лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 1

Бухгалтерський облік
у сільському господарстві

 

1. Галузеві особливості, що впливають
на організацію обліку

У сільському господарстві головним і незмінним засобом виробництва є земля, що має суттєві особливості збереження й використання в процесі сільськогосподарського виробництва з огляду на конкретні природні та метеорологічні умови. Земля є природним чинником, вона належить до основних засобів сільського господарства, на неї не нараховують знос та амортизацію, але фінансують заходи щодо підвищення її родючості.
Особливості обліку визначаються сезонними умовами сільськогосподарського виробництва. Процес праці в часі не завжди збігається із одержанням продукції: праця витрачається впродовж цілого року, тоді як продукцію рослинництва зазвичай одержують у певну пору року.
Провідними галузями сільськогосподарських підприємств є рослинництво, тваринництво і переробна промисловість. Рослинництво має суттєві особливості, що впливають на організацію обліку витрат: витрати здійснюють нерівномірно впродовж значного проміжку часу (року), продукцію одержують мірою достигання культур, як правило, раз на рік, виникає потреба розмежування витрат поточного року під урожай поточного й майбутніх років, в окремих виробництвах витрати здійснюють одночасно для вирощування багатьох культур, окремі витрати (насіння, доб­рива тощо) є продуктами власного виробництва.
До найважливіших належать такі особливості галузі.
По-перше, собівартість зерна, кормів і продукції інших культур встановлюють лише після збирання врожаю, зазвичай наприкінці року, на відміну від продукції промислових підприємств, яку здебільшого калькулюють щомісячно. Собівартість продукції тварин-
ництва — менш сезонної за рослинництво галузі, також визначають по завершенні року, бо собівартість використаних кормів власного виробництва можна визначити лише після збирання врожаю. Крім того, одержання продукції тваринництва та витрати на виробництво тривають упродовж року нерівномірно, тому накладні витрати можуть розподілятися на продукцію рослинництва і тваринництва лише після визначення повного обсягу, тобто наприкінці року.
Облік витрат виробництва в рослинництві побудовано таким чином, щоб мати змогу щомісячно узагальнювати витрати на окремі види робіт за культурами або однорідними групами їх, а по завершенні року обчислювати фактичну собівартість зібраної продукції. Така структура обліку вможливлює контроль за відповідністю витрат обсягові робіт, якості й термінам їх виконання й досягненій урожайності.
У тваринництві витрати узагальнюють за видами й обліковими групами тварин. Потім витрати відносять на відповідні види продукції, що калькулюється. Собівартість продукції цієї галузі залежить від обсягу витрат на утримання тварин та їхньої продук­тивності. Продуктивність залежить від якості обслуговування тварин, дотримання раціону годівлі, якості й структури кормів, механізації робіт і низки інших чинників.
Друга особливість обліку в сільськогосподарських підприємст­вах зумовлена встановленим порядком оцінки продукції упродовж року. Продукцію оприбутковують і списують у витрати впродовж року за плановою собівартістю; коригують за фактичної собівартості лише після складання звітних калькуляцій по завершенні року. Корми й насіння з урожаю поточного року також списують на витрати за плановою собівартістю із подальшим коригуванням за фактичною собівартістю.
По-третє, об’єднання в обліку основних видів предметів праці (насіння й кормів) із товарною частиною продукції під загальною назвою «Продукція сільськогосподарського виробництва», адже головним джерелом створення запасів насіння і кормів є власне виробництво продукції. У звітних балансах залишки продукції роз­поділяють за окремими статтями залежно від її призначення: корми, насіння, посадковий матеріал, товарна частина для реалізації.
Четверту особливість обліку визначає система документування, що передбачає, зокрема, облік продукції при її збиранні й відвантаженні у полі, а також контроль за її транспортуванням і в місцях зберігання.
П’яту особливість зумовлює методика обліку руху тварин та відтворення їх за видами й зоотехнічними групами. Спеціально обліковують витрати на вирощування й відгодівлю тварин, калькулюють приріст їхньої живої маси та собівартість поголів’я (у живій масі), що дає змогу контролювати ці процеси й виявляти фактичну вартість тварин, яких переводять в основні фонди, реалізують або залишають на кінець року для відгодівлі й вирощування.
Оскільки в сільському господарстві виробничий цикл може тривати від кількох місяців до року й кількох років, собівартість продукції обчислюють раз на рік.
2. Облік молодняка тварин,
птиці й тварин на відгодівлі

