лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.4. Особливості роботи з готівковою
іноземною валютою та платіжними
документами в іноземній валюті

До касових операцій банку в іноземній валюті належать:

 • приймання готівки іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;
 • видача готівки іноземної валюти клієнтам з їх рахунків за видатковими касовими документами через касу банку або із застосуванням платіжних карток з їх рахунків чи відповідного рахунка банку через його касу або банкомат;
 • приймання від фізичних та юридичних осіб готівки іноземної валюти для переказування і виплати отримувачу суми переказування в готівковій формі;
 • вилучення з обігу сумнівних банкнот та надсилання їх на дослідження.

Касове обслуговування банком клієнтів та обробка готівки здійснюються в операційній касі. Крім того, банк здійснює валютно-обмінні операції через обмінні пункти.
Платіжність банкнот іноземної валюти визначається касовими працівниками з використанням довідкової інформації банків-емітен­тів, Інтерполу або іншими уповноваженими установами. Готівкові операції здійснюються лише з тими видами і номіналами банкнот іноземної валюти, які перебувають в обігу в країнах-емітентах або підлягають обміну в порядку, установленому банком-емітентом.
До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, належать:

 • заява на переказ готівки;
 • прибутково-видатковий касовий ордер;
 • заява на видачу готівки;
 • прибутковий касовий ордер;
 • видатковий касовий ордер;
 • рахунки на сплату платежів та документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі.

Валютно-обмінні операції, а також операції з банківськими металами здійснюються на підставі касових документів, визначених у розділі 9.3.2.
За рішенням банку іноземна валюта у вигляді монет приймається в касу банку лише в разі касового обслуговування юридичних осіб, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов’язані з відрядженнями за кордон.
Приймання готівки іноземної валюти від клієнтів здійснюється за такими прибутковими касовими документами:

 • за заявою на переказ готівки — від (1) юридичних осіб-резидентів та представництв-нерезидентів для зарахування на власні поточні рахунки; 2) від уповноваженого представника нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності для зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком резиденту — суб’єкту підприємницької діяльності; 3) від фізичних осіб — на поточні, вкладні (депозитні) рахунки та для переказу без відкриття рахунка;
 • за прибутковим касовим ордером — від працівників уповноваженого банку за внутрішньобанківськими операціями;
 • за документами, установленими відповідною платіжною системою (Western Union, Money Gram) від фізичних осіб на відправлення переказу, який приймається в готівковій формі.

У прибуткових касових документах працівник банку зобов’язаний перевірити:

 • повноту заповнення реквізитів;
 • наявність і тотожність підписів відповідальних працівників банку зі зразками підписів.

Після завершення приймання готівки клієнту надається квитанція (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити:

 • найменування банку, який здійснив касову операцію;
 • дату здійснення касової операції (якщо касова операція здійснена в післяопераційний час — час виконання операції);
 • підпис працівника банку, який прийняв готівку;
 • відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку, засвідчений електронним підписом САБ.

Видача готівки іноземної валюти здійснюється за такими видатковими документами:

 • за заявою на видачу готівки — юридичним особам з їх поточних рахунків на цілі, передбачені нормативно-правовими актами; фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунка, а також за операціями з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на інкасо;
 • за видатковим касовим ордером — працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями;
 • за документами на отримання переказу в готівковій формі, установленими відповідною платіжною системою, — фізичним особам.

У видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) працівник банку перевіряє:

 • повноту заповнення реквізитів на документі;
 • наявність підписів посадових осіб банку, яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам;
 • належність пред’явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі;
 • у разі отримання готівки за довіреністю — правильність оформлення довіреності на отримання готівки;
 • наявність підпису отримувача.

