лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
 • амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів), обчислена за їхньою первинною або справедливою вартістю відповідно до встановлених норм;
 • витрати на малоцінний і швидкозношуваний інвентар і малоцінні предмети, що використовуються будівельною організацією і не належать до основних засобів, та витрати на їхній ремонт;
 • витрати на утримання й експлуатацію всіх видів зв’язку та радіо, які використовують для здійснення управління і перебувають на балансі будівельної організації, оплата послуг зв’язку (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо), обчислювальних цент­рів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління;
 • витрати на утримання, ремонт та експлуатацію лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організації і використовується персоналом, зазначеним у цьому розділі;
 • оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в управлінні виробництвом, якщо у штатному розкладі не передбачено відповідних функціональних служб, включно із витратами на обчислювальні, друкарські, розмножувальні та інші роботи;
 • оплата послуг консультаційного й інформаційного характеру (зокрема витрати на придбання літератури й передплату спеціалізованих періодичних видань), пов’язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, виготовленням та зберіган­ням продукції допоміжних, другорядних виробництв будівельної організації, дотриманням законодавства.

Оплата професійних послуг (юридичних, з оцінки майна, ауди­торських — оплата за проведення обов’язкових аудиторських перевірок, передбачених законодавством, тощо).
Витрати на врегулювання спорів у судових органах.
Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, на оприлюднення річного звіту, представницькі витрати, послуги щодо зміни структури приватизованої будівельної організації тощо).
Оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної організації в органах державної виконавчої влади.
Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включно із платою за розрахунково-касове обслуговування (у частині виплат заробітної плати персоналу, зазначеного в пункті 1 цього розділу), отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і зобов’язань, зокрема й цінних паперів. Надання поштово-телеграфних послуг та інші витра­ти, пов’язані з грошовим обігом.
Одноразова допомога, яку виплачують працівникам згідно з чинним законодавством під час переведення, прийому і направлення на роботу до іншої місцевості.
Відрахування відокремлених структурних підрозділів на утримання апарату управління будівельним об’єднанням, включно із витратами на утримання корпорації, асоціації тощо.
Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством (крім податків і зборів, які включено до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт).
Утримання протипожежної й сторожової охорони адміністративних приміщень:

 • витрати на оплату праці працівників, які перебувають у штаті будівельної організації;
 • послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової охорони у визначеному законодавством порядку;
 • придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю й устаткування.

Витрати на перебазування будівельних і монтажних організацій.
До витрат на збут належать такі витрати, пов’язані з реалізацією товарів, робіт і послуг.
Оплата за розроблення й видання рекламних виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів тощо), рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню); витрати на світлову, комп’ютерну, іншу зовнішню рекламу стосовно діяльності будівельної організації й на дослідження ринку (маркетинг); відшкодовування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безкоштовно переданих зразків і макетів; представницькі витрати (організація при­йомів, конференцій та інших офіційних заходів, включно із оплатою праці обслуговувального персоналу).
Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції (допоміжних і другорядних виробництв будівельної організації); витрати на ремонт тари.
Витрати на утримання персоналу, діяльність якого пов’язана зі збутом, включно із витратами на відрядження працівників, зайнятих збутом.
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).
Витрати на утримання легкового автотранспорту, який використовують працівники відділу збуту:

 • витрати на оплату праці водіїв і на обов’язкові відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством;
 • витрати на ремонт, технічний нагляд і технічне обслуговування.

Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції, виробленої допоміжними й другорядними виробниц-
твами будівельної організації для її реалізації на сторону, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції відповідно до умов договору (базису) постачання.
Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством, пов’язані із відповідними витратами на збут.
Інші витрати, пов’язані зі збутом товарів, робіт (послуг).
До інших операційних витрат належать такі:

 • втрати від знецінення запасів;
 • втрати від нестачі і втрати від псування цінностей;
 • визнані штрафи, пені, неустойка;
 • сума безнадійної дебіторської заборгованості й відрахування до резерву сумнівних боргів.

