лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.8. Облік незавершеного будівництва
До незавершеного будівельного виробництва належать незавершені й не прийняті замовником об’єкти (будівельно-монтажні роботи), що є об’єктами обліку, зокрема за незавершеним будівель­ним контрактом. У складі незавершеного виробництва підрядник відображає витрати, пов’язані із виконанням робіт, які ще не
визнано доходом.
До незавершеного виробництва у підрядника належить вартість незавершених робіт за об’єктами й етапами, розрахунки за якими здійснюють по завершенні об’єкта (етапу) загалом без проміжних платежів.
Незавершене будівельне виробництво складається з витрат на виконання будівельно-монтажних робіт, які виконуються власними силами будівельної організації, а також із вартості робіт субпідрядних організацій, прийнятих і сплачених генеральним підрядником.
Обсяг незавершеного виробництва щомісячно актують за кож­ним незавершеним етапом (конструктивним елементом, видом робіт або контрактом). Вартість його обчислюють за даними фактичного обмірювання й кошторисними одиничними розцінками, враховуючи планові накопичення.
Облік обсягу незавершеного виробництва здійснюють безпосередньо на місці будівельного виробництва за допомогою вимірювання в натурі й фіксування одержаних даних у накопичуваль­них регістрах. До таких регістрів належать: Журнал обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6), Акт (типова форма № КБ-7).
Фактичну собівартість будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами будівельної організації на об’єктах, що належать до незавершеного будівельного виробництва, обліковують на рахунку 23 «Виробництво».
4.9. Зведений облік витрат і калькулювання
собівартості продукції будівництва

Основним методом обліку витрат на виконання будівельно-монтажних робіт є облік за будівельними контрактами (замовленнями). Облік витрат за контрактами здійснюють за наростаючим підсумком до завершення виконання контракту. Витрати за будівельним контрактом, які підлягають відображенню у собівар­тості звітного періоду, мають складатися лише з тих витрат, що пов’язані із обсягом конкретно виконаної на цьому об’єкті роботи, визнаної доходом. Витрати, пов’язані із виконанням робіт, які ще не визнано доходом, підрядник відображає у складі незавершеного виробництва.
Зведений облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт здійснюють на субрахунку рахунка 23 «Виробництво» (наприклад, субрахунок 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів)») безпосередньо в журналі 5 або 5а або машинограмі, що його замінює. На рахунку 23 «Виробниц-
тво» в журналі витрати групують відповідно до визначених об’єк­тів калькулювання. У цих регістрах об’єднано аналітичний і синтетичний обліки витрат, а також відображено вартість робіт, виконаних власними силами будівельної організації й вартість робіт, прийнятих від субпідрядних організацій. Записи в журналі ведуть на підставі первинних документів, попередньо згрупованих у відомостях розподілу матеріалів і заробітної плати (за каль­куляційними об’єктами) і різних інших рахунках. На підставі
записів у журналі визначають фактичну собівартість зданих забудовникові робіт. Головним регістром обліку виконання будівель­но-монтажних робіт у натуральній і вартісній формі є Журнал обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6), який веде відповідальна особа підрядника. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за обсягами й вартістю виконаних робіт. Під час складання Журналу використовують дані первинних бухгалтерських документів і зведених регістрів з обліку витрат будівельного виробництва.
На собівартість продукції відносять розподілені загальновиробничі витрати:
Дебет рахунка 23                                   Кредит рахунку 91
Витрати відокремлених допоміжних і другорядних виробництв обліковують на окремих аналітичних субрахунках 232 «Допоміжні виробництва» рахунка 23, у журналі 5 або 5а, лист-
ках-розшифровках або в машинограмах, які їх замінюють, у розрізі видів цих виробництв.
Калькуляційною одиницею у будівництві вважають окремий будівельний об’єкт, на який є кошторис або кошторисно-фінансо­вий розрахунок. Одиницями калькулювання можуть бути також м2 житлової площі, одне ліжко-місце, одне шкільне місце тощо.
Прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, загальновиробничі розподілені витрати відображають за дебетом рахунка 23 «Виробництво», за кредитом рахунка 23 — суми фактичної вироб­ничої собівартості виконаних робіт (у дебет рахунка 90 «Собівартість реалізації»). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних виробництв рахунка 23 із виконання некапітальних робіт у кореспонденції із дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» й субрахунків обліку витрат основного виробництва списують собівартість виробів і робіт, виготовлених у допоміжних та другорядних виробництвах.
Відображення в бухгалтерському обліку підрядної організації опе­рацій, пов’язаних із будівництвом об’єктів, наведено у додатку 2.3.
5. Облік доходів і результатів діяльності
будівельного виробництва

