лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 5
Облік кредитних операцій

 

5.1. Сутність кредитних операцій.
Документальне оформлення видачі кредиту

Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» банком можуть надаватись такі види кредитів:

 • кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах;
 • міжбанківські кредити.

Кредитом називається будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та повернення.
Кредити в плані рахунків поділяються на короткострокові із початковим строком погашення менше одного року та довгострокові — з початковим строком погашення більше одного року.
На рахунках першого класу плану рахунків обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахун­ках 15 розділу, а кредити, одержані від інших банків, — на пасивних рахунках 13 і 16 розділів.
На рахунках другого класу плану рахунків обліковуються кредити та аванси (кредити, що не підкріплені кредитними угодами) в розрізі контрагентів:

 • суб’єктів господарської діяльності;
 • органів загального державного управління;
 • фізичних осіб.

Окремо обліковуються кредити в поточну та інвестиційну діяльність.
Кредити в поточну діяльність — це кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат.
Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати та інші цілі. До кредитів у поточну діяльність відносять:

 • операції РЕПО;
 • ураховані векселі;
 • факторингові операції;
 • кредити за внутрішніми торговельними операціями;
 • кредити за експортно-імпортними операціями;
 • кредити в поточну діяльність.

Кредити в інвестиційну діяльність — кредити, надані позичальникам на задоволення їх тимчасової потреби в коштах при здійсненні інвестицій. До них відносять: кредити на будівництво та освоєння землі; кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі; фінансовий лізинг.
Банківський кредит надається суб’єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором.
Кредити позичальникові надаються з позичкового рахунка, як правило, у безготівковому порядку перерахуванням на поточний рахунок позичальника або шляхом прямої оплати розрахунково-грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, придбані (надані) на умовах договорів і контрактів з постачальниками.
Позичкові кошти можуть бути перераховані на розрахунковий рахунок позичальника для використання на цілі, передбачені кредитним договором, зі збереженням права контролю банку за цільовим використанням кредиту. У разі потреби за рішенням банку позички для розрахунків з громадянами за укладеними з ними договорами за здану сільськогосподарську продукцію можуть видаватися й готівкою.
Видача кредиту проводиться одноразово, щоденно або в інші строки, визначені в кредитному договорі, виходячи з потреби в кредиті. Довгострокові кредити можуть надаватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт і здійснення затрат (поетапно).
Підприємствам із постійним циклом виробництва, а також позичальникам з добрим фінансовим станом, що мають репутацію надійних платників, може бути відкрито «кредитну лінію» — одержання позички в грошовій безготівковій формі в майбутньому частинами в межах заздалегідь визначеної суми і встановленого ліміту, у рахунок якого приймаються до фінансування група договорів і комерційних контрактів. Розмір кредитної лінії, строки її використання, періодичність погашення і відновлення визначаються укладеними договорами, контрактами.
Перш ніж скласти кредитний договір фахівці з кредитування банку проводять відповідну роботу щодо суб’єктів кредитування. Вони оцінюють кредитний проект, після чого ставлять питання перед керівництвом банку про доцільність (чи недоцільність) кредитування клієнта. Повний пакет необхідних документів для надання кредиту передають до юридичного управління.
Юридичне управління готує свій висновок, де відображаються такі основні моменти:

 • відповідність статутних документів чинному законодавству України;
 • наявність ліцензії, дозволів та інших документів для здійснення основної діяльності, для якої береться кредит;
 • повнота та правильність оформлення документів щодо забезпечення кредиту.

Після отримання висновку від юридичного управління фахівець передає документи службі безпеки банку.
Служба безпеки банку перевіряє документи й готує свій висновок. У ньому відображаються такі основні моменти:

 • оригінальність реєстраційних документів;
 • інформація щодо засновників та керуючих осіб позичальника, а також структурних підрозділів — дочірніх підприємств, філій та ін.;
 • інформація про раніше отримані позичальником кредити, своєчасність їх погашення та сплату процентів тощо.

