лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 3

Бухгалтерський облік
на автотранспортних підприємствах

 

1. Галузеві особливості,
що впливають на організацію обліку

Транспорт — одна із найважливіших галузей економіки, що має задовольняти потреби населення й суспільного виробництва у перевезеннях.
Автомобільний транспорт є складовою транспортної галузі.
Перевезення вантажів на малі відстані автотранспортом має низку суттєвих переваг над іншими видами транспорту: виключення деяких навантажувально-розвантажувальних робіт під час доставки вантажів зі складу постачальника на склад покупця; автомобільний транспорт маневровіший, швидкісніший, забезпечує збереження вантажу.
Автотранспорт організаційно формується в автотранспортні під­приємства. За належністю підприємства автомобільного транспор­ту поділяють на відомчі (обслуговують конкретні організації) й загального користування. Автотранспортні послуги можуть надавати також підприємства, на балансі яких перебуває автомобільний транспорт, але надання таких послуг не є для них основним видом діяльності. Основною «продукцією» підприємств автомобільного транспорту є перевезення вантажів вантажними автомобілями та пасажирів легковими автомобілями й автобусами.
Крім того, автотранспортні підприємства виконують роботи та надають послуги, пов’язані з організацією й обслуговуванням автотранспортного процесу. Транспортно-експедиційне обслуговування передбачає комплекс робіт, пов’язаних із підготовкою, відправленням й отриманням вантажів, а також наданням послуг з транспортного обслуговування населення. Автогосподарства виконують навантажувально-розвантажувальні роботи, гаражне обслуговування та зберігання рухомого складу, технічне обслуговування і ремонт транспортних об’єктів, укладання угод на виконання перевезень, контроль за їх виконанням, експедиційні й складські операції, загрузку відомчого транспорту, транспортно-експедиційне обслуговування населення тощо.
Експлуатація автотранспорту потребує постійного планово-обо­в’язкового виконання робіт з утримання об’єктів у працездатному стані (це зокрема профілактичне технічне обслуговування і ремонт). З метою продовження терміну експлуатації автомобілів періодично проводять капітальний ремонт їх, а для підвищення експлуатаційних якостей здійснюють модернізацію (поліпшення) об’єктів.
Автомобільні господарства виконують великий обсяг операцій, пов’язаних із придбанням матеріальних цінностей: автомобіль­ного палива, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів, запасних частин та агрегатів до автомобілів, автомобільних шин тощо. Значним є обсяг операцій з технічного обслуговування й ремонту транспортних засобів.
Однорідність виконуваних робіт, відсутність незавершеного виробництва з перевезення вантажів і пасажирів істотно спрощує калькуляційні розрахунки фактичної собівартості виконаних робіт.
2. Облік наявності та руху
автотранспортних засобів

