лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Витрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які попередньо очікувалися від його використання, відображають як капітальні інвестиції, що включені до вартості об’єкта фінансової оренди і підлягають амортизації.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюють упродовж терміну їхнього корисного використання, який встанов­лює підприємство в разі визнання цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Підприємство самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод, обирає метод амортизації нематеріального активу. Якщо такі умови визначити неможливо, амортизацію нараховують із застосуванням прямолінійного методу.
Амортизаційні відрахування провадять до досягнення залишковою вартістю необоротних активів нульового значення.
До складу елементу «Інші операційні витрати» включають витрати операційної діяльності, які не ввійшли до складу собівар­тості реалізованих товарів, а також до складу вказаних вище елементів, зокрема: вартість послуг сторонніх підприємств, пов’яза­них із забезпеченням протипожежної та сторожової охорони; вар­тість послуг сторонніх підприємств із проведення рекламних заходів, пов’язаних із діяльністю підприємств торгівлі; вартість транспортно-експедиційних послуг, не пов’язаних із придбанням товарних та інших запасів; вартість послуг страхових і посередницьких підприємств; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів (оренда, ремонт, комунальні послуги), крім амортизації; витрати на охорону праці; вит­рати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства; витрати з оплати за участь у семінарах; витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; сума податків, зборів, обов’язкових платежів (державне мито, плата за землю, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, комунальний податок, експортне мито, митні збори, інші), крім податків на прибуток, які нараховують згідно із чинним законодавством; втрати від операційних курсових різниць; втрати від знецінення запасів; нестачі грошових кош­тів та інших цінностей, втрати від псування цінностей, якщо на час установлення нестачі винуватця не встановлено; витрати на розрахунково-касове обслуговування в установах банків; витрати, пов’язані із веденням касового господарства (плата стороннім організаціям за обслуговування, технічний нагляд і догляд за РРО, витрати на контрольно-касові стрічки, вартість фарби для друкарського механізму РРО тощо); витрати, пов’язані із забезпеченням нормальних умов праці й техніки безпеки (плата медичним закладам за медичний огляд працівників торгівлі та громадського харчування, вартість аптечок, медикаментів тощо); витрати на облаштування й утримання кімнат відпочинку, роздягалень, душових, шаф для спеціального одягу й іншого обладнання; представницькі витрати (організація прийомів, конференцій, свят, участь у ярмарках, виставках тощо); визнані суми фінансових санкцій (штрафи, пені, неустойки); собівартість реалізованої іноземної валюти; сума резерву сумнівних боргів за реалізовані товари (продукцію), роботи і послуги; витрати, пов’язані із управлінням торговельною діяльністю, зокрема: витрати на службові відрядження; вартість послуг сторонніх підприємств із транспортного обслуговування, пов’язаного з управлінням торговельною діяльністю; вартість професійних послуг (юридичних, аудиторських, консультаційно-інформаційного характеру), пов’язаних із операційною діяльністю підприємства; вартість поштово-телеграфних послуг; вартість послуг централізованих бухгалтерій, обчислювальних центрів; витрати на оцінку вартості майна; інші операційні витрати.
7.3. Облік витрат діяльності підприємств
торгівлі за статтями витрат

До витрат операційної діяльності звітного періоду належать непрямі витрати: адміністративні витрати, витрати на збут продукції й інші операційні витрати.
До складу адміністративних витрат підприємств комерційної діяльності належать витрати, що мають загальногосподарський характер і пов’язані із управлінням та обслуговуванням торгівельного підприємства.
Облік цих витрат ведуть за такими статтями:

 1. витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу;
 2. відрахування на соціальні заходи;
 3. витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби;
 4. витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних пред­метів, що забезпечують адміністративні потреби;
 5. амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби;
 6. витрати на страхування майна;
 7. податки, збори й інші передбачені чинним законодавством обов’язкові платежі; загальні корпоративні витрати;
 8. інші адміністративні витрати

До складу витрат на збут у торговельних організаціях належать: витрати обігу, за винятком адміністративних витрат, інших операційних і фінансових витрат.
Зокрема, до витрат на збут належать:

 1. витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів (продукції);
 2. відрахування на соціальні заходи; витрати на оренду основ­них засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції);
 3. витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів, що забезпечують збут товарів (продукції);
 4. амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції);
 5. витрати на зберігання, підсортування, оброблення, пакування й передпродажну підготовку товарів (продукції);
 6. витрати на транспортування;
 7. витрати на маркетинг;
 8. витрати на тару;
 9. податки, збори та інші передбачені законодавством обов’яз­кові платежі;
 10. інші витрати на збут. 