Операції з виплати готівки іноземної валюти з поточних, вкладних (депозитних) рахунків або фізичним особам за переказами без відкриття поточних рахунків здійснюються через касу банку за наявності цієї валюти в повній сумі.
Залишок іноземної валюти, менший ніж номінальна вартість мінімальної купюри, що перебуває в обігу, купується у фізичної особи за гривні за курсом, установленим на час здійснення операції в касі банку.
Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот
У разі виявлення сумнівних щодо справжності банкнот під час приймання, видачі, оброблення банкнот іноземної валюти банк повинен вилучити їх з оформленням довідки про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження у трьох примірниках.
Національним банком суворо заборонено повертати або тимчасово передавати клієнтам виявлені в них сумнівні щодо справжності банкноти іноземної валюти.
Якщо до банку звернувся клієнт, у якого виявлено дві або більше таких банкнот, працівник банку має терміново по телефону, а також письмово та не пізніше наступного робочого дня повідомити про це правоохоронний орган за місцезнаходженням банку. До повідомлення в обов’язковому порядку має додаватися копія довідки про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження.
Банки повинні також приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти іноземної валюти, які пред’являються тільки з метою отримання висновку установи Національного банку. На підставі першого примірника довідки про вилучення банкнот для проведення досліджень або акта про розбіжності оформляється прибутковий позабалансовий ордер для зарахування сумнівних банкнот на позабалансовий рахунок.
Перші примірники прибуткового позабалансового ордера та довідки про вилучення банкнот (для проведення досліджень) або акта про розбіжності залишаються в касових документах дня.
Другі примірники прибуткового позабалансового ордера, засвідченого відбитком печатки або штампа працівника банку, та довідки про вилучення банкнот видаються клієнту, який пред’явив до банку банкноти для проведення досліджень.
Третій примірник довідки або другий примірник акта про розбіжності та (в разі потреби) заява пред’явника разом із сумнівними банкнотами мають бути передані для дослідження.
Дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти здійснюється Департаментом готівково-грошового обігу Національного банку. Термін відправлення сумнівних банкнот для проведення досліджень — не рідше одного разу в три дні.
9.5. Операції з іменними та дорожніми
чеками в іноземній валюті,
що емітовані нерезидентами

Сьогодні все більше людей під час подорожей, ділових поїздок та просто для розрахунків користуються чеками. Однак на території України розрахунки між резидентами за допомогою чеків в іноземній валюті забороняються. Дозволяється в окремих випадках використання чеків в іноземній валюті під час розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
Іменний чек — паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті, тобто є письмовим розпорядженням юридичної особи-нерезидента або фізичної особи-нерезидента, яка виписала чек (чекодавець), платникові про виплату певної суми коштів чекодержателю, зазначеному в чеку, або іншій особі за нотаріально посвідченою довіреністю за рахунок наданого платникові грошового покриття.
Дорожній чек — паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов’язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу.
Сплата коштів за іменними чеками на території України здійснюється шляхом інкасо. Кошти сплачуються клієнту після їх надходження на кореспондентський рахунок.
1. Розглянемо основні етапи розрахунків з використанням іменних чеків.
1.1. Інкасо іменних чеків.
Прийняті на інкасо іменні чеки обліковуються за позабалансовим рахунком 9830 за номінальною вартістю з відображенням у бухгалтерському обліку такого проведення:
Д-т 9830 А «Документи і цінності, прийняті на інкасо»;
К-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

На суму відісланих іменних чеків на інкасо за номінальною вартістю у банку виконуються такі бухгалтерські проведення:
Д-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98;
К-т 9830 А «Документи і цінності, прийняті на інкасо»;
Д-т 9831 А «Документи і цінності, відіслані на інкасо»;
К-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

1.2. Виплата коштів за іменними чеками.
Облік операцій з виплати коштів фізичним та юридичним особам за іменними чеками.
Одержання грошового покриття від платника за іменними чеками.
Д-т 1500 А «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2909 П «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».
Д-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98;
К-т 9831 А «Документи і цінності, відіслані на інкасо».
Зарахування банком коштів за інкасованими іменними чеками за вирахуванням комісійних винагород на поточні рахунки фізичних осіб в іноземній валюті, які відкриті в цьому або іншому банку.
Д-т 2909 П «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 1500 А «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2620 П «Поточні рахунки фізичних осіб».
На бажання фізичної особи виплата коштів за іменним чеком в іноземній валюті може здійснюватись у гривнях.
а) виплата іноземної валюти за чеком:
Д-т 2909 П «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 1001 А «Банкноти та монети в касі банку»;
б) купівля банком іноземної валюти за гривні у фізичної особи:
Д-т 1001 А «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
в) виплата гривень клієнтові за курсом купівлі іноземної валюти, що діє на день здійснення операції банком:
Д-т 3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 1001 А «Банкноти та монети в касі банку».
Зарахування банком коштів за інкасованими іменними чеками в іноземній валюті на поточні рахунки юридичних осіб (резидентів) здійснюється через розподільчий рахунок 2603.
Д-т 1500 А «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
Д-т 2909 П «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 2603 П «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності».
На суму іноземної валюти, що підлягає обов’язковому продажу.
Д-т 2603 П «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 1500 А «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 2900 П «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів».
2. Облік операцій з продажу та купівлі (сплати) дорожніх чеків:
У разі отримання банком від емітента дорожніх чеків на консигнацію на суму чеків за номінальною вартістю:
Д-т 9819 А «Інші цінності і документи»;
К-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.
Якщо банк здійснює купівлю дорожніх чеків в емітентів або в інших банків, то на суму попередньої оплати вартості чеків:
Д-т 1819 А «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;
Д-т 2809 А «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 1500 А «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках».
За отриманими (увезеними) банком бланками дорожніх чеків:
Д-т 1011 А «Дорожні чеки в касі банку»;
К-т 1819 А «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;
К-т 2809 А «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».