Підґрунтя виробничої бази автотранспортного підприємства становлять: вантажні автомобілі, легкові автомобілі, спеціальні автомобілі, автобуси, причепи й напівпричепи тощо. До окремої категорії службових легкових автомобілів належать легкові автомобілі і автобуси, що перебувають на балансі юридичних осіб і використовуються для задоволення власних потреб (службових поїздок) або для транспортного обслуговування інших юридичних осіб на комерційних засадах.
Автотранспортні засоби зазвичай належать до окремої групи основних засобів, що зумовлює відповідну організацію їхнього обліку. При цьому одиницею обліку є об’єкт основних засобів із необхідними предметами комплектації: окремі агрегати (шасі, кузов, двигун), автошини, акумулятор, комплект інструментів тощо. Крім того, здійснюють облік рухомого складу за окремими моделями автотранспорту. Всі об’єкти підлягають реєстрації в органах ДАІ та нумерації інвентарними номерами під час передання їх в експлуатацію.
Первинна вартість придбаного об’єкта складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюють у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані й одержання первинно визначеної суми майбутніх економіч­них вигод від його використання, включають до складу витрат.
Первинна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. Первинна вартість основних засобів зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією об’єк­та основних засобів.
Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включають до первинної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.
На кожен об’єкт автотранспорта, що надходить на підприєм-
ство у складі основних засобів, оформлюють Акт приймання — передання (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма ОЗ-1). На підставі цього документа здійснюють також переміщення автотранспортних об’єктів між підрозділами підприємства.
Аналітичний облік ведуть за кожним об’єктом автотранспорту в експлуатації згідно з Інвентарною карткою обліку основних засобів (форма ОЗ-6). Інвентарні картки реєструють в Описах інвен­тарних карток з обліку основних засобів (форма ОЗ-7), записи в яких здійснюють за видами об’єктів.
Синтетичний облік ведуть на субрахунку 105 «Транспортні засоби» рахунка 10 «Основні засоби».
Для нарахування амортизації (зносу) автотранспортних засобів підприємство може використовувати один із методів обліку: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий, за нормами податкового обліку.
Амортизовану вартість визначають за формулою:
Ва = Вп – Вл,
де Ва — амортизована вартість, Вп — первинна вартість, Вл — лік­відаційна вартість.
Приклад. Підприємство придбало вантажівку за 96 000 грн (у тому числі ПДВ — 16 000 грн). За доставку було сплачено 3600 грн (у тому числі ПДВ — 600 грн). Вартість страхування ризиків під час доставки — 2450 грн. Вартість реєстрації автомобіля — 1550 грн. Транспортний податок — 530 грн. Суму амортизації розрахуємо прямолінійним методом, з огляду на термін корисного використання автомобіля 5 років. При цьому ліквідаційна вартість автомобіля дорівнює нулю.
Сума річної амортизації: (80 000 + 3000 + 2450 + 1550) : 5 =
= 87 000 : 5 = 17 400 грн.
Місячна сума амортизації: 17 400 : 12 = 1450 грн.

У таблиці 3.1 наведено операції з придбання автомобіля за плату.
Таблиця 3.1
Облік придбання автомобіля за плату


Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Оплачено вартість автомобіля й доставки із ПДВ

371

311

99 600

2

Нараховано податковий кредит із ПДВ

641

644

16 600

3

Відображено вартість отриманого автомобіля

152

371

80 000

4

Зараховано суму податкового кредиту

644

371

16 600

5

Сплачено страхування ризиків під час доставки

655

311

2450

6

Сплачено вартість реєстрації автомобіля

685

311

1550

7

Вартість реєстрації й доставки віднесено до вартості автомобіля

152

685

4550

8

До вартості автомобіля віднесено страхування ризиків

152

655

2450

9

Нараховано транспортний податок (за рахунок витрат)

92

641

530

10

Сплачено транспортний податок

641

311

530

11

Автомобіль введено в експлуатацію

105

152

87 000

12

Списано на фінансові результати адміністративні витрати

791

92

530

13

Нараховано знос (амортизацію) автомобіля

91

131

1450


Зразок 3.1
________________________________________________________                                    Типова форма № ОЗ-4
(підприємство організація)


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Затверджую:

                                                                                          
«              »                                     р. №
Акт на списання автотранспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер документа

Дата
складання

Код виду
операції

Цех,
відділ, дільниця

Дебет

Кредит

Сума

Сума запису за даними переоцінки
на _____р.
чи за
документами придбання

Номер

Код

Норми
амортизаційних відрахувань

Транспортні засоби

Рік випуску

Дата введення в експлуатацію
(місяць, рік)

Пробіг, км

рахунок, субрахунок

код аналітичного
обліку

рахунок, субрахунок

код аналітичного
обліку

інвентарний

заводський

рахунка та об’єкта
аналітичного обліку (для
віднесення амортизаційних відрахувань)

норми амортизаційних
відрахувань

на повне відновлення
(знос)

капітальний ремонт

вид автомобіля, причепа,
напівпричепа

код

з початку експлуатації

після останнього
капітального ремонту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.