Фахівець залучає спеціалістів банку з оцінки майна, що пропонується як забезпечення за кредитом, де під час оцінювання застосовуються методи: витратний, аналоговий, дохідності.
Після детального вивчення документів та висновків до них юридичного управління cлужби безпеки банку і фахівець готують експертний висновок для винесення питання про надання кредиту на Кредитний комітет банку.
Висновок містить:

 • короткий опис позичальника;
 • аналіз фінансового стану:
 • аналіз обороту коштів за рахунками;
 • аналіз основних показників діяльності фірми в динаміці — виручка, витрати, прибуток;
 • розрахунок та аналіз показників платоспроможності та фінансової стійкості;
 • дебіторська заборгованість — реальність погашення;
 • кредиторська заборгованість — строк давності;
 • аналіз джерел погашення кредитної заборгованості;
 • економічний аналіз ефективності проекту, що кредитується;
 • забезпеченість кредиту.

Після рішення Кредитного комітету про надання кредиту, який оформлюється протоколом, фахівець формує основні розділи кредитної справи позичальника:

 • заява на надання кредиту;
 • засновницькі документи;
 • фінансово-економічна інформація;
 • заява на кредит, бізнес-план, контракти;
 • кредитний договір та додаткова угода до нього;
 • договори та документи із забезпечення кредиту;
 • документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій (розрахунки нарахованих процентів, розпорядження, виписки з позичкового рахунка і рахунка процентів та ін.);
 • документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів;
 • копії протоколу Кредитного комітету;
 • інші документи, які стосуються надання кредиту.

Фахівець разом з працівником юридичного управління готує кредитний договір у двох примірниках.
Момент підписання договору із забезпечення повернення кредитних коштів регулюється умовами кредитного договору.
У разі необхідності нотаріального підтвердження договорів із забезпечення кредиту договори готує нотаріус.
Оформлення договорів застави здійснюється відповідно до положень Закону України «Про заставу». Страхування заставленого майна позичальник здійснює в страховій компанії за згодою банку.
Протягом терміну дії кредитного договору за ініціативою будь-якої із сторін кредитного договору може ставитись питання про зміни умов кредитування.
Зміни умов кредитного договору з боку позичальника здійснюються на підставі обґрунтованого листа — клопотання (з додатком розрахунків, документів). Фахівець оцінює обґрунтованість та доцільність внесення змін в умови кредитного договору та надає свої висновки для розгляду в Кредитний комітет.
Зміни умов кредитування фахівець оформлює додатковою угодою до кредитного договору.
У розпорядженні, яке економіст кредитного управління готує для бухгалтерії, вказуються такі дані:

 • балансовий рахунок (перші чотири цифри);
 • валюта, в якій необхідно відкрити рахунок;
 • назва позичальника;
 • реєстраційний номер позичальника за клієнтською базою даних банку;
 • код відповідального виконавця;
 • обов’язкові параметри для рахунка.

5.2. Характеристика балансових рахунків
кредитних операцій

У бухгалтерії банку облік кредитних операцій проводиться за такими класами рахунків.
На рахунках першого класу враховуються кредити, які:
а) одержані від Національного банку України;
б) надані іншим банкам;
в) одержані від інших банків.
На рахунках 131 групи «Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України» обліковуються короткострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу включаються рахунки, за якими обліковуються: овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України, кошти за операціями РЕПО, короткострокові кредити, які отримані через аукціон, ломбардні кредити, короткострокові стабілізаційні та інші кредити, отримані від Національного банку України, а також нараховані витрати за такими кредитами.
На рахунках 132 групи «Довгострокові кредити, отримані від Національного банку України», обліковуються довгострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу входять рахунки, за якими проводиться облік: довгострокових кредитів, отриманих через аукціон; отриманих за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій; довгострокових стабілізаційних та інших кредитів, отриманих від Національного банку України, а також нарахованих витрат за такими кредитами.
На рахунках 152 групи «Кредити, які надані іншим банкам» обліковуються кредити, надані іншим банкам. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових, довгострокових кредитів та фінансовий лізинг, що надані іншим банкам, а також прострочена заборгованість та нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам.
Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам, обліковується в 158 групі «Сумнівна заборгованість інших банків».
На рахунках групи 159 «Резерв під заборгованість інших банків» обліковується сума сформованих резервів під заборгованість інших банків. До цієї групи належить тільки один рахунок, на якому проводиться облік формування використання резерву під заборгованість інших банків.
На рахунках 162 групи «Кредити, які отримані від інших банків» обліковуються кредити, отримані від інших банків. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових і довгострокових кредитів, отримані комерційним банком від інших банків, а також нараховані витрати за такими кредитами.
Частина рахунків другого класу плану рахунків стосується кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності юридичним і фізичним особам. У даному класі обліковуються:

