лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.5. Банківська документація
Усі банківські операції відбиваються в обліку тільки за наявності документального підтвердження. Банківські документи — це письмове розпорядження клієнта чи відповідального працівника банку на проведення грошово-розрахункової операції або іншої операції в банку. За призначенням вони поділяються на розпорядчі, тобто такі, що містять дозвіл на виконання операції, і виконавчі. Документи надходять до банків від підприємств і установ, інших банків, а також складаються безпосередньо в банку і містять необхідну інформацію про характер операції, що дає змогу перевірити її законність і здійснити банківський контроль.
Таким чином, документ є письмовим підтвердженням виконання операції та підставою для відображення її в бухгалтерському обліку. Документ, який засвідчує операцію, називається первинним. На підставі первинних документів можуть складатися зведені документи.
Сукупність документів, що використовуються банком для ведення бухгалтерського обліку і контролю, складає банківську документацію.
Документи за змістом операцій поділяються на:

  • касові;
  • меморіальні;
  • позабалансові та ін.

Касовими документами оформляються операції з приймання і видачі готівки. Вони поділяються на прибуткові та видаткові. До прибуткових належать оголошення на внесення готівки в касу банку, прибутковий касовий ордер тощо; до видаткових — грошовий чек на отримання готівки і видатковий касовий ордер.
Меморіальні документи використовуються для безготівкових переказів за рахунками. Це розрахункові документи, що надаються банку клієнтами (платіжні доручення, вимоги-доручення, розрахункові чеки), меморіальні ордери та ін.
До позабалансових документів належать прибуткові та видаткові позабалансові ордери. Цими документами оформляються приймання та видача коштовностей і документів, що зберігаються в касі та сховищі.
Форми документів, що підприємства подають банкам, а також документів, що вони отримують від банків на підтвердження виконання відповідних операції, включені в уніфіковану систему грошово-розрахункової документації. Вони затверджені Правлінням НБУ і стандартизовані. Для складання документів використовуються стандартні бланки встановленого зразка, виготовлені друкарським способом. Широко застосовується складання грошово-розрахункових документів на електронно-обчислюваль­них машинах (з аналогічним розташуванням усіх даних, передбачених стандартною формою друкарського бланку за певною операцією).
Банківські документи включають дані, які називаються реквізитами.
До обов’язкових реквізитів відносять:

  • назву установи банку;
  • дату здійснення операції;
  • зміст операції;
  • суму операції;
  • підписи відповідальних осіб.

Інші реквізити залежать від виду операції.
Усі грошово-розрахункові документи у своєму складі мають меморіальний ордер, у якому вказано бухгалтерське проведення, тобто визначені бухгалтерські рахунки, що підлягають дебетуванню і кредитуванню.
Реквізити в документах розміщені у відповідній послідовності: довідкові дані — ліворуч, бухгалтерські і статистичні — праворуч.
Кількість примірників документів має бути достатньою для відображення операції в обліку за всіма особовими рахунками всіх сторін-учасників, що беруть участь у виконанні банківської операції. Усі примірники заповнюють на друкарській машинці в один прийом або шляхом множення оригіналів. Чеки, об’яви на внесення готівкою, квитанції, прибуткові і видаткові касові ордери заповнюють власноручно.
Грошово-розрахункові документи підписують посадові особи, яким надано це право.
У банках установлені правила зберігання документів. Щоденно документи, на підставі яких у банку здійснювали господарські операції, групують та брошурують у папки, що мають назву «Документи дня». У таких папках меморіальні документи розміщують у порядку зростання номерів балансових рахунків, які дебетовані. Касові документи, що брошурують, розподіляють окремо на прибуткові і видаткові. Визначений порядок зберігання документів дає змогу у разі потреби швидко знаходити інформацію щодо операцій, здійснених банком.


Розділ 2
Облік СТАТУТНОГО капіталу

 

