншого майна боржника. Різниця може бути списана також за рахунок спеціальних резервів бухгалтерським проведенням:
Д-т 1590 «Резерви під заборгованість інших банків» (або 2400 «Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам») ................................       5000 грн.
К-т «Позичковий рахунок клієнта»........................       5000 грн.
5. Після цього з позабалансового обліку списується вартість об’єкта, одержаного під заставу:
Д-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю»            .................................................................... 50 000 грн.
К-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»                    50 000 грн.
6. Якщо заставлене майно згідно з угодою переходить у власність банку-заставотримача за ринковою ціною, то в обліку цю операцію відображають у такий спосіб:
Д-т 4400 «Основні засоби»;
К-т «Позичковий рахунок клієнта»;
К-т «Відсоткові доходи банку».
І одночасно списання із позабалансових рахунків:
Д-т 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у заставника» (або 9501 «Застава, за якої предмет застави передається банку»);
К-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».
7. У випадку, якщо сам банк передає основні засоби під заставу, то це відображається бухгалтерськими проведеннями:
1) на передання під заставу:
Д-т 4400 «Основні засоби», субрахунок «Надана застава»;
К-т 4400 «Основні засоби»;
2) одночасно сума застави відображається на позабалансових рахунках:
Д-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю»;
К-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».
Якщо заборгованість за одержаний кредит погашена банком, то вищенаведені проведення складаються у зворотному напрямі.
Якщо операції застави здійснюються з нематеріальними активами, то в обліку вони відображаються на тих самих методичних принципах, що й з основними засобами, які розглянуті вище.
Витрати, пов’язані зі зберіганням, ремонтом, реалізацією заставленого майна, відносять на операційні витрати заставодержателя.
10.6. Відображення в обліку результатів
інвентаризації основних засобів
і нематеріальних активів

Під час інвентаризації можуть бути виявлені як надлишки, так і нестачі основних засобів та нематеріальних активів.
Основні засоби, що виявлені як надлишок, підлягають оприбуткуванню за цінами, визначеними інвентаризаційною комісією банку. Для їх зарахування на баланс складається бухгалтерське проведення:
Д-т 4400 «Основні засоби»;
Д-т 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т 6809 «Інші непередбачені доходи».
1. Для списання з балансу виявленої нестачі її відносять, за вирахуванням зношення, на рахунок 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» з метою відшкодування збитків матеріально відповідальними особами бухгалтерськими проведеннями:
Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т 4400 «Основні засоби».
На відшкодування нестачі:
Д-т «Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів»;
К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».
За відсутності винних чи відмови судом:
Д-т 780 «Непередбачені витрати»;
К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
Д-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи»;
К-т 4400 «Основні засоби (відповідний субрахунок)».
як зношення у разі вибуття:
Д-т 4409 «Знос основних засобів»;
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
в) як віднесення на окремий рахунок залишкової вартості нестачі:
Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товар­но-матеріальних цінностей»);
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
2. Суму нестачі основних засобів з окремого рахунка переносять на конкретні рахунки матеріально відповідальних осіб:
Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарно-матеріальних цінностей»).
3. Додатково нараховується на винного різниця в нестачі між обліковими і роздрібними цінами:
Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
4. Додатково на винних нараховується податок на додану вартість на різницю між обліковими і роздрібними цінами для відшкодування нестачі:
Д-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».
5. Утримана сума всіх видів нарахувань за виявленою нестачею з винних осіб:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» (або рахунок 120 «Коррахунок у Національному банку України»);
К-т 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».
У випадках, якщо конкретні винні особи не встановлені або в стягненні з них нестачі відмовлено судом, виявлена нестача основних засобів списується за рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку:
Д-т 502 «Загальні резерви банку» (відповідно за рахунок фонду розвитку або інших спецфондів);
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарно-матеріальних цінностей»).
При інвентаризації нематеріальних активів як таких, що не мають матеріально-фізичних ознак, їх наявність установлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, а також за документами, якими підтверджуються майнові права. Програмне забезпечення обчислювальної техніки перевіряється за наявністю відповідних носіїв, пояснень та інструкцій щодо їх застосування, а також експлуатаційним випробуванням у роботі. За усіма нематеріальними активами інвентаризаційною комісією встановлюється наявність розпорядчого документа керівника установи про затвердження термінів використання нематеріальних активів і норми їх зношення (амортизації).
Принципи методичного відображення в обліку результатів інвентаризації нематеріальних активів аналогічні методиці інвентаризації основних засобів.
10.7. Облік
нематеріальних активів