 • кредити, що надані суб’єктам господарської діяльності;
 • кредити, що надані органам загального державного управління;
 • кредити, які надані фізичним особам.

До кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності, відносять такі групи рахунків:
201 група — «Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями РЕПО»;
202 група — «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;
203 група — «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями»;
204 група — «Кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
205 група — «Кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
206 група — «Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності».
При відкритті балансових рахунків за 204 і 205 групами зберігається класифікація кредитів за наведеними ознаками, яка, на нашу думку, найкраще запам’ятовується в такій послідовності:

ОЗНАКИ

204 група

205 група

1. Короткострокові кредити

2040

2050

2. Довгострокові кредити

2045

2055

3. Прострочена заборгованість за кредитами

2047

2057

4. Нараховані доходи за кредитами

2048

2058

5. Прострочені нараховані доходи за кредитами

2049

2059

За 206 групою окремо визначається вид кредитів: 2061 рахунок — кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності. У цілому ж класифікація за наведеними ознаками за 206 групою збігається з групами 204, 205, крім одного: інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності, — це рахунок 2062. За ознаками 2, 3, 4, 5 — це рахунки 2065, 2067, 2068 і 2069.
Отже, групи рахунків 204, 205 і 206 мають єдину класифікаційну ознаку — це кредити в поточну діяльність.
Окремо виділяється 207 група «Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності». Сюди входять рахунки, на яких обліковуються: короткострокові, довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, на купівлю будівель, споруд, обладнання, землі та фінансовий лізинг, що надані суб’єктам господарської діяльності, а також прострочена заборгованість, нараховані і прострочені проценти за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності.
За групою 209 «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб’єктам господарської діяльності» показуються всі види кредитів, що визнані сумнівними. Факт визнання кредитної заборгованості сумнівною фіксується за умови, коли банк не має певності щодо її погашення позичальником. До уваги передусім беруть результати аналізу фінансового стану позичальника та перспектив його подальшої діяльності.
Окрім кредитів, що надані суб’єктам господарської діяльності, виділяють:
Кредити, які надані органам загального державного управління. Ці кредити обліковуються в таких групах рахунків:
210 — «Кредити, які надані центральним органам державного управління»;
211 — «Кредити, які надані місцевим органам державного управління»;
219 — «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані органам загального державного управління».
Кредити, які надані фізичним особам. Ці кредити обліковуються на таких групах рахунків:
220 — «Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам»;
221 — «Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам»;
229 — «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам».
Окремо виділяється 240 група «Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам», в якій знаходяться рахунки 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам» та 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам».
Доходи від наданих кредитів обліковуються на рахунках шостого класу плану рахунків за такими групами:
600 — «Процентні доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України»;
601 — «Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках»;
602 — «Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності»;
603 — «Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління»;
604 — «Процентні доходи за кредитами фізичним особам».
Слід зазначити, що Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунки, на яких обліковуються активи або пасиви, які не відповідають таким вимогам: імовірно, що банк отримає або втратить будь-яку економічну вигоду, пов’язану з цим елементом активу або пасиву; елемент активу або пасиву має вартість, яка може бути точно виміряна.
Усі види забезпечення кредитних ризиків банку обліковуються на позабалансових рахунках:
901 — «Гарантії, отримані від банків»;
902 — «Гарантії, надані клієнтам»;
903 — «Гарантії, що отримані від клієнтів»;
909 — «Сумнівні гарантії та поручительства»;
910 — «Зобов’язання з кредитування, які надані банкам»;
911 — «Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків»;
912 — «Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам»;
950 — «Отримана застава»;
951 — «Надана застава».
5.3. Організація обліку погашення кредиту
та процентів за користування кредитом

