лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

Передмова................................................................................... 3
Розділ 1. Система бухгалтерського обліку в банках
України
.................................................................................. 5
1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні банком, його види та призначення          5
1.2. Регулювання і функції фінансового обліку. Огляд фінансової звітності банків         17
1.3. План рахунків і принципи його побудови................... 56
1.4. Параметри і форми аналітичного обліку..................... 86
1.5. Банківська документація............................................... 93
Розділ 2. Облік статутного капіталу.......................................... 96
2.1. Система рахунків для обліку статутного капіталу банку         96
2.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку        97
Розділ 3. Кореспондентські відносини між банківськими установами         102
3.1. Загальні правила розрахунків між банками............... 102
3.2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками       104
3.2.1. Облік міжбанківських розрахунків за прямими кореспондентськими угодами      104
3.2.2. Облік міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів            106
3.2.3. Облік міжбанківських розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему        107
Розділ 4. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій. 109
4.1. Характеристика грошового обігу та платіжних інструментів клієнтів банку 109
4.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями    119
4.3. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями          120
4.4. Облік операцій платіжними вимогами....................... 121
4.5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками      123
4.6. Облік операцій при розрахунках акредитивами........ 125
Розділ 5. Облік кредитних операцій........................................ 131
5.1. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту  131
5.2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій      135
5.3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредитом      138
5.4. Форми забезпечення повернення кредиту................. 150
5.5. Облік окремих кредитних операцій........................... 157
5.6. Облік формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України............................. 162
5.7. Контроль за використанням і погашенням кредиту.. 167
Розділ 6. Облік касових операцій............................................ 170
6.1. Організація касової роботи......................................... 170
6.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки            171
6.3. Облік операцій видаткових кас.................................. 172
6.4. Інкасація грошової виручки........................................ 174
6.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах     176
6.6. Ревізія цінностей......................................................... 177
6.7. Синтетичний облік касових операцій........................ 178
Розділ 7. Облік депозитних та інших зобов’язань банку...... 179
7.1. Визнання, оцінка й класифікація зобов’язань банку та характеристика рахунків для їх обліку............................................................................................ 179
7.2. Облік банківських депозитів....................................... 187
7.3. Облік міжбанківських кредитів.................................. 200
Розділ 8. Облік операцій з цінними паперами....................... 203
8.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними 203
8.2. Облік операцій з цінними паперами........................... 207
8.2.1. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку............................................................................................ 207
8.2.2. Облік вкладень банку в цінні папери....................... 210
8.2.3. Облік цінних паперів, емітованих банком.............. 221
8.2.4. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами            227
8.2.5. Особливості обліку окремих операцій банку з цінними паперами   230
Розділ 9. Облік валютних операцій......................................... 234
9.1. Сутність валютних операцій...................................... 234
9.2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті 236
9.3. Облік обмінних операцій з іноземною валютою....... 243
9.3.1. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти    246
9.3.2. Операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти      257
9.4. Особливості роботи з готівковою іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті................................................................................. 261
9.5. Операції з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті, що емітовані нерезидентами............................................................................................ 264
9.6. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток   269
Додатки............................................................................... 297
Розділ 10. Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів   299
10.1. Документальне забезпечення обліку....................... 299
10.2. Облік надходження, переоцінки та ремонту основ­них засобів          305
10.3. Облік зношення основних засобів............................ 308
10.4. Облік вибуття об’єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатне передання    309
10.5. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту  311
10.6. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів............................................................................................ 313
10.7. Облік нематеріальних активів.................................. 315
10.8. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів    318
Розділ 11. Облік лізингових операцій...................................... 327
11.1. Економічна сутність лізингу.................................... 327
11.2. Облік операцій з фінансового лізингу...................... 334
11.2.1. Облік фінансового лізингу на балансі лізингодавця 334
11.2.2. Облік фінансового лізингу на балансі лізингоотримувача  337
11.3. Облік операцій з оперативного лізингу................... 342
11.4. Продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у лізинг (оренду).............................................................................. 347
Розділ 12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності банків           352
12.1. Доходи і витрати банку як об’єкти обліку............... 352
12.2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку     357
12.3. Облік доходів і витрат банку.................................... 362
12.4. Облік фінансового результату діяльності банку і розподілу прибутку        378
12.5. Податковий облік та особливості оподатковування прибутку банків           381
Розділ 13. Складання та подання фінансових звітів
банку
.................................................................................. 384
13.1. Якісні характеристики фінансових звітів, організація їх підготовки та подання      384
13.2. Методика складання балансу................................... 389
13.3. Методика складання звіту про фінансові результати 402
13.4. Методика складання звіту про рух грошових коштів 413
13.5. Примітки до фінансових звітів................................. 421
Розділ 14. Внутрішньобанківський аудит.............................. 425
14.1. Принципи організації внутрішньобанківського аудиту 425
14.2. Внутрішньобанківський аудит касових операцій.... 434
14.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій        437
14.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій 439
14.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій. 443
14.6. Аудит операцій банків з цінними паперами............ 452
14.7. Внутрішньобанківський аудит доходів, витрат і прибутку    460
14.8. Внутрішній аудит оподаткування банку.................. 466
14.9. Внутрішній аудит власного та регулятивного капіталу банку          467
Список літератури....................................................................... 476
Додатки........................................................................................ 477

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.