До інших операційних витрат належать:

 1. витрати на дослідження й розроблення; собівартість реалізованої іноземної валюти; собівартість реалізованих виробничих запасів;
 2. сумнівні та безнадійні борги;
 3. втрати від операційної курсової різниці;
 4. втрати від знецінення запасів;
 5. нестачі і втрати від псування цінностей;
 6. визнані штрафи, пені, неустойки;
 7. інші витрати операційної діяльності .

Синтетичний облік цих витрат здійснюють відповідно на рахунках: 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні витрати». Аналітичний облік цих витрат ведуть за статтями витрат.
Наприкінці звітного періоду вказані витрати списують на фінансові результати:
Дебет рахунка 791                          Кредит рахунків 92,93,94
7.4. Облік витрат фінансової
й інвестиційної діяльності
та від надзвичайних подій

Синтетичний облік витрат фінансової й інвестиційної діяльності та від надзвичайних подій здійснюють відповідно на рахунках 95 «Фінансові витрати», 96 «Витрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати». Аналітичний облік ведуть за статтями цих витрат.
Наприкінці звітного періоду вказані витрати списують на фінансові результати:


Дебет рахунка 79
(субрахунки 2, 3 або 4)

Кредит рахунків 95, 96, 97, 99.

8. Особливості обліку
на підприємствах оптової торгівлі

8.1. Аналітичний і синтетичний
облік оптового товарообігу

В оптових торгівельних підприємствах використовують такі способи зберігання й обліку товарів.
Порядок організації аналітичного обліку товарів на оптових базах і складах може бути партіонним (облікують кожну партію товарів, що надійшли), сортовим (товари зберігають і обліковують за гатунками) та оперативно-бухгалтерським.
За партіонного способу окремо зберігають і обліковують кожну партію товарів, що надійшли. На кожну партію товарів виписують товарний ярлик і нумерують.
Номер партії вказують на прибуткових і видаткових документах, надходження і відпуск товарів вказують у ярлику і у картці складського обліку товарів.
При сортовому способі товари зберігають за їхніми видами й сортами. Облік товарів ведуть за кількістю та вартістю у картках складського обліку.
Картки складського обліку товарів відкривають: за партіонного способу обліку — на кожну партію, при сортовому — на кожен вид (гатунок) товарів.
В оптовій торгівлі найпоширенішим є оперативно-бухгалтер­ський (сальдовий) метод обліку товарів.
Якщо торгівельне підприємство відмовилося від сплати розрахунково-грошових документів постачальника, воно має повідомити його про це, прийняти товари на відповідальне зберігання й обліковувати їх на позабалансовому рахунку до одержання вказівок постачальника про повернення товарів, переадресування або реалізацію їх.
Під час реалізації товарів зі складів відпуск їх здійснюють на підставі рахунків-фактур, в яких указують асортимент і кількість товарів, що відпускаються. Після відпуску (відвантаження) товарів рахунок-фактуру використовують для виписування платіжних документів для одержання оплати від покупця.
Аналітичний облік відвантажених товарів ведуть за кожним платіжним документом у відомостях обліку відвантажених і реалізованих товарів.
Дохід від продажу (реалізації) товарів підприємствами обліковують на субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» рахунка 70 «Доходи від реалізації».
Відображення операцій за оптової торгівлі:
Надходження товарів від постачальників (за купівельною вартістю, без ПДВ):
Дебет рахунка 281                              Кредит рахунка 631
Вхідний ПДВ відносять до податкового кредиту
Дебет рахунка 641                              Кредит рахунка 631
Відвантаження (реалізація) товарів покупцям:
Дебет рахунка 36                                Кредит рахунка 702
Списують собівартість реалізованих товарів (купівельну вартість товарів)
Дебет рахунка 902                              Кредит рахунка 281
Податкове зобов’язання податку на додану вартість
Дебет рахунка 702                              Кредит рахунка 641
Списують витрати обігу
Дебет рахунка 791                              Кредит рахунків 92, 93
Закриття субрахунку 702 на результати діяльності
Дебет рахунка 702                              Кредит рахунка 791
Віднесення собівартості реалізованих товарів на результати діяльності
Дебет рахунка 791                              Кредит рахунка 902
Синтетичний та аналітичний облік відвантаження й реалізації товарів в оптових підприємствах ведуть аналогічно до обліку реалізації готової продукції на промислових підприємствах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.