лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Втрати від браку списують на собівартість продукції:
Дебет рахунка 23                Кредит рахунка 24
Інші прямі витрати згідно із первинними й накопичувальними бухгалтерськими документами відносять з кредиту відповідних рахунків у дебет відповідних субрахунків рахунка 23 (стаття «Інші прямі витрати»).
Дані первинних документів і накопичувальних регістрів з обліку прямих витрат будівельно-монтажних робіт використовують при складанні Журналу обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6) (зразок 2.1).


Зразок 2.1
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИКОНАНИХ РОБОТ
Найменування об’єкта    Благоустрій території заводу                                           
Адреса    Завод «Маяк»                                                                                             
Шифр об’єкта    005            кількість квартир    —     
Площа (кв. м)    —                                                                                                     
Замовник    Завод «Маяк»                                                                                          
Договір №    15          від    8 серпня 2003 р.
Кошторисна вартість    165 тис. грн                                                                         
Склав    виконавець робіт О. А. Іванов                                                                     
(посада, П. І. Б.)
Перевірив    нач. дільниці № 1   І. П. Семенов                                                         
(посада П. І. Б.)
Погоджено: виконавець робіт_________________________________________

№ з/п

Найменування
конструктивнихх
елементів і видів робіт

Шифр одиничної
розцінки

Одиниця виміру

Ціна за одницю
(тис. грн)

К-ть робіт за
кошторисом

Загальна вартість
за кошторисом БМР

Фактично виконано робіт з почат­ку будівництва БМР

Виконано робіт

за січень

за лютий

за березень

за І кв.

за ІV кв.

за 2003 р.

К-ть

Вартість

к-ть або %
готовності

вартість

к-ть або %
готовності

вартість

к-ть або %
готовності

вартість

к-ть або %
готовності

вартість

к-ть або %
готовності

вартість

к-ть або % 
готовності

вартість

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

32

33

34

35

1.

Демонтаж м/к воріт

22—43

т

30,00

3,0

90,00

0,5

17

1,0

30,0

1,0

30,0

1,0

30,0

3,0

90,0

3,0

90,0

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник дільниці (виконавець робіт)


4.5. Облік загальновиробничих витрат
До статті «Загальновиробничі витрати» належать: витрати на управління й обслуговування будівельного виробництва, витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках і вдосконалення технології, інші загальновиробничі витрати. Перелік загальновиробничих витрат наведено у додатку 2.2.
Загальновиробничі витрати складаються з: постійних загальновиробничих витрат (розподілені й нерозподілені) та змінних загальновиробничих витрат. До постійних загальновиробничих витрат належать витрати, що залишаються незмінними за зміни обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт і розподіляються між об’єктами витрат із використанням бази розподілу, обраної будівельною організацією самостійно, виходячи з фактичної потужності будівельної організації за звітний період.
Залежно від особливостей використання потужностей будівель­ної організації постійні загальновиробничі витрати поділяють на:

 1. розподілені — стосуються нормальної потужності будівель­ної організації;
 2. нерозподілені — стосуються незадіяної потужності будівель­ної організації.

Нормальну потужність організації визначають як очікуваний середній обсяг виконуваних робіт, якого можна досягти за умови звичайної діяльності будівельної організації упродовж кількох років, з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, які включають до собівартості реалізованих будівельно-монтажних робіт, визначають як різницю між загальною сумою постійних загальновиробничих витрат за нормальною потужністю будівельної організації та сумою розподілених постійних загальновиробничих витрат за фактичною потужністю будівельної організації. Загальна сума постійних загальновиробничих витрат (розподілених і нерозподілених) не може перевищувати фактичну величину цих витрат.
Розподілені постійні й усю суму змінних загальновиробничих витрат відносять на собівартість продукції будівництва. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати відносять на собівар­тість реалізованої продукції.
Конкретний перелік і склад постійних та змінних загальновиробничих витрат будівельна організація встановлює самостійно.
Базою розподілу загальновиробничих витрат (постійних і змін­них) може слугувати: сума прямих витрат на виконання будівель­но-монтажних робіт; сума прямих витрат на оплату праці за виконання будівельно-монтажних робіт; трудовитрати на виконання будівельно-монтажних робіт (нормативні або фактичні); відпрацьований час на будівництві об’єкта будівельними машинами й механізмами тощо.
Загальновиробничі витрати включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в якому їх було здійснено. Непродуктивні витрати і втрати відоб­ражають в обліку того звітного періоду, в якому їх встановлено.
Якщо в будівельної організації утворюється резерв для оплати відпусток і виплати винагород за вислугу років, тоді на витрати виробництва включають щомісячні відрахування на створення такого резерву із віднесенням їх на загальновиробничі витрати.
Синтетичний облік здійснюють на рахунку 91 «Загальновироб­ничі витрати»
Розподілені загальновиробничі витрати відносять на виробничу собівартість продукції:
Дебет рахунка 23                                   Кредит рахунка 91
Нерозподілені загальновиробничі витрати визначають за будівельною організацією загалом і відносять на собівартість реалізованої продукції:
Дебет рахунка 90                                    Кредит рахунка 91
При цьому генеральні підрядники щомісяця зменшують величину окремих статей загальновиробничих витрат на суму витрат на обслуговування субпідрядників відповідно до контрактів між ними, списуючи їх із рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» на рахунок 63 «Розрахунки із постачальниками та підрядниками». Субпідрядні організації збільшують величину відповідних статей загальновиробничих витрат за дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» й відображають їх за кредитом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».
4.6. Облік витрат, які не включають
до собівартості будівельно-монтажних робіт

До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування й управління будівельною організацією.
Витрати на основну й додаткову заробітну плату відповідно до штатного розкладу та встановлених будівельною організацією систем оплати праці, включно із будь-якими видами грошових виплат (передбачені чинним законодавством надбавки й доплати компенсаційного характеру, премії, одноразові заохочення тощо):

 1. утримання апарату управління будівельної організації, що має статус юридичної особи (керівників, фахівців, службовців);
 2. утримання працівників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної організації (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв’язку, операторів елек-
  тронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць тощо);
 3. утримання іншого загальногосподарського персоналу.

Відрахування на соціальні заходи за встановленими законодавством нормами.
Витрати на службові відрядження працівників апарату управління будівельної організації й працівників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної організації.
Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату управління будівельної організації, зокрема: витрати на утримання й експлуатацію службових легкових авто, що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та обслуговують працівників апарату управління, включно із: основною, додатковою заробітною платою та будь-якими іншими грошовими виплатами водіям та іншим працівникам, що обслуговують легкові авто; вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми; витрати на утримання гаражів і місць стоянки (паркування) легкових авто (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо); амортизація (орендна плата), витрати на ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових авто й поточний ремонт гаражів і місць стоянки автомобілів.
Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації та інші загальногосподарські витрати:

  • витрати на придбання канцелярських товарів і приладів, бланків обліку, звітності;
  • витрати на утримання, експлуатацію й поточний ремонт будинків, споруд, приміщень, що використовує апарат управління будівельною організацією;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.