лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Виплати за особливий характер виконання будівельно-мон­тажних робіт, встановлені відповідно до законодавства: надбавки до заробітної плати працівникам за пересувний, роз’їздний харак­тер ведення будівельно-монтажних робіт та виконання робіт вахтовим методом; надбавки працівникам до тарифної ставки замість добових у разі відрядження їх для виконання будівельно-монтажних робіт за межами пункту розміщення будівельної організації; суми коштів, що під час виконання робіт вахтовим методом виплачують працівникам за дні перебування в дорозі від місця роботи й назад передбачені графіком роботи на вахті.
До складу елементу «Відрахування на соціальні заходи»належать суми відрахувань на:

  1. обов’язкове державне й додаткове пенсійне страхування;
  2. обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності;
  3. обов’язкове медичне страхування; обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
  4. обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
  5. страхування персоналу будівельної організації у випадках, передбачених законодавством;
  6. інші соціальні заходи, передбачені законодавством.

До складу елементу «Амортизація» включають суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи, нараховані згідно з порядком, нормами й умовами, встановленими законодавством.
Нарахування амортизації на основні засоби здійснюють щомісяця на підставі первинної вартості або переоціненої справедливої вартості цих засобів, упродовж терміну корисного використання їх та за умови визнання активами (за винятком періоду реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації їх) за нормами, встановленими у розрахунку на календарний рік.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюють щомісяця за нормами, розрахованими на підставі первинної вартості їх або за умови переоцінки за справедливою вартістю на дату балансу упродовж терміну корисного використання їх, що встановлюється будівельною організацією при зарахуванні цих активів на баланс, але не більш як двадцять років або терміну діяльності цієї організації.
До складу елементу «Інші операційні витрати» включають витрати будівельної організації, що не ввійшли до складу попередніх елементів витрат, а саме: витрати на службові відрядження працівників; оплата послуг і робіт, що надаються сторонніми організаціями: з управління виробництвом, якщо штатним розкладом будівельної організації не передбачено відповідні фун-
кціональні служби; з консультаційного й інформаційного характеру (зокрема витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих періодичних видань), пов’язаних із забезпеченням поточної виробничої діяльності, виготовленням, зберіганням та реалізацією продукції допоміжних і другорядних підприємств будівельної організації, дотриманням законодавства; з використання й обслуговування технічних засобів управління обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації; із контролю за дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт; із протипожежної й сторожової охорони; з приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод; із проведення аудиторських перевірок.
До складу витрат цього елементу також належать вартість послуг управлінь механізації та інших спеціалізованих організацій під час виконання будівельно-монтажних робіт, включно із перебазуванням власних та орендованих будівельних машин з об’єкта на об’єкт; вартість спеціального харчування працівників будівельної організації у випадках, передбачених законодавством; виплати авторських винагород за винахідництво й раціоналізацію, якщо вони не є роялті; оплата збору, передбаченого законодав-
ством, за реєстрацію будівельної організації та її відокремлених структурних підрозділів в органах державної виконавчої влади; витрати на сплату рентних платежів за використання земельних ресурсів та сплату концесійних платежів за використання природ­них копалин; витрати на внесення виправлень та гарантійні роботи, зокрема витрати на гарантійний ремонт зданих замовникові об’єктів упродовж гарантійного терміну від дати підписання акту про прийняття об’єкта в експлуатацію; передбачені законодавством витрати, пов’язані з набором робочої сили, з урахуванням витрат на оплату вартості проїзду до місця роботи, випускникам середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти і молодим спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади; платежі за викиди і скиди забруднювальних речовин у довкілля, розміщення відходів, інших видів шкідливого впливу у межах лімітів; витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включно із платою за розрахунково-касове обслуговування, отримання гарантій, вексель­ного авалю, факторингових і довірчих операцій, ведення облі-
ку боргових вимог і зобов’язань, зокрема й цінних паперів, пош­тово-телеграфних послуг та інших витрат, пов’язаних із гро-
шовим обігом; оплата за розроблення й видання рекламних
виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів тощо), рекламу у засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню); витрати на світлову, комп’ютерну, іншу зовнішню рекламу й на дослідження ринку (маркетинг); відшкодування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безкоштовно переданих зразків і макетів, пред­ставницьких витрат (організація прийомів, презентацій, конференцій та інших офіційних заходів, включно із оплатою праці обслуговуючого персоналу); передбачені законодавством додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом, включно із витратами на перевезення працівників від місця розташування будівельної організації або пункту збору до місця роботи й у зворотному напрямі та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи й у зворотному напрямі; витрати на експлуатацію й утримання вахтового селища (оплата освітлення, опалення, каналізації, водопостачання), які не компенсуються платою працівників за користування житлом і комунальними послугами; витрати на перевезення працівників будівельної організації до місця роботи й у зворотному напрямі; відрахування струк­турних підрозділів на утримання апарату управління будівель­ною організацією; податки, збори та інші передбачені чинним законодавством обов’язкові платежі; платежі зі страхування майна (робіт) будівельної організації, комерційних ризиків, цивільної відповідальності суб’єктів господарювання; сума орендної плати в разі оперативної оренди основних засобів; витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов’язані з їхньою емісією; витрати на оприлюднення річного звіту; втрати від знецінення запасів; втрати через брак і псування цінностей; визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення, що перебувають на балансі будівельної організації, слід відносити до відповідних елементів витрат.
4.4. Облік виробничих витрат
за прямими статтями калькуляції

