лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

Усі види діяльності

422

Інший вкладений капітал

423

Дооцінка активів

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподіле­ні прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

Усі види діяльності

452

Вилучені вклади й паї

453

Інший вилучений капітал

46

Неоплачений капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

472

Додаткове пенсійне забезпечення

473

Забезпечення гарантійних зобо­в’язань

474

Забезпечення інших витрат і пла­тежів

48

Цільове фінансування
і цільові над­ходження

 

За об’єктами фінансування

Усі види діяльності

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

49

Страхові
резерви

491

Технічні резерви

Страхова діяльність

492

Резерви зі страхування

493

Частка перестраховиків у технічних резервах

494

Частка перестраховиків у резер­вах зі страхування життя

495

Результат зміни технічних резервів

496

Результат зміни резервів із стра­хування життя

Клас 5. Довготермінові зобов’язання

50

Довготермінові позики

501

Довготермінові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

502

Довготермінові кредити банків в іноземній валюті

503

Відстрочені довготермінові кредити банків у національній валюті

504

Відстрочені довготермінові кре­дити банків в іноземній валюті

505

Інші довготермінові позики в національній валюті

506

Інші довготермінові позики в іноземній валюті

51

Довготермінові векселі видані

511

Довготермінові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

512

Довготермінові векселі, видані в іноземній валюті

52

Довготермінові зобов’я­зання за облігаціями

521

Зобов’язання за облігаціями

Усі види діяльності

522

Премія за випущеними облігаціями

523

Дисконт за випущеними облігаціями

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

53

Довготермінові зобов’я­зання з оренди

531

Зобов’язання з фінансової оренди

Усі види діяльності

532

Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів

54

Відстрочені податкові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

55

Інші довготермінові зо­бов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткотер­мінові позики

601

Короткотермінові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

602

Короткотермінові кредити банків в іноземній валюті

603

Відстрочені короткотермінові кредити банків у національній валюті

604

Відстрочені короткотермінові кре­дити банків в іноземній валюті

605

Прострочені позики в національній валюті

606

Прострочені позики в іноземній валюті

61

Поточна заборгованість за довготерміновими зобов’язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

Усі види діяльності

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

62

Короткотер­мінові векселі видані

621

Короткотермінові векселі, вида­ні в національній валюті

Усі види діяльності

622

Короткотермінові векселі, вида­ні в іноземній валюті

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Усі види діяльності

632

Розрахунки з іноземними постачальниками

633

Розрахунки з учасниками ПФГ

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки за податками

Усі види діяльності

642

Розрахунки за обов’язковими платежами

643

Податкові зобов’язання

644

Податковий кредит

65

Розрахунки за страхування

651

За пенсійним забезпеченням

Усі види діяльності

652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок без­робіття

654

За індивідуальним страхуванням

655

За страхуванням майна

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою

Усі види діяльності

662

Розрахунки з депонентами

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими ди­відендами

Усі види діяльності

672

Розрахунки за іншими виплатами

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

68

Розрахунки за іншими операціями

681

Розрахунки за авансами одержаними

Усі види діяльності

682

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішньогосподарські розрахунки

684

Розрахунки за нарахованими від­сотками

685

Розрахунки з іншими кредиторами

69

Доходи майбутніх періодів

 

За видами доходів

Усі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від реалізації готової про­дукції

Усі види діяльності

702

Дохід від реалізації товарів

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

704

Вирахування з доходу

705

Перестрахування

71

Інший опера­ційний дохід

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

Усі види діяльності

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

713

Дохід від операційної оренди активів

714

Дохід від операційної курсової різниці

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

716

Відшкодування раніше списаних активів

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

719

Інші доходи від операційної діяльності

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.