лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.4. Облік виробничих витрат
за прямими статтями калькуляції

Сільськогосподарську продукцію, сировину, матеріали, паливо, напівфабрикати й інші матеріальні цінності відпускають у виробництво за масою, обсягом і кількістю у цілковитій відповідності із встановленими нормативами витрат та обсягом виробни­чої програми. При цьому застосовують лімітно-забірні карти, призначені для оформлення відпуску товарно-матеріальних цінностей, які систематично використовуються (зразок 1.5).

Зразок 1.5

Підприємство    ВАТ «Вишенька»  
ЗАБІРНА КАРТА №    23     НА ОТРИМАННЯ
КОРМІВ І МАТЕРІАЛІВ ЗІ СКЛАДУ №   5  

Видана    фермі № 2                                                                                                         
(найменування отримувача кормів, матеріалів)
на      червень      місяць 2003 р.


Вид кормів (матеріалів)

сіно

зерно

буряк

овес

картопля

мішки

Ліміт відпуску (ц)

4,0

1,0

6,0

2,0

2,0

3,0

Підпис розпорядника                                                  
Головний бухгалтер                                                    
Дата видачі карти       25 травня  2003 р.


1.

сіно

2.

зерно

назва

назва

Дата відпуску

Кількість
(вага)

Розписка
в отриманні
(видачі)

Дата
відпуску

Кількість
(вага)

Розписка
в отриманні (видачі)

1.06

2,0

 

1.06

0,5

 

15.06

2,0

 

15.06

0,5

 

Зворотний бік форми

3.

буряки кормові

4.

овес

назва

назва

Дата
відпуску

Кількість
(вага)

Розписка
в отриманні
(видачі)

Дата
відпуску

Кількість
(вага)

Розписка
в отриманні (видачі)

1.06

3,0

 

1.06

1,0

 

15.06

3,0

 

15.06

1,0

 

5.

картопля

6.

люпин кормовий

назва

назва

Дата
відпуску

Кількість (вага)

Розписка
в отриманні
(видачі)

Дата відпуску

Кількість (вага)

Розписка
в отриманні
(видачі)

1.06

1,0

 

1.06

1,5

 

15.06

1,0

 

15.06

1,5

 

Відпуск у виробництво матеріальних ресурсів, за якими не встановлено норми витрат, зазвичай здійснюють на підставі накладних.
До статті «Витрати на оплату праці» входить основна й додаткова оплата праці працівників різних категорій, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі виробництва за прийнятою підприємством системою оплати праці, включно з усіма видами грошових і матеріальних доплат. У цій статті обліковують оплату праці від початку виробничого процесу до завершення (доробки) готової продукції (оплату праці трактористів-машиністів з підготовки ґрунту до сівби (садіння), догляду за посівами, збирання врожаю, транспортних робіт за конкретною культурою); оплату праці працівників з вирощування певної культури (групи культур), починаючи з передпосівних робіт, підготовки насіння до сів­би та внесення добрив, аж до вироблення готової продукції;
надбавки трактористам-машиністам за класність і стаж роботи; суми нарахованих авансів членам підрядних колективів і оплат при остаточному розрахунку наприкінці року за вироблену продукцію (в разі організації виробництва на засадах колективного підряду); нарахування натуральної оплати праці. Оплату праці відображають у сумарному вираженні, а витрати праці на виробництво — у людино-годинах. Вартість продукції, що видають як натуральну оплату, впродовж року оцінюють за плановою собівартістю, а наприкінці року — за очікуваною. До витрат з цієї статті включають також премії за перевиконання виробничих завдань та інші високоякісні показники.
Сільськогосподарські підприємства можуть здійснювати нарахування оплати відпусток із використанням резерву оплати відпусток, створюваного з метою рівномірного розподілу витрат на оплату відпустки впродовж звітного періоду. Резерв створюють шляхом щомісячного нарахування його за нормативом від фактичних витрат на оплату праці.
Підставою для нарахування оплати праці є табелі обліку робочого часу, облікові листи праці й виконання робіт, облікові листи трактористів-машиністів.
Облік відпрацьованого часу здійснюють у Табелі обліку робочого часу. Табельний облік у підрозділах підприємства здійснюють спеціально призначені працівники (обліковці, бухгалтери) або керівники підрозділів (бригадири, завідувачі ферм тощо). У табелі відображають також збільшення тривалості робочого дня (в разі потреби), особливо при виконанні робіт у рослинництві. По завершенні місяця табель передають до бухгалтерії, де його використовують під час нарахування оплати праці, зокрема працівникам за погодинної оплати праці, при розрахунку заробітку членів бригад за бригадної форми оплати праці тощо.
Заробітну плату нараховують на підставі відпрацьованого часу (за погодинної оплати праці) або виходячи з обсягів виробленої продукції чи виконаних робіт згідно із відповідними первинними документами.
Для обліку робочого часу та заробітку в рослинницьких підрозділах використовують первинні документи:

