лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЛІТЕРАТУРА

 

  • Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року, зі змінами і доповненнями.
  • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 року, зі змінами і доповненнями.
  • Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 року, зі змінами і доповненнями.
  • Закон України «Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 року, зі змінами і доповненнями.
  • Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 ро­ку, зі змінами і доповненнями.
  • Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» від 20.12.1991 року.
  • Інструкція щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 року зі змінами і доповненнями.
  • Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994 року зі змінами і доповненнями.
  • Інструкція з обліку молодняка тварин, птиці та тварин на відгодів­лі. Затверджено наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України № 7 від 15.01.1997 року.
  • Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 189 від 02.07.2001 року.
  • Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнальною формою на підприємствах агропромислового комплексу. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 49 від 07.03.2001 року.
  • Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 року.
  • Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України № 81 від 7 травня 2002 року.
  • Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. Затверджено наказом Міністерства транспорту України № 65 від 05.02.2001 року.
  • Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено наказом Державного комітету промислової політики України № 47 від 02.02.2001 року.
  • Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 145 від 22 травня 2002 року.
  • Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29.12.2000 року.
  • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо­в’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 року.
  • Положення про порядок реалізації і ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних із продажем товарів. Затверджено Міністер-
   ством фінансів України та Міністерством економіки України від 03.06.1993 року.
  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 року із подальшими змінами.
  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 року із подальшими змінами.
  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 року із подальшими змінами.
  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 353 від 28.12.2000 року із подальшими змінами.
  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні кон­тракти». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 205 від 28.04.2001 року.
  • Про затвердження інструкції «Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 99 від 16.05.1996 року із подальшими змінами.
  • Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Наказ Міністерства транспорту України № 43 від 10.02.1998 року.
  • Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві. Затверджено спільним наказом Державного комітету статистики України, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України № 46\209 від 29.12.2000 року із подальшими змінами.
  • Про затвердження типових форм первинного обліку та інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування. Затверджено наказом Державного комітету статистики України № 263 від 27.07.1998 року.
  • Про організацію ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в системі Міністерства аграрної політики України. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 216 від 01.11.2000 року.
  • Про структуру накладних витрат. Лист Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 7\89 від 10.02.1999 року.
  • Щодо визначення понять «оптова» і «роздрібна» торгівля. Лист Державного комітету стандартизації України № 4-5\16-965 від 05.02.2002 року.
  • Баширов А. А. Бухгалтерский учет в подрядном строительстве: Практ. руководство. — М.: Финансы и статистика, 1983.
  • Белуха Н. Т. Бухгалтерский учет на автомобильном транспорте: Учебник для вузов. — М.: Транспорт, 1989.
  • Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник / За ред. Р. Л. Хомяка. — Львів: «Інтелект — Захід», 2001.
  • Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник / За ред. Ф. Ф. Бутинця, М. М. Коцупатрого. — Житомир: ПП «Рута», 2003.
  • Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. П. Т. Саблука, В. Б. Моссаковського. — К.: Урожай, 1998.
  • Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК / За ред. В. В.Сопко, О. В. Бойка — К.: «Фенікс», 2001.
  • Волков Н. Г. Бухгалтерский учет в строительстве. — М.: Финансы и статистика, 1990.
  • Грабова Н. Н. Бухгалтерский учет в торговле. — К.: Учетинформ, 1998.
  • Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие. — К.: АСК, 2000.
  • Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнарод­ними стандартами. — К.: Лібра, 2001.
  • Даньків Й. Я., Лучко М. Р., Остапюк М. Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки. — Ужгород, 2002.
  • Дробышевский Н. П., Ермолинский Е. Б., Борисевский П.Е. Бухгал­терский учет в строительстве. — Минск. 1993.
  • Журавель Г. П., Крупка Я. Д., Палюх М. С., Гуцайлюк Л. О., Фаріон Т. І. Бухгалтерський облік, особливості в галузях економіки: Навчальний посібник. — Тернопіль: Економічна думка, 1999.
  • Маргулис А. Ш. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства: Учебник. — М.: Финансы, 1979.
  • Мех Я. В., Журавель Г. П., Крупка Я. Д., Крисоватий А. І. Бухгал­терський облік у галузях народного господарства. — К.: НМК ВО, 1991.
  • Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навчальний посібник / за ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП Рута, 2000.
  • Пошерстник Е. Б. Бухгалтерский учет в строительстве. — М.; СПб.: Издательский Торговый дом «Герда», 1999.
  • Свидерский Е. И. Настольная книга бухгалтера. — К., 1996.
  • Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998.
  • Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: АСК, 2000.
  • Шутикова Ж. Ф. Бухгалтерский учет на автотранспортном предприятии. — М.: Финансы и статистика, 2000.
  • Костюченко ВМ. Облік будівельних контрактів за П(С)БО // Бухгалтерський облік і аудит. — 2000. — № 6. — С. 10—19;2000. — № 7. — С. 19—26.
  • Костюченко В. М. Облік запасів згідно національним Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і
   аудит. — 2000. — № 5. — С. 23—39; 2000. — № 6. — С. 13—31.
  • Пархоменко В. Н. Бухгалтерський облік доходів і витрат за будівельними контрактами // Бухгалтерський облік і аудит. — 2001. — № 6. — С. 6—9.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.