2.1. Продаж фізичним та юридичним особам дорожніх чеків, що раніше куплені в емітента, відображається таким бухгалтерським проведенням:
Д-т 1001 А «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т 1002 А «Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку»;
Д-т 1003 А «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
Д-т 2600 П «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
Д-т 2620 П «Поточні рахунки фізичних осіб»;
К-т 1011 А «Дорожні чеки в касі банку»;
К-т 1012 А «Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку»;
К-т 1013 А «Дорожні чеки в обмінних пунктах».
На суму комісійних винагород, отриманих банком під час продажу дорожніх чеків:
Д-т 1001 А «Банкноти та монети в касі банку»;
Д-т 1002 А «Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку»;
Д-т 1003 А «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
Д-т 2600 П «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
Д-т 2620 П «Поточні рахунки фізичних осіб»;
К-т 6110 П «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів»;
К-т 6114 П «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів»;
К-т 6119 П «Інші комісійні доходи за операціями з клі-
єнтами».

2.2. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків у фізичної особи:
Д-т 1819 А «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;
Д-т 2809 А «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 1001 А «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 1002 А «Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку»;
К-т 1003 А «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
Д-т 9830 А «Документи і цінності, прийняті на інкасо»;
К-т 991 контррахунки для рахунків розділів 96—98 — на суму номінальної вартості дорожніх чеків.

2.3. Сплачені дорожні чеки відправляються платникам для отримання відшкодування за ними:
Д-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98;
К-т 9830 А «Документи і цінності, прийняті на інкасо» — на суму номінальної вартості відправлених дорожніх чеків;
Д-т 9831 А «Документи і цінності, відіслані на інкасо»;
К-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.
Після отримання відшкодування від емітента
Д-т 1500 А «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»;
К-т 1819 А «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;
К-т 2809 А «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» — на суму відшкодування за дорожніми чеками.
Одночасно виконується таке бухгалтерське проведення за позабалансовими рахунками:
Д-т 991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98;
К-т 9831 А «Документи і цінності, відіслані на інкасо» — на номінальну вартість відшкодованих дорожніх чеків.
У разі списання платником з банку комісійної винагороди за оброблення дорожніх чеків здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т 7100 А «Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування»;
К-т 3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
Д-т 3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
К-т 1500 А «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках».
9.6. Бухгалтерський облік операцій
з використанням платіжних карток

Дедалі більшого поширення набувають розрахунки з використанням платіжних карток. Ними користуються фізичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності. Платіжна картка — спеціальний платіжний засіб, що використовується для ініціювання переказування грошей з рахунка клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг та отримання грошей у готівковій формі в касах банків, через банківські автомати.
Банківські платіжні картки бувають різних видів, і розподілити їх можна за різними ознаками.
Нині у світі найвідомішими міжнародними платіжними системами є VISA, MASTER СARD, DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS. Тому картки відрізняються насамперед платіжною системою, учасники якої її емітують.
Відповідно до чинного законодавства, міжнародна платіжна система— це платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує переказування грошей з однієї країни в іншу.
Порядок діяльності платіжної системи визначається відповідними правилами, які встановлюють її організаційну структуру, умови членства, порядок вступу та виходу із системи, принципи розрахунків та порядок документообігу, порядок вирішення спорів, управління ризиками в системі, систему страхування, систему захисту інформації, процедури реконсиляції (контролю) тощо.
Другою важливою ознакою є платіжна схема, відповідно до якої установлюється порядок розрахунків з використанням платіжної картки. Платіжна схема може бути дебетовою або кредитною, відповідно до чого картки поділяються на дебетові та кредитні. Є платіжні системи, які можуть випускати тільки дебетові або тільки кредитні картки. Так, наприклад, картки внутрішньодержавної платіжної системи частіше випускають тільки дебетові картки. Такі лідери карткового бізнесу, як VISA International та Europay Interna­tional, підтримують одночасно як кредитні, так і дебетові продукти.
Відмінність кредитних карток від дебетових полягає і в технології здійснення операцій. Дебетові картки при розрахунках завжди використовують процедури авторизації, а кредитні картки в окремих випадках їх не виконують.
Авторизація — процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки. Під час цієї процедури здійснюється зв’язок з процесинговим центром, де утримується інформація про стан карткового рахунка.
Дебетна платіжна картка використовується для розрахунків за товари та послуги в межах власних коштів на картковому рахунку клієнта. Однак якщо умовами договору з банком передбачено овердрафт, то розрахунки клієнта можуть вийти за межі залишку на його рахунку. Овердрафтце короткостроковий кредит, що надається банком у разі перевищення суми операції за платіжною карткою встановленого ліміту витрат. Сума такого ліміту визначається та установлюється банком виходячи з середньомісячного обороту коштів на рахунку клієнта, «кредитної історії» останнього та інших показників довіри до клієнта. Плата за овердрафт значно вища від плати за звичайний кредит.
Кредитна платіжна картка дає можливість її власникові здійснювати розрахунки за рахунок наданого банком кредиту. Процедура установлення ліміту кредиту банком за картковим рахунком аналогічна процедурі надання кредиту, тобто необхідно мати відповідне забезпечення кредитного ризику. На практиці для такого забезпечення використовують форми гарантійного депозиту, поруки, застави. З одного боку, такий підхід цілком виправданий, оскільки кредитні карткові продукти мають значно вищий ризик несанкціонованих операцій. З іншого боку, це істотно відрізняє вітчизняну кредитну картку від її традиційної зарубіжної моделі.
Банківські операції з платіжними картками можна розподілити на операції емісії та еквайрингу.
Емісія — проведення операцій з відкриття картрахунків і випуску платіжних карток. Для отримання платіжної картки клієнти банку відкривають карткові рахунки:

