лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Ремонт і технічне обслуговування автомобілів можуть виконувати ремонтні майстерні, станції технічного обслуговування або інші сторонні організації. У разі виконання зазначених робіт силами підприємства витрати фіксують за дебетом субрахунка 231 «Допоміжне виробництво». По завершенні робіт їхню відпускну вартість згідно із відомістю розподілу послуг, виконаних для внутрішніх потреб, відносять у дебет рахунка 23 «Виробництво» за відповідною статтею калькуляції з кредита субрахунка 231 «Допоміжне виробництво». Якщо вказані роботи виконує стороння організація, то на підставі її рахунку й акту прийнятих робіт робиться запис:
Дебет рахунка 23                                     Кредит рахунка 63.
Зразок 3.4

ВАТ «Верховина»

ТИПОВА ФОРМА № 03-2

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ                                                       Затверджую:

М. І. Борисов

АКТ
ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ,
РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ

 

Номер
документа

Дата
складання

Код особи, яка відповідає за збереження
основних засобів

Код виду
операцій

 

5

06.09.03

25

7

Цех, відділ, дільниця, лінія

Дебет

Кредит

Сума

Номер

рахунок,
субрахунок

код аналітичного обліку

рахунок,
субрахунок

код аналітичного обліку

інвентарний

заводський

1

2

3

4

5

6

7

8

5

103

 

152

 

1500

20 143

152 346

На замовлення № 71 від 15.08.03 р. — наказ про капремот на ВАТ «Верховина» перебував у плановому (неплановому) ремонті з 04.09.03 р. по 06.09.03 р., а саме 2 дні.
Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту (реконструкції, модернізації) виконані повністю (не повністю).
Встановлено: двигун ГАЗ-24
По закінченні ремонту (реконструкції, модернізації) об’єкт пройшов випробування та здан в експлуатацію 30.09.03 р.
Зміни в характеристиці об’єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією, капітальним ремонтом
                                                                                                                                                
Здав      механік                                                                               Пляцюк М. З.
Прийняв    начальник транспортного цеху                             Студілко Л. М
У таблиці 3.6 наведено облік операцій з виконання ремонтних робіт.
Таблиця 3.6
Облік операцій з виконання ремонтних робіт


Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Підрядником виконано капітальний ремонт без поліпшення експлуатаційних якостей автомобіля

23

631

500

2

Підрядником виконано капітальний ремонт із модернізацією (поліпшення експлуатаційних якостей автомобіля)

152

631

600

3

Вартість модернізації збільшує первинну вартість автомобіля

10

152

600

4

Оприбутковано запасні частини

207

631

300

5

Нараховано податковий кредит із ПДВ за операціями 1, 2, 4

641

631

280

6

Сплачено постачальникам

631

311

1680

7

Списано вартість встановлених на автомобіль запчастин

23

207

300

У процесі виробничої діяльності автотранспортного підприємства для обліку окремих операцій, пов’язаних із роботою автотранспорту, можуть оформлювати такі документи: табель обліку роботи автопарку, Акт про поломку (пошкодження) автомобіля, Акт про технічний стан автомобіля, Акт про дорожньо-транспорт­ну пригоду із матеріальним збитком (акт у разі аварії).
5.2. Об’єкти й загальна
методика обліку витрат

Методику ведення обліку витрат і калькулювання собівартості перевезень вантажів і пасажирів, робіт і послуг, пов’язаних із транспортним процесом, використовують на автотранспортних підприємствах і на інших підприємствах, що виконують зазначені роботи (послуги), незалежно від форм власності й підпорядкування, але з урахуванням технологічних і організаційних особливостей кожного підприємства.
Об’єктами обліку витрат на виробництво на автотранспортних підприємствах є групування витрат за видами виробництва (основного й допоміжного), господарськими підрозділами (автоколонами, цехами), видами перевезень і транспортними послугами, а також за продукцією та послугами допоміжних виробництв. Окрім перевезень автотранспортні підприємства можуть виконувати й інші роботи: навантаження, розвантаження, пакування, зважування, супровід і охорона вантажу, приймання і здача вантажу, розрахункові операції й маркування вантажів, зберігання вантажів, перевезення автобусами населення. Облік витрат ведуть за кожним видом послуг, залежно від їхньої специфіки.
Важливе значення має правильно організований облік витрат за кожним автомобілем. Для цього відкривають особові рахунки обліку витрат окремо за кожним автомобілем із деталізацією витрат, встановленою плановими нормативами, порівнюють їх із фактичними даними за основними експлуатаційними показниками.
Витрати на здійснення перевезень (робіт, послуг) характеризують витрати поточного періоду (року, кварталу, місяця) на такі цілі. Витрати на перевезення (роботи, послуги) включають у собівартість того звітного періоду, в якому вони виникли, незалежно від дати сплати грошових коштів. Непродуктивні витрати й втрати відображають в обліку того звітного періоду, в якому вони виникли.
У структурних підрозділах автотранспортних підприємств, ви­різнених в окремі виробничі одиниці, що належать до інших галузей народного господарства (промисловість, будівництво, сільське господарство), застосовують методику обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), прийняту для відповідних галузей.
5.3. Облік витрат
за економічними елементами

