лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток
План
Рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств ТА організацій


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні
засоби

101

Земельні ділянки

Усі види
діяльності

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робоча і продуктивна худоба

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необорот­ні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Усі види
діяльності

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

114

Природні ресурси

115

Інвентарна тара

116

Предмети прокату

117

Інші необоротні матеріальні активи

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

12

Нематеріаль­ні активи

121

Права користування природними ресурсами

Усі види
діяльності

122

Права користування майном

123

Права на знаки для товарів і послуг

124

Права на об’єкти промислової вартості

125

Авторські та суміжні з ними права

126

Виключено

127

Інші нематеріальні активи

13

Знос (аморти­зація) необо­ротних акти­вів

131

Знос основних засобів

Усі види
діяльності

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів

14

Довготермінові фінансо­ві інвестиції

141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види
діяльності

142

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

143

Інвестиції непов’язаним сторонам

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Усі види
діяльності

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

155

Формування основного стада

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

16

Довготермінова дебіторська заборгованість

161

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види
діяльності

162

Довгострокові векселі одержав

163

Інша дебіторська заборгованість

17

Відстрочені податкові ак­тиви

 

За видами відстрочених податкових активів

Усі види
діяльності

18

Інші необоротні активи

 

За видами активів

Усі види
діяльності

19

Гудвіл при придбанні

 

За видами об’єктів інвестування

Усі види
діяльності

 

 

191

Гудвіл

 

 

 

192

Негативний гудвіл

 

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Усі види
діяльності

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара й тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали, передані в переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

209

Інші матеріали

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

21

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

Сільське гос­подарство, підприємст­ва інших га­лузей з під­собним сіль­ськогоспо­дарським виробницт­вом

212

Тварини на відгодівлі

213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сім’ї бджіл

217

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

218

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

За видами виробництв

Усі види діяльності

24

Брак у вироб­ництві

 

За видами продукції

Галузі мате­ріального виробництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисловість, сільсь­ке господар­ство тощо

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

 

За видами продукції

Сільське гос­подарство, підприємства інших га­лузей з підсобним сіль­ськогосподарським ви­робництвом

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

28

Товари

281

Товари на складі

Усі види діяльності

282

Товари в торгівлі

283

Товари на комісії

284

Тара під товарами

285

Торгова націнка

29

 

 

 

 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

Усі види
діяльності

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки
в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

Усі види діяльності

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

32

…………….

 

 

 

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Усі види діяльності

332

Грошові документи в іноземній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в націо­нальній валюті

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткотер­мінові вексе­лі одержані

341

Короткотермінові векселі, одер­жані в національній валюті

Усі види діяльності

342

Короткотермінові векселі, одер­жані в іноземній валюті

Продовження дод.


Синтетичні рахунки (рахунки першого
порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера
застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів

Усі види діяльності

352

Інші поточні фінансові інвестиції

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Усі види діяльності

362

Розрахунки з іноземними покуп­цями

363

Розрахунки з учасниками ПФГ

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Усі види
діяльності

372

Розрахунки з підзвітними особами

373

Розрахунки за нарахованими до­ходами

374

Розрахунки за претензіями

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

376

Розрахунки за позиками членами кредитних спілок

377

Розрахунки з іншими дебіторами

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

 

За видами витрат

Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий
капітал

 

За видами капіталу

Кооператив­ні організа­ції, кредитні спілки

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.