Передання готових об’єктів будівництва забудовникові оформ­ляють залежно від встановленої між сторонами форми розрахун­ків: Актом приймання виконаних робіт по завершеному будівницт­вом об’єкту (ф. № КБ-2) або Довідкою про вартість виконаних робіт і витрат за технологічними етапами й комплексними роботами (типова форма № 3). Ці регістри складають згідно із Журналом обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6).
Розрахунки здійснюють на підставі підписаної замовником довідки про вартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою № КБ-3. Довідку за формою № КБ-3 щомісяця складають фахівці будівельного підприємства для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та витрат і проведення розрахун­ків за виконані підрядні роботи на будівництві.
Актами здачі робіт за формою № 2 оформляють розрахунки за виконані будівельні роботи за окремими конструктивними елементами.
Роботи, виконані за договором субпідряду, приймає генпідрядник у присутності представника замовника на підставі складеної субпідрядником довідки за формою № КБ-3. Наявність довідки є обов’яз­ковою умовою для здійснення розрахунків за виконані роботи.
Собівартість реалізованих будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами, списують наприкінці місяця на рахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» рахунка 90 «Собівартість реалізації»:
Дебет рахунка 903                                 Кредит рахунка 230
Для обліку доходів від будівельного контракту використовують субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».
Нарахування доходу відображають:
Дебет рахунка 36                                   Кредит рахунка 703
Нарахування податкового зобов’язання за ПДВ:
Дебет рахунка 703                                 Кредит рахунка 641
Кореспонденцію рахунків синтетичного обліку реалізації продукції будівництва і формування фінансового результату наведено у додатку 2.3.
6. Облік розрахунків із замовником
(забудовником) і субпідрядниками

Розрахунки за виконані роботи, порядок здійснення яких визначає договір (контракт), можуть бути проведені повністю за виконані роботи за контрактом (угодою) або частково, шляхом проміжних платежів (за етапи, комплекси, окремі види робіт і послуг, конструктивні елементи).
Крім того, замовник може переказати підрядникові передбачені угодою аванси — грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом. Підрядник може пред’являти замовникові для оплати проміжні рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом.
Передання готових об’єктів будівництва замовникові оформ­ляють залежно від встановленої між сторонами форми розра-
хунків: актом приймання виконаних робіт по завершеному будівництвом об’єкту (ф. № КБ-2) або довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за технологічними етапами й комплексними роботами (типова форма № 3).
Оплату робіт здійснюють на підставі підписаних замовником довідок про вартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою № КБ-3 (зразок 2.2) або актів приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в (зразок 2.3), у яких зазначають вартість завершених технологічних етапів і комплексів робіт. У тих випадках, коли об’єкти будуються «під ключ», розрахунки із замовниками здійснюють лише за остаточно завершені й здані замовникові об’єкти в розмірі їх повної вартості.
Роботи, виконані за договором субпідряду, приймає генпідряд­ник у присутності представника замовника на підставі складеної субпідрядником довідки за формою № КБ-3 (зразок 2.2).
Зразок 2.2
Типова форма № КБ-3
                                                                                                                                                
(підприємство, організація — складач форми)
Ідентифікаційний код підприємства, організації — складача форми за ЄДРПОУ                          
Замовник    Завод «Маяк»                                                                                               
Генпідрядник                                                                                                                      
Субпідрядник    ВАТ «Промбуд»                                                                                  
Контракт (договір) №     15      від « 8 »    січня               2003 року
Найменування будівництва та його адреса                                                              

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.