Витрати на утримання об’єктів соціальної сфери. Витрати на утримання приміщень, що безкоштовно надаються професійним спілкам, підприємствам громадського харчування, що обслуговують працівників будівельної організації або використовуються будівельною організацією самостійно на зазначені цілі, включно із нарахуванням амортизації, витратами на проведення ремонту, освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію, електропостачання, а також на паливо для приготування їжі.
Витрати на дослідження й розробки.
Собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бух­галтерського обліку є еквівалентом у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти.
Собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їхньої облікової вартості, та витрат, пов’язаних із їхньою реалізацією.
Втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю будівельної організації).
Витрати, пов’язані з наданням фінансової допомоги медичним, дитячим, громадським організаціям тощо.
Витрати операційної діяльності будівельної організації на утри­мання (амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовують під час виконання будівельного контракту.
Інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності будівельної організації.
Синтетичний облік операційних витрат, які не відносять на собівартість будівельно-монтажних робіт, здійснюють, відповідно, на рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні витрати». Наприкінці звітного періоду ці витрати відносять на фінансові результати діяльності:
Дебет рахунка 791                          Кредит рахунків 92, 93, 94
Витрати неопераційної діяльності (фінансової, інвестиційної, від надзвичайних подій) також не відносять на собівартість будівельно-монтажних робіт, обліковують відповідно на рахунках 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати», наприкінці звітного періоду відносять на фінансові результати діяльності:
Дебет рахунка 79                       Кредит рахунків 95, 96, 97, 99.
4.7. Облік тимчасових будівель і споруд
Під час проведення будівельних робіт виникає необхідність зведення допоміжних будівель і споруд, які використовують лише під час будівництва основних об’єктів і тому називають тимчасовими. Якщо зведення цих об’єктів здійснюють за рахунок коштів забудовника (замовника), передбачених у зведеному кошторисному розрахунку, такі об’єкти називають титульними й обліковують на балансі забудовника. Якщо зведення об’єктів здій-
снюють за рахунок накладних витрат будівельної організації, такі об’єкти називають нетитульними й обліковують на балансі будівельного підприємства (огорожі основного об’єкта будівництва, складські приміщення, навіси, комори тощо).
Витрати на спорудження та розбирання тимчасових (титульних і нетитульних) будівель і споруд включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за умови включення таких витрат у кошторис на будівництво об’єкта. Ці витрати обліковують у порядку, встановленому стосовно обліку виконаних будівельно-монтажних робіт, і включають у виробничу собівартість робіт за відповідними статтями калькулювання й елементами витрат.
Витрати на спорудження та розбирання нетитульних тимчасових будівель і споруд обліковують на рахунку 91 «Загальновироб­ничі витрати» окремо за кожним із таких об’єктів і включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за статтею «Загальновиробничі витрати» (за елементом «Інші операційні витрати») — для організацій, які застосовують 9-й клас рахунків, і до рахунка 80 «Матеріальні витрати» субрахунок 809 «Інші матеріаль­ні витрати» для організацій, які застосовують 8-й клас рахунків.
Знос (амортизація) тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв нараховують одним із методів, прийнятих для основних засобів. Найдоцільнішим у цьому випадку є прямолінійний метод.
Облік уведених в експлуатацію тимчасових (нетитульних) спо­руд і пристроїв здійснюють на субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Витрати організації на придбання або виготовлення власними силами цих об’єктів відображають на субрахунку 153 «Прид­бання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», а нарахування зносу (амортизації) — на субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» рахунка 13 «Знос необоротних активів».
Витрати на придбання й будівництво тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв в обліку будівельної організації відображають:
Дебет рахунка 153                  Кредит рахунків 20, 63, 65, 66.
Уведення об’єктів в експлуатацію за їх первинною вартістю:
Дебет рахунка 113                  Кредит рахунка 153
Нарахування зносу тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв:
Дебет рахунка 91                    Кредит рахунка 132
Списання об’єктів у разі ліквідації їх:
Дебет рахунка 132                  Кредит рахунка 113
Оприбуткування матеріалів від розбирання об’єктів за ціною можливого використання або реалізації:
Дебет рахунка 20                    Кредит рахунка 746
Витрати на розбирання об’єктів:
Дебет рахунка 976                  Кредит рахунків 65, 66, 68 тощо

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.