Тварини поділяються на три групи: робоча і продуктивна худоба (основне стадо); молодняк тварин на вирощуванні; тварини на відгодівлі.
Облік робочої й продуктивної худоби здійснюють у складі основних засобів.
Молодняк тварин, птиця і тварини на відгодівлі — це особлива група господарських засобів, яка, переробляючи корми, дає продукцію. Від дорослого стада дрібних тварин (птиця, звірі, кролі) одержують приплід та іншу продукцію, а від молодняка тварин і тварин на відгодівлі — приріст живої маси, який є складовою маси цього поголів’я. Облік цих тварин здійснюють у складі обігових засобів.
Документальне оформлення руху сільськогосподарських тварин здійснюють на підставі класифікації їх. До того ж воно залежить від джерел надходження тварин і методики утримання їх.
До складу молодняка тварин на вирощуванні й тварин на відгодівлі належать: поголів’я, вирощене у власному господарстві, та придбане.
Сільськогосподарські підприємства можуть отримувати молод­няк тварин із різних джерел: приплід власного основного стада, закупівля у населення, надходження від інших підприємств тощо. Утримувати тварин сільськогосподарські підприємства можуть на власних фермах або передавати на вирощування чи відгодівлю іншим підприємствам і громадянам.
При одержанні приплоду (телят, поросят, ягнят, лошат тощо) складають Акт оприбуткування приплоду тварин (зразок 1.1) або Нагромаджувальний акт приплоду звірів (норки, лисиці тощо)
у двох примірниках. Дані актів також використовують при нарахуванні заробітної плати працівникам ферми. При закупівлі худоби у громадян (згідно із угодою) складають Акт на закупівлю тварин у населення, який затверджує керівник підприємства. Один примірник Акту передають особі, яка здає тварин. Тварин, придбаних в інших підприємств, оприбутковують на підставі товарно-транспортних накладних і рахунків-фактур.

Зразок 1.1

АКТ ОПРИБУТКУВАННЯ ПРИПЛОДУ

Підпри­ємство

Код

Відділок (цех)

Ферма

Бригада

Акт № ___
на оприбутку­вання приплоду тварин і звірів

Рік

Місяць

Число

Група тварин,
вид звірів

Операція

Одержувач

Прізвище, ім’я та по батькові бригадира

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Прізвище та ініціали особи, за якою закріплено тварину
і звірів

Кличка або номер матки

Народилися живими

Інвентарний номер
(присвоєний)

Народилося мертвими, голів

Відмітка (кличка,
масть, інші дані)

Розписка про одержання
приплоду

Бички, хрячки, баранчики та ін.

Телички, свинки, ярочки та ін

кількість
голів

маса, кг

кількість
голів

маса, кг

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Бригадир                                                                     
(підпис)
Зоотехнік                                                                    
(підпис)
Завідувач ферми                                                       
(підпис)

Продукцію вирощування молодняка тварин, птиці й тварин на відгодівлі становить приріст живої маси поголів’я, яке зважують, а також приріст, розрахований за поголів’я, яке не зважують (птицю, кролів, звірів). Результати зважування молодняка тварин і тварин на відгодівлі фіксують у Відомості зважування тварин (зразок 1.2).

Зразок 1.2

ВІДОМІСТЬ ЗВАЖУВАННЯ ТВАРИН

 

Дільниця                                          
Начальник дільниці                                                                                                
(прізвище, ім’я, по батькові)
Відомість _________________ зважування тварин «__» _______ 200__ р.
Група тварин _____________________________
За ким закріплені тварини _________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Номер тварин або станка (гнізда)

Кількість
голів

Жива маса
на «___» ________ 200___ р. (попереднє зважування)

Жива маса на дату зважування

Всього
Середня жива маса 1 голови —
Головний ветлікар                                                       
(підпис)
Зоотехнік-селекціонер                                                
(підпис)
Економіст цеху                                                              
(підпис)
Підпис оператора, за яким закріплено тварини                              
(підпис)

 

У всіх випадках переведення тварин із однієї вікової групи до іншої, при відлученні молодняка, а також при переведенні в основне стадо складають Акт на переведення тварин з однієї групи до іншої (зразок 1.3).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.