2.1. Система рахунків для обліку
статутного капіталу банку

Статутний капітал банку формується через випуск і продаж акцій його учасникам — юридичним і фізичним особам. Відповід­но до цього здійснюється методика відображення операцій з фор­мування статутного капіталу банку.
У процесі діяльності банку статутний капітал може зменшуватися за умови зменшення кількості його учасників. Як збільшення, так і зменшення статутного капіталу відбувається лише за рішенням загальних зборів учасників з обов’язковою наступною реєстрацією змін у Національному банку України та в Комісії з цінних паперів і фондового ринку при Кабінеті Міністрів України. Ці установи контролюють також, щоб статутний капітал фор­мувався тільки за рахунок власних (а не позичених чи залучених) коштів учасників, як правило, з прибутку та спецфондів, накопичених ними з цією метою.
Зареєстрований статутний капітал обліковується на пасивних балансових рахунках групи 500: рахунки 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» і 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку», а до рахунка 5000 відкриваються ще два субрахунки: 5000/1 — для обліку привілейованих акцій; 5000/2 — для обліку простих акцій. Аналітичний облік ведеться в розрізі акціонерів банку в поіменному реєстрі.
Відображення операцій за рахунками групи 500 «Статутний капітал банку» здійснюється лише на балансі головного банку (юридичної особи).
Внески в статутний капітал можуть здійснюватися і в іноземній валюті, яка перераховується в гривні за курсом Національного банку України на дату внеску, і надалі коригування його зміни не проводиться.
Крім того, для обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів із формування статутного капіталу — випуском (емісією) акцій, їх продажем, скуповуванням, нарахуванням емісійних різниць та дивідендів, — використовуються ще й такі рахунки:
3630 (А) «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»;
3631 (П) «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»
5001 (КП) «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»;
5002 (КП) «Власні акції, які викуплені в акціонерів»;
5003 (П) «Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу»;
5010 (П) «Емісійні різниці»;
5020 (П) «Загальні резерви»;
5021 (П) «Резервні фонди»;
5022 (П) «Інші фонди банку»;
5030 (П) «Нерозподілені прибутки минулих років»;
5031 (А) «Непокриті збитки минулих років»;
5040 (П) «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;
5041 (А) «Збиток звітного року, що очікує затвердження»;
510 (П) «Результати переоцінки»;
59 (АП) «Результат поточного року»;
6203 (АП) «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».
2.2. Облік операцій з формування
статутного капіталу банку

Для формування статутного капіталу банку за місцем його створення в регіональному управлінні Національного банку України відкривається тимчасовий рахунок для внесків засновників. Внески акціонерів за незареєстрованим статутним капіталом обліковуються на рахунку 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом». Після перерахування акумульованих коштів із тимчасового рахунка на кореспондентський рахунок, отримані внески за статутним капіталом обліковуються так:
Д-т 1200 «Коррахунки в НБУ» або
Д-т 2600 «Поточні рахунки клієнтів»;
К-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом».

Наприклад. Облік внесення коштів за оголошеним і незареєстрованим статутним капіталом у розмірі 12 000 грн, який реєструється в процесі надходження внесків.
1. На часткове внесення грошей
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 40 000 грн;
К-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» — 40 000 грн.
2. На суму несплаченого статутного капіталу
Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» — 80 000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» — 80 000 грн.
3. На суму сплаченого статутного капіталу
Д-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» — 40 000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» — 40 000 грн.
4. Отримано кошти після реєстрації банку
Д-т 1200 «Коррахунок в НБУ» — 80 000 грн;
К-т 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» — 80 000 грн.
Після цієї операції статутний капітал банку сформовано в зареєстрованій сумі 120 000 грн, що і відображено за кредитом рахунка 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку».
Забороняється розміщення акцій серед засновників або інвесторів, відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за номінальну. У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх номінальна вартість, виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунку 5010 «Емісійні різниці». Його використання регламентується установчими документами банку.
Операції з реалізації акцій за вартістю вищою номіналу в обліку відображають у такий спосіб:
1. На оголошення та реєстрацію статутного капіталу на суму 120 000 грн за номінальною вартістю:
Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» — 120 000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» — 120 000 грн.
2. На реалізацію (розміщення) акцій на суму 125 000 грн:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 125 000 грн;
К-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал бан­ку» — 120 000 грн;
К-т 5010 «Емісійні різниці» — 5000 грн.
Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціонерів, а потім за необхідності їх перепродавати, розповсюджувати серед своїх працівників або анулювати, що відповідно відображається в бухгалтерському обліку.
Розглянемо це на прикладах.
1. Викуп акцій.
Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків передбачено активний рахунок 5002 «Власні акції банку, які придбані в акціонерів». Здійснюючи ці операції, складають бухгалтерські проведення.
У випадках:
а) на викуп:
Д-т 5002 «Власні акції банку, які придбані в акціонерів» — 9000 грн;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 9000 грн;
б) на відображення в межах пасивного рахунка 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» на окремому субрахунку «Акції, що перебувають у власності банку»:
Д-т 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» — 9000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що перебувають у власності банку» — 9000 грн.
2. Перепродаж викуплених акцій.
З дати викупу акції протягом року мають бути розповсюджені серед працівників, перепродані або анульовані.
Продаж може здійснюватися як за ціною вищою, так і нижчою від номіналу. У випадку вищої ціни різниця відноситься на рахунок 5010 «Емісійні різниці», а в разі нижчої — на зменшення залишку попередньої суми, яка раніше накопичилася на вказаному рахунку. Якщо ж різниці немає або вона недостатня, то втрата від продажу за ціною, нижчою номіналу, відноситься насамперед на дебет рахунка 5030 «Прибутки та збитки минулих років», а в разі їх недостачі або відсутності — на рахунок 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження».
Наприклад, перепродаж акцій за номіналом вартістю 9000 грн відображається такими бухгалтерськими проведеннями:
1. На надходження грошових коштів:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» — 9000 грн
або
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку» 9000 грн;
К-т 5002 «Власні акції банку, які викуплені в акціонерів» 9000 грн.
2. Одночасно на відображення за статутним капіталом про те, що акції вже не перебувають у власності банку:
Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» 9000 грн.
Перепродаж акцій може здійснюватися як за номінальною вартістю, так і за ціною, вищою або нижчою від номіналу. Відображення різниці між ціною викупу та продажу, тобто прибутку або збитку, здійснюється на окремому активно-пасивному рахунку 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».
Розглянемо ці випадки на прикладах.
1. Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу, —9500 грн при номіналі 9000 грн
а) на надходження грошових коштів:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 9500 грн;
К-т 5002 «Власні акції банку, які викуплені в акціонерів» (за номіналом) — 9000 грн;
К-т 5010 «Емісійні різниці» — 500 грн;
б) одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже перебувають у власності банку:
Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» — 9000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» — 9000 грн.
2. Перепродаж акцій за ціною, нижчою від номіналу, — 8500 грн при номіналі 9000 грн.
а) на надходження грошових коштів:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» — 8500 грн;
Д-т 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» (у даному випадку збиток) — 500 грн;
К-т 5002 «Власні акції банку, які викуплені в акціонерів» (за номіналом) — 9000 грн;
б) одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже не перебувають у власності банку:
Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» — 9000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» —
9000 грн.
3. Анулювання викуплених акцій.
Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку»;
К-т 5002 «Власні акції банку у портфелі на продаж, викуплені в акціонерів».
До операцій, пов’язаних із обліком статутного капіталу, належать також операції з нарахуванням дивідендів акціонерам, індексація акцій та облік витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.
4. Нарахування дивідендів акціонерам за акціями банку.
На суму нарахованих дивідендів:
Д-т 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження», субрахунок «Оголошені дивіденди»;
К-т 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди».
Виплати нарахованих дивідендів:
Д-т 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».
5. Індексація акцій.
Д-т 5020 «Загальні резерви» (за рахунок прибутку);
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку».
6. Відображення витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.
Д-т 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».


