лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Товари, подібно до інших запасів на дату балансу, відображають у бухгалтерському обліку та звітності за найменшою із двох оцінок: первинною вартістю або чистою вартістю реалізації.
Товари відображають за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їхня ціна знизилася або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили очікувану економічну вигоду.
Чисту вартість реалізації визначають за кожною одиницею товарів вирахуванням із очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на збут.
Суму, на яку первинна вартість товарів перевищує чисту вартість їх реалізації й вартість цілковито втрачених (зіпсованих або тих, що бракує) товарів списують на витрати звітного періоду.

 

Таблиця 4.1
Приклади розподілу
транспортно-заготівельних витрат
Приклад 1. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах, що застосовують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат.


Зміст

Вартість запасів, тис. грн
(рахунки 20, 22, 28)

Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн
(окремий субрахунок)

1

2

3

1. Залишок на початок місяця

150

25

2. Надійшло за місяць

300

50

3. Вибуло за місяць (витрачено, реалізовано тощо)

400

67*

4. Залишок на кінець місяця
(ряд. 1 + ряд. 2 – ряд. 3)

50

8

* Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на запаси, які вибули у звітному місяці, становить:

Приклад 2. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі, що застосовують оцінку товарів за цінами продажу, та окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат.


Зміст

Субрахунок 282 «Товари в торгівлі»,
тис. грн

Субрахунок 286 «Транспортно-заготівельні
витрати»,
тис. грн

Субрахунок 285 «Торгова націнка»,
тис. грн

Продажна вартість
(гр. 2 + гр. 3), тис. грн

1

2

3

4

5

1. Залишок на початок місяця

227

25

77

252

2. Надійшло за місяць

460

50

160

510

3. Вибуло за місяць (реалізовано)

487**

53

168

540

4. Залишок на кінець місяця (ряд. 1 + ряд. 2 –
– ряд. 3)

200

22

69

222

** Зменшення залишку на субрахунку 282 «Товари в торгівлі» відбулося на суму 487 тис. грн (168 + 319) внаслідок списання торгової націнки в кореспонденції з субрахунком 285 «Торгова націнка» на суму 168 тис. грн і купівельної вартості товарів у кореспонденції з субрахунком 902 «Собівартість реалізованих товарів» на суму 319 тис. грн.
Сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів (дебет субрахунка 282 «Товари в торгівлі», кредит субрахунка 285 «Торгова націнка» сторно), становить:
.
Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до реалізованих товарів (відображається за дебетом субрахунка 902 «Собівартість реалізованих товарів» і кредитом субрахунка 289 «Транспортно-заготівельні витрати»), становить:
.
Собівартість реалізованих товарів (дебет субрахунка 902 «Собівартість реалізованих товарів», кредит субрахунка 282 «Товари в торгівлі») становить:
540 – 168 – 53 = 319.
У процесі збереження товару з різних причин, можлива втрата його первинної вартості, що потребує уцінювання товару. До того ж окремі товари можуть втрачати первинну вартість внаслідок своїх природних властивостей.
Уцінка товарів та перевищення балансової вартості товарів над їхньою справедливою вартістю відображають записом:
Дебет рахунка 946                                      Кредит рахунка 28
Якщо чиста вартість реалізації раніше уцінених товарів і товарів із активами на дату балансу й далі збільшується, тоді на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, сторнується запис про попереднє зменшення вартості цих товарів:
Дебет рахунка 946                                      Кредит рахунка 28
3. Документальне оформлення
операцій обігу товарів

Придбання товарів оформлюють договором постачання (купівлі-продажу) між постачальником і покупцем. Договір постачання є правовим документом, що визначає права й обов’язки сторін. Основ­ними його реквізитами є: найменування сторін, їхні розрахункові реквізити, найменування та кількість товарів, ціни, термін постачання, порядок розрахунків, зобов’язання, що мають підприємства.
Порядок документального оформлення надходження товарів на підприємство торгівлі залежить від місця приймання товарів покупцем.
Для отримання товарів на складі постачальника або у транспортній організації матеріально-відповідальній особі видають довіреність (форма М-2 або М-2а), яку підписують керівник і головний бухгалтер. Видані довіреності реєструють у спеціальному журналі обліку виданих довіреностей. Особа, що одержала довіреність, має відзвітувати перед бухгалтерією про використання довіреності за призначенням. Невикористані довіреності повертають до бухгалтерії наступного після завершення терміну їхньої дії дня, про що робиться відмітка в журналі обліку виданих довіреностей. Особам, які не відзвітувалися за одержані довіреності, видавати нові довіреності на одержання товарів заборонено.
Під час відпуску товару постачальник виписує Накладну на відпуск товарно-матеріальних цінностей типової форми № М-20 (зразок 4.1). Накладна виписується у 3-х примірниках на підставі договору, нарядів, інших відповідних документів і підписується особою, яка дала дозвіл на відпуск товарно-матеріальних цінностей, і головним бухгалтером.
Зразок 4.1
    ВАТ «Верховина»       
підприємство, організація
Типова форма № М_20


Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ

 

 

Код за ДКУД

 

НАКЛАДНА    VI             № 12
на відпуск товарно-матеріальних цінностей
  1 березня    2003 р.


Виробник (постачальник)
   ВАТ «Рось», вул. Садова, 44, р/р 441217
назва, адреса, банківські реквізити
Замовник (платник)
   ТОВ «ДКМ», вул. Петрова, 12, р/р 124415
назва, адреса, банківські реквізити
Одержувач
    ТОВ «ДКМ», вул. Петрова, 12, р/р 124415
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава
   Договір № 41                                                
№ договору, наряду тощо
Через кого
    В. В. Григор’єв, довіреність № 17 від 01.03.03 р.
ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

Код

 

 

Додаток до товарно-транспортної наклад­ної    VI    № 12
серія

Кореспондую­чий рахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн коп

Сума, грн коп.

рахунок,
субрахунок

код аналітичного обліку

найменування,
гатунок, розмір,
марка

номенклатура

код

найменування

підлягає відпуску

відпущено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

41

1

1. Творог (1 сорт)

5

кг

50

50

2-00

100-00

41

1

2. Молоко (1 сорт)

9

л

50

50

1-00

50-00

Усього відпущено    два  найменувань     На суму    сто п’ятдесят  грн коп.
(літерами)                                                                                 (літерами)
Відпуск дозволив директор                                            В. В. Петров     
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер                                                        А. Н. Сєрова     
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Відпустив зав. складу                                                   С. П. Вікторов     
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Одержав зав. відділу                                                   В. В. Григор’єв     
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перший примірник накладної надається підприємству, що отримало товарно-матеріальні цінності, як супровідний документ і як підстава для їх оприбуткування. Другий примірник залишається на складі постачальника і є підставою для списання відпущених товарно-матеріальних цінностей. Третій примірник передається пропускному пункту постачальника для контролю за вивезенням товарно-матеріальних цінностей.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.