Витрати операційної діяльності підприємства складаються з виробничої собівартості перевезень, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
Витрати операційної діяльності підприємств автотранспорту відповідно до їхнього економічного змісту групують за такими елементами:
До елементу «Матеріальні витрати» належать витрати придбаних у сторонніх організацій або виготовлених власними силами палива, запасних частин і комплектувальних виробів, мастил, матеріалів, шин, енергії, інших виробничих запасів, які використані на:

  1. виконання перевезень (робіт, послуг);
  2. забезпечення технологічного процесу перевезень (робіт, послуг), їхньої якості й надійності;
  3. проведення всіх видів ремонту, технічного огляду й обслуговування (рухомого складу, його агрегатів і вузлів, будівель, споруд, тощо), зокрема й отриманих за угодами лізингу (оренди);
  4. забезпечення робіт, пов’язаних із дотриманням правил безпеки праці та руху, протипожежної й сторожової охорони, санітарно-гігієнічних, природоохоронних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації автотранс­порту, нагляду й контролю за процесом виробництва;
  5. забезпечення роботи апарату управління підприємства та його структурних підрозділів, включно із транспортним обслуговуванням, пов’язаним із управлінням виробництвом, а також тех­нічних засобів управління: обчислювальної техніки, засобів зв’яз­ку, сигналізації тощо, які перебувають на балансі підприємства;
  6. утримання й експлуатацію приміщень і території підприємства, утримання законсервованих основних фондів;
  7. винахідництво і раціоналізацію, проведення дослідно-екс­периментальних та конструкторських робіт, виготовлення й дослідження моделей і зразків, пов’язаних із основною діяльністю підприємства, освоєння в процесі експлуатації нових типів і моделей автотранспортних засобів та видів перевезень (робіт, послуг);
  8. забезпечення робіт, пов’язаних із професійною підготовкою, перепідготовкою та підтриманням професійної майстерності працівників підприємства за профілем його діяльності безпосеред­ньо на підприємстві (утримання тренажерних центрів тощо);

До цієї статті належать:

  1. собівартість малоцінних і швидкозношуваних предметів (спеціального одягу, взуття, форменого одягу, потрібних для виконання професійних обов’язків, інструменту, пристроїв, інвентарю, приладів, лабораторного обладнання, мийних засобів тощо), які не належать до основних засобів;
  2. втрати від браку матеріальних цінностей у межах норм природного убування.

Витрати на проведення поточного ремонту основних фондів та інших робіт власними силами, власне виробництво електричної та інших видів енергій, а також на трансформацію та передання придбаної енергії до місця її споживання включають до відповідних елементів витрат.
Витрати, пов’язані з доставкою (в тому числі вантажно-роз­вантажувальні роботи) матеріальних ресурсів транспортними засобами і персоналом підприємства, включають до відповідних елементів витрат.
До елементу «Витрати на оплату праці» належать пов’язані із веденням господарської діяльності витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно із системами оплати праці, прийнятими на підприємстві, включно із будь-якими виплатами у грошовій або натуральній формі.
До елементу «Відрахування на соціальні заходи» належать обов’язкові збори й відрахування на соціальні заходи, передбачені чинним законодавством.
До елементу «Амортизація основних фондів і нематеріальних активів» належать суми амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із порядком, нормами й умовами, встановленими чинним законодавством.
До елементу «Інші операційні витрати» належать витрати, які включають до собівартості перевезень і не врахують у попередніх елементах витрат, зокрема: сума сплаченої орендної (лізин­гової) плати за користування наданими в оперативну та фінансову оренду (лізинг) основними фондами; оплата робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми підприємствами й організаціями або структурними підрозділами цього підприємства, що не стосуються основного виду його діяльності (ремонт рухомого складу та інших основних виробничих фондів, проведення випробувань з метою визначення якості паливно-мастильних матеріалів тощо); допомога пасажирам у разі втрати працездатності, що надається на підставі рішень суду; суми податків, зборів та інших передбачених законодавством платежів; витрати, пов’язані з реалізацією перевезень (робіт, послуг): оплата послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включно із комісійною винагородою), вартість яких включають до вартості перевезень (робіт, послуг); витрати на виготовлення розкладів руху пасажирських транспортних засобів, проїзних квитків, інструкцій, правил та іншої службової докумен­тації; витрати на декларування транспортних засобів і вантажів, оформлення провізних документів, іноземних паспортів, віз та інших дозволів, пов’язаних зі здійсненням закордонних перевезень; витрати за користування системами бронювання й резервування перевезень; витрати на обладнання міських ліній та ліній міжміських пасажирських і вантажних перевезень світловими табло, таблицями розкладу руху та вартості перевезень, іншими спеціальними знаками; витрати за користування автомобільними дорогами і стоянками; витрати на обслуговування пасажирів, зокрема й санітарно-гігієнічні засоби, посуд, харчування, якщо вони включені до ціни квитка.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.