Фактичні витрати на будівельно-монтажні роботи групують за статтями калькуляції. Прямі витрати щомісячно визначають та відносять на окремі об’єкти калькулювання за прямими ознаками на підставі первинних облікових документів. Уся первинна документація складається з обов’язковим кодуванням, що забезпечує облік за статтями витрат і за об’єктами калькулювання. Первинні документи складають у момент здійснення операцій, а якщо це неможливо — безпосередньо після їх завершення.
Облік витрат у будівництві доцільно вести за такими статтями калькуляції: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, експлуатація будівельних машин і механізмів, відрахування на соціальні заходи, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати.
До статті «Прямі матеріальні витрати» включають: вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектувальних виробів і напівфабрикатів; вартість допоміжних та інших матеріалів, придбаних у сторонніх організацій та виготовлених у допоміжних і другорядних виробництвах будівельної організації, які в подальшому безпосередньо використовують для виконання будівельно-монтажних робіт; вартість паливних і мастильних матеріалів, пари, води, енергії усіх видів, запасних частин тощо.
Вартість матеріальних ресурсів включають у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт за їх первинною вартістю. Вартість продукції, виготовленої у допоміжних і другорядних виробництвах будівельної організації, включають у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт за собівартістю виготов­лення їх.
Приймання і відпуск матеріалів у будівництві оформлюють первинними документами, аналогічними використанню у промисловості. У будівництві доцільно ширше використовувати лімітні й лімітно-заборні карти.
Специфічним у будівництві є порядок оформлення видачі матеріалів відкритого зберігання, так званих навальних (піску, гравію, щебню тощо). За неможливості вимірювання обсягу цих матеріалів у момент передання на виробництво відпуск їх оформлюють документами, складеними за даними щомісячної інвентаризації.
Конче важливим є контроль за правильним використанням матеріалів. Цей контроль здійснюють шляхом порівняння фактич­них витрат найважливіших видів матеріалів із нормами, передбаченими на виконаний обсяг робіт, а також аналізу причин економії або перевитрат.
Відпуск матеріалів зі складу здійснюють на підставі первинних документів, якими є: накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. № М-11), лімітно-заборна карта (ф. № М-8, № М-9, № М-28, № М-28а), акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (ф. № М-10), сигнальні вимоги (ф. № М-11а), акт про виявлений дефект устаткування (ф. № М-17), акт про залишки та на списання матеріалів відкритого зберігання (ф. № М-22), акт про приймання — передання обладнання до монтажу (ф. № М-15а), товарно-транспортна накладна (ф. № 1-Т). Інформацію первинних документів накопичують і групують у облікових реєстрах: матеріальних звітах (ф. № М-19, № М-19а), звітах про обіг основних матеріалів (ф. № М-29).
Фактичні витрати матеріалів на виконання будівельно-мон­тажних робіт за об’єктами обліку відображають в облікових регіс­трах на підставі матеріальних звітів.
Вартість використаних матеріалів включають до дебету рахун­ків 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт з кредиту рахунків:

  1. 80 «Матеріальні витрати» для будівельних організацій, які застосовують 8-й клас рахунків;
  2. 20 «Виробничі запаси», для організацій, що застосовують 9-й клас рахунків;
  3. 23 «Виробництво», вартість продукції допоміжних і другорядних виробництв;
  4. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми організаціями.

Обладнання, що придбане забудовником і надійшло на будівельний майданчик, підрядна організація приймає й обліковує на позабалансовому рахунку 021 «Устаткування, прийняте для монтажу». Після монтажу обладнання підрядна організація списує його у позабалансовому обліку з рахунка 021.
До статті «Прямі витрати на оплату праці» включають витрати на основну й додаткову заробітну плату та інші грошові виплати працівникам (включно із нештатними) та працівникам лінійного персоналу (начальникам дільниць, виконавцям робіт, майстрам, механікам дільниць тощо) у разі включення їх до складу бригад, зай­нятих на будівельно-монтажних роботах (включно із розвантажен­ням на приоб’єктному складі будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання та переміщення їх вручну від приоб’єктного складу до робочої зони), нараховані згідно із формами й системами оплати праці, застосовуваними у будівельній організації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.