  1. обліковий лист тракториста-машиніста — для обліку польових, стаціонарних та інших робіт, які виконують трактори, комбайни й самохідні машини (крім транспортних робіт тракторів). Обліковий лист складають за 5, 10, 15 днів, а в період збирання врожаю — щоденно. У ньому вказують реквізити: прізвище, ім’я та по батькові тракториста-машиніста, його табельний номер, найменування, марку та інвентарний номер машини, номер поля, назву культури, склад агрегату, норму виробітку, розцінку, агротехнічні умови виконання робіт, номер бригади (ланки), для якої виконується робота. По завершенні робочого дня обліковець (бригадир) фіксує кількість та якість виконаної роботи, витрати палива і розмір заробітку за зміну. Агроном робить відмітку про якість виконаних робіт;
  2. обліковий лист праці та виконаних робіт (індивідуальний або бригадний) — використовують під час виконання робіт вручну або за допомогою живої тяглової сили. У цьому документі вказують реквізити: назву робіт, відпрацьований час, обсяг виконаної роботи, нараховану суму заробітної плати. За кожним видом робіт вказують одиницю вимірювання, виробітку й розцінку;
  3. книжку бригадира з обліку праці та виконаних робіт (замість перелічених вище документів). У цьому документі вказують реквізити з обліку виконаних робіт, відпрацьований час і нараховану заробітну плату;
  4. наряд на відрядну роботу (бригадний або індивідуальний) — використовують у допоміжних і обслуговувальних виробництвах за відрядної форми оплати праці. У наряді фіксують дані про виконувану роботу, її розряд і обсяг, розцінку за одиницю роботи, суму нарахованої заробітної плати за кожну операцію та загалом за фактично виконаний обсяг робіт. Наряд засвідчує своїм підписом відповідальна особа. У бригадному наряді наводять дані для розрахунку суми заробітної плати кожному члену бригади: розряд робітників і відпрацьований час кожним із них;
  5. подорожній лист — використовують на транспортних роботах, виконуваних вантажним автомобілем. У ньому вказують: характеристику автомобіля, завдання водію, видану й використану кількість палива, фактичне виконання завдання, що підтверджується підписами відправника й одержувача вантажу.

На підставі первинних документів складають накопичувальні та групувальні відомості: Накопичувальну відомість обліку використання машинно-тракторного парку, Накопичувальну відомість обліку вантажного автотранспорту, Журнал обліку робіт і витрат, Журнал обліку в майстерні тощо.
У тваринництві для обліку праці використовують Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва, в якому для кожного працівника вказано відпрацьований час, обсяг одержаної продукції, розцінку і суму нарахованої заробітної плати.
На підставі первинних документів з оплати праці, накопичувальних відомостей, журналів обліку робіт і витрат, розрахунків нарахування оплати праці щомісяця складають Зведену відомість нарахування і розподілу оплати праці та відрахувань на неї за об’єктами обліку витрат (ф. № 10.2.1 с. г.). У цій відомості за об’єктами обліку, виробничими підрозділами та за підприємством загалом відображають: кількість відпрацьованих людино-годин, суму нарахованої оплати праці, відрахування до резерву відпусток (якщо цей резерв створено). Проти кожної суми нарахованої оплати праці зазначають кореспондуючий рахунок. Ця відомість є підставою для запису до Виробничого звіту з рослинництва й тваринництва, а також Журналу-ордеру № 10.2 с. г.
Для контролю за використанням фонду оплати праці й станом розрахунків по оплаті праці із працівниками укладають Зведену відомість за розрахунками з робітниками і службовцями. Цю відомість складають на підставі показників розрахунково-платіж­них відомостей за звітний місяць або книги розрахунків із заробіт­ної плати (схема 1.2).

 


Схема 1.2. Відображення в облікових регістрах
розрахунків з оплати праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.