 • картковий рахунок для юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності — на балансовому рахунку 2605 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками»;
 • картковий рахунок для фізичних осіб — на балансовому рахунку 2625.

До операцій емісії належать: вкладення, перерахування або поповнення коштів на картрахунки шляхом вкладення готівкових коштів через банкомат, касу банку-емітента, банку, що працює за агентською угодою, іншого банку шляхом переказування коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням.
У бухгалтерському обліку такі операції відображаються у такий спосіб:
1. Поповнення коштів на картковий рахунок фізичної особи у банку-емітенті:

 • у разі внесення готівкових коштів через касу:

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;

 • у разі переказування з поточних та інших рахунків:

Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
Д-т 2630 «Короткострокові депозити фізичних осіб», інші рахунки;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками».
2. Поповнення коштів на картрахунки може здійснюватися безготівковим шляхом через інший банк як у національній, так і в іноземній валюті:
Д-т коррахунка;
К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;
К-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками».
Одночасно платіжні картки можуть бути індивідуальними (приватними) та корпоративними. Індивідуальні (приватні) картки надаються фізичним особам, які здійснюють розрахунки в межах власних коштів на картковому рахунку або наданого банком кредиту. При цьому на одну й ту саму особу може бути відкрито необмежену кількість карткових рахунків. Рахунки можуть бути як у національній, так і в іноземній валюті.
Корпоративні картки надаються підприємствам, організаціям та фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності.
Довірені особи клієнтів — юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців можуть здійснювати операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та одержувати готівку із застосуванням корпоративних платіжних карток у таких випадках:

 • одержання готівки у валюті України для здійснення розрахунків, пов’язаних із господарськими потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України;
 • здійснення розрахунків у безготівковій формі у валюті України, пов’язаних зі статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України;
 • одержання готівки в іноземній валюті за межами України для оплати витрат на відрядження;
 • здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, пов’язаних з витратами на відрядження та витратами представницького характеру.

Використання корпоративної картки має низку суттєвих переваг перед традиційними схемами розрахунків:

 • чинне законодавство дає змогу за допомогою корпоративної платіжної картки здійснювати будь-які господарські та представницькі витрати, за винятком оплати контрактів та отримання заробітної плати;
 • банки пропонують зручні системи документообороту для бухгалтерії підприємства. Банк надає витяг з рахунка за операціями, проведеними з використанням картки, в якому відображено всі надходження на рахунок та списання з нього як у валюті операції, так і у валюті рахунка. Документи, що підтверджують операцію, залишаються у держателя картки (копії чеків з видачі готівки та за розрахунками в мережі підприємств торгівлі та сервісу);
 • виключення процедури купівлі валюти для закордонних відряджень та надання її під звіт. Кошти просто перераховуються клієнтові на картковий рахунок, де стають доступними для використання протягом одного банківського дня з моменту їх отримання. При цьо­му кошти у національній валюті на картрахунку без ускладнення конвертування доступні для розрахунків у валюті країни перебування;
 • уникнення обмежень на вивіз валютної готівки за межі України;
 • збільшення коштів на рахунку може бути здійснено у будь-який час за заявою держателя картки.

Крім того, для держателів корпоративних карток залишаються дійсними всі послуги та переваги, які притаманні будь-яким міжнародним платіжним карткам.
Після використання коштів на господарські та інші потреби або на витрати, пов’язані з відрядженням, працівник банку в установлені строки подає авансовий звіт використаних коштів. Розрахунки з використанням корпоративних карток відображаються у бухгалтерському обліку у такий спосіб:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.