Згідно з «Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку» 8 «Нематеріальні активи» у складі нематеріальних активів відображаються придбані банком права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, місцем на фондовій біржі, об’єктами інтелектуальної власності на інші подібні майнові права, програмне забезпечення ЕОМ тощо.
Характерною особливістю об’єктів нематеріальних активів є тривалий період їх використання і поступове передання вартості через нарахування зношування на витрати банку за нормами, визначеними банком, експертним шляхом, ураховуючи термін їх використання. Якщо цей термін визначити неможливо, то норми зношення запроваджуються з розрахунку на двадцять років (але не більше терміну діяльності установи банку). Для їх обліку передбачено активний рахунок 4300 «Нематеріальні активи».
Аналітичний облік ведеться в книзі пооб’єктного обліку нематеріальних активів стосовно показників: початкової вартості, строку корисного використання, суми щомісячно нараховуваного зношення і залишкової вартості об’єкта.
Нематеріальні активи можуть купуватися, отримуватися безкоштовно, а також безоплатно передаватися і реалізовуватися, що в обліку відображається відповідними бухгалтерськими проведеннями. Розглянемо їх.
Придбання об’єктів нематеріальних активів за гроші. В їх вартість входить і податок на додану вартість, який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам з бюджету, як це здійснюється для торгівлі й виробничих підприємств, а покривається за рахунок власного прибутку. Тому:

  • якщо це об’єкт виробничого призначення, то на його величину зменшується вартість об’єкта, що включається до складу основних засобів, щоб не завищувати в подальшому нарахування зношення, які відносять на собівартість банківських послуг;
  • якщо це об’єкт невиробничого характеру, призначений для культурно-побутового і соціального обслуговування працівників банку, то ПДВ включається у вартість об’єкта цих основних засобів. При цьому нараховувана надалі амортизація буде віднесена за рахунок власного прибутку.

Придбання в обліку відображають так:
а) наприклад, продавцеві здійснено передоплату згідно з угодою за програмне забезпечення ЕОМ:
Д-т 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
б) при надходженні від продавця програмного забезпечення ЕОМ згідно з рахунком-фактурою або накладною, вартість якого включає і податок на додану вартість:
Д-т 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»;
К-т 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;
в) програмне забезпечення вводиться в експлуатацію і зараховується до складу нематеріальних активів (оприбуткування в межах основних засобів):
Д-т 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т 4310 «Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами».
Безоплатне придбання нематеріальних активів. Нематеріальні активи можуть надходити у вигляді дарунка від фізичних та юридичних осіб. Безоплатне отримання їх ураховується за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за даними документів приймання-передавання.
На підставі акта приймання-передавання вартість безкоштовно отриманих нематеріальних активів відображається проведенням:
Д-т 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок);
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів».
Облік зношення нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» їх амортизація нараховується щомісячно прямолінійним методом, тобто виходячи із вартості об’єкта під час зарахування на баланс і встановленого банком терміну його служби, але не більше 20 років. Наприклад, вартість програмного забезпечення ЕОМ становить 12 000 грн з терміном використання 10 років. Звідси місячна норма амортизації:
12 000 : 10 років : 12 місяців = 100 грн.
Нарахування зношення припиняється за досягнення її рівня до балансової вартості об’єкта нематеріальних активів. Для нарахування зношення складають проведення:
Д-т 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів», субрахунок 7423 «Амортизація»;
К-т 4309 «Знос нематеріальних активів».
Облік вибуття об’єктів нематеріальних активів. Вибуває повністю амортизований (зношений) об’єкт, розмір зношення якого досяг балансової вартості об’єкта:
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок).
Списання з балансу неповністю зношеного об’єкта нематеріальних активів (наприклад, програмного забезпечення ЕОМ):
а) на суму зношення:
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи»;
б) на залишкову (за вирахуванням зносу) балансову вартість:
Д-т 7490 «Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»
або 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т 4300 «Нематеріальні активи».
Реалізація нематеріальних активів. Тут може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації на перевищення виручки (як доходу). Наприклад, якщо реалізовано об’єкт за 1500 грн за балансової вартості 1000 грн і зношення 200 грн, то складається бухгалтерське проведення:
а) на суму зношення:
Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»...............         200 грн.
К-т 4300 «Нематеріальні активи»..........................         200 грн.
б) на суму перевищення:
Д-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»               1500 грн.
К-т 4300 «Нематеріальні активи»..........................         800 грн.
К-т 6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»         ......................................................................... 700 грн;
в) на надходження оплати:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                   1500 грн.
К-т 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»               1500 грн.
Якщо ж виручка нижча балансової вартості, то вона відображається на рахунку 7490 «Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів». Наприклад, якщо балансова вартість об’єкта становить 1 500 грн, зношення — 400 грн, а виручка — 1000 грн, то складається бухгалтерське проведення такого змісту:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                   1000 грн.
Д-т 4309 «Зношення нематеріальних активів»......         400 грн.
Д-т 7490 «Негативний результат від продажу
нематеріальних активів та основних засобів»............         100 грн.
К-т 4300 «Нематеріальні активи»..........................       1500 грн.
Безоплатне передання нематеріальних активів відображається такими самими бухгалтерськими проведеннями, як і їх реалізація.
За безкоштовного передання нематеріальних активів операції відображаються через реалізацію з нарахуванням, згідно з чинним законодавством, податку на додану вартість із залишкової вартості.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.