Фінансовий облік має забезпечувати виконання принаймні двох функцій. Перша з них — запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в агрегованому вигляді у балансовій і фінансовій звітності для аналізу та управління. Друга функція — запис детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметри самих операцій для можливості отримання звітів у різних розрізах для внутрішнього користування, для можливості надання звітів про діяльність контрольним органам та для обчислення макроекономічних параметрів грошово-кредитної статистики.
Фінансовий облік видачі та погашення кредиту, нарахування процентів за кредитами, наданими комерційними банками, регламентується Правилами бухгалтерського обліку, затвердженими постановою Правління Національного банку України.
Цей нормативний документ розроблений з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Система обліку операцій з кредитування є більш досконалою і дає змогу на всіх етапах її здійснення швидко і достовірно формувати масив інформації з питань кредитування для складання звітності.
Слід зауважити, що в обліку кредитування, як у будь-якому бухгалтерському обліку, ведеться подвійний запис, тобто рух коштів відображається за дебетом і за кредитом на різних балансових рахунках згідно з Планом рахунків.
Відображення кредитних операцій в обліку відбувається за такою схемою:

 • видача кредиту;
 • винесення кредиту на прострочену заборгованість;
 • визнання заборгованості за кредитами сумнівною;
 • погашення кредиту;
 • нарахування доходів та формування прострочених нарахованих доходів за кредитами.

Розглянемо відображення перелічених кредитних операцій детальніше.
1. Видача кредиту.
а) видача кредиту юридичним особам перерахуванням коштів на поточний рахунок суб’єкта господарської діяльності (балансовий рахунок 2600) чи в інший банк (балансовий рахунок 1200), чи на відкриття акредитива (балансовий рахунок 2602) здійснюється бухгалтерськими записами:
Д-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
Д-т 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
Д-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання землі, які надані суб’єктам господарської діяльності».
У кореспонденції з рахунками —
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;
К-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності»;
б) видача кредиту фізичним особам — клієнтам банку — на їх поточні рахунки:
Д-т 2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»;
Д-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі»;
Д-т 2211 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі»;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
в) видача короткострокового кредиту іншому банку:
Д-т 1521 «Кредити овернайт, які надані іншим банкам»;
Д-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим
банкам»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України».
Одночасно з цими проведеннями робляться такі бухгалтерські проведення на позабалансових рахунках:
Оприбуткування договору поручительства або страхування:
Д-т 9819 «Інші цінності і документи»;
К-т 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».
При оприбуткуванні договору застави можливі два випадки:
1) якщо застава залишається у заставника, тоді банком буде зроблено позабалансовий бухгалтерський запис:
Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;
К-т 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у заставника»;
2) у випадку, коли предмет застави передається банку на зберігання, застава оприбутковується на рахунку 9501, і бухгалтерський запис має такий вигляд:
Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;
К-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається банку».
2. Винесення кредиту на прострочену заборгованість.
У разі несплати суб’єктом господарської діяльності у визначений в угоді термін суми кредиту, заборгованість виноситься на рахунки простроченої заборгованості за кредитами. При цьому робляться такі бухгалтерські проведення:
а) за кредитом, що наданий іншому комерційному банку:
Д-т 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам»;
К-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»;
б) за кредитом, що наданий суб’єктам господарської діяльності за:

 • внутрішніми торговельними операціями

Д-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єк­том господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
К-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

 • експортно-імпортними операціями

Д-т 2057 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
К-т 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

 • у поточну діяльність

Д-т 2067 «Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

 • в інвестиційну діяльність

Д-т 2077 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
в) за кредитом, що наданий органам загального державного управління:
Д-т 2107 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління»;
К-т 2100 «Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління»;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.