Розділ 3
Кореспондентські відносини
між банківськими установами

 

3.1. Загальні правила розрахунків між банками
Важливою передумовою здійснення міжгосподарських розрахунків є організація міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки являють собою систему, за допомогою якої проводиться виконання та регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, котрі виникають між банками та їх клієнтами. Міжбанківські розрахунки регламентуються Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 27 грудня 1999 р. № 621. Для здійснення міжбанківських розрахунків банки встановлюють кореспондентські відносини та відкривають один в одному кореспондентські рахунки.
Кореспондентські відносини є формою співробітництва між банками, що ґрунтуються на засадах взаємної довіри та узгодженості щодо проведення розрахунків, надання послуг тощо. Кореспондентські відносини оформляються укладанням кореспондентської угоди, в якій фіксуються режим функціонування корес­пондентського рахунка. Кореспондентський рахунок — рахунок, призначений для обліку розрахунків, які банк виконує за дорученням і на кошти іншого банку.
Залежно від місцезнаходження банківських установ міжбанківські розрахунки поділяють на: міжнародні розрахунки та внутрішні розрахунки. Міжбанківські розрахунки здійснюються через спеціально створені платіжні системи (рис. 3.1).
Кореспондентські відносини охоплюють увесь спектр можливих форм співробітництва між банками. Установлення прямих кореспондентських відносин здійснюється не лише між банками у середині країни, а й між банками, що розташовані у різних країнах. Установлення кореспондентських відносин може відбуватися шляхом взаємного відкриття кореспондентських рахунків, одностороннього відкриття рахунків чи без відкриття рахунків. Кореспондентські рахунки поділяються на рахунки ЛОРО та НОСТРО. Рахунок ЛОРО відкривається у банку для банку-кореспондента. Рахунок банку, відкритий у банку-кореспонденті, буде рахунком НОСТРО.


Рис. 3.1. Моделі міжбанківських розрахунків
На кореспондентських рахунках повинно бути достатньо коштів для того, щоб мати можливість безперервно здійснювати як власні розрахунки, так і розрахунки за дорученням клієнтів. Для банків, які мають бездоганну ділову репутацію, банки-корес­понденти можуть надавати за їх кореспондентськими рахунками короткостроковий кредит — овердрафт.
Загальнодержавною платіжною системою України є система електронних платежів (СЕП). Вона забезпечує розрахунки в електронній формі між банками за власними зобов’язаннями банків один перед одним та за дорученнями клієнтів у межах України. СЕП має трирівневу структуру. На нижньому рівні розташовані комерційні банки, на середньому — регіональні розрахункові палати (РРП), найвищий рівень — це Центральна розрахункова палата.
Банки мають консолідований кореспондентський рахунок у регіональному управлінні НБУ та технічний кореспондентський рахунок у регіональній розрахунковій палаті. У СЕП існує сім моделей обслуговування банків за консолідованим кореспондентським рахунком та інформаційна модель.
Банки із розгалуженою системою філій створюють свою власну внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС). Вона дає змогу спро­щено та прискорено здійснювати платежі у системі одного банку.

Для підвищення ефективності та уніфікації проведення розрахунків між банками почали створюватися міжнародні системи розрахунків. Однією із найефективніших є система СВІФТ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.