лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.2. Класифікація витрат
будівельної організації

Класифікацію витрат будівельної організації здійснюють з метою організації планування, бухгалтерського обліку, калькулювання й аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт.
Витрати класифікують за такими ознаками: види діяльності будівельної організації; місце виникнення витрат; подібність складу витрат; способи включення витрат у собівартість будівельно-монтажних робіт; доцільність витрачання; віднесення до вартості будівельного контракту (будівельно-мон­тажних робіт).
Класифікація витрат за видами діяльності:

 1. витрати основної діяльності—це витрати будівельної організації, пов’язані із виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт;
 2. витрати операційної діяльності охоплюють витрати основної діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;
 3. витрати звичайної діяльності охоплюють витрати операційної, фінансової й інвестиційної діяльності;
 4. витрати внаслідок надзвичайних подій.

Класифікація витрат за місцем виникнення їх:

 1. витрати основного виробництва—витрати структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включно із витратами, пов’язаними з управлінням, організацією й обслуговуванням будівельного виробництва;
 2. витрати допоміжного виробництва—витрати структурних підрозділів будівельної організації, які забезпечують процес основного виробництва, включно із витратами, пов’язаними з управ­лінням, організацією й обслуговуванням виробництва: технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт власних та орендова-
  них будівельних машин, механізмів та устаткування; забезпечен­ня інструментом, запасними частинами, транспортними послугами тощо;
 3. витрати другорядних виробництв—витрати структурних підрозділів будівельної організації, що безпосередньо не беруть участі у виконанні будівельно-монтажних робіт, але їхня продукція використовується під час виконання їх. До таких виробництв належать: бетонне й розчинне виробництво; виробництво залізобетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків та будівельного каміння; цегляне виробниц-
  тво; механічні, столярні, ремонтні та інші майстерні; виготовлення інших виробів, напівфабрикатів тощо.

Витрати основного виробництва та допоміжних і другорядних виробництв, продукцію яких у подальшому використовують на будівельно-монтажних роботах, є виробничими витратами основ­ної діяльності будівельної організації включають у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт або у собівартість за будівельним контрактом.
Класифікація за подібністю складу витрат:

 1. елемент витрат—це сукупність однорідних за економічним змістом витрат;
 2. стаття витрат — складові будь-якого елемента або кількох елементів.

Витрати операційної діяльності будівельної організації групують за елементами витрат, а витрати основної діяльності ще й за статтями калькулювання.
Класифікація витрат за способами включення до собівартості будівельно-монтажних робіт:

 1. прямі—витрати, які безпосередньо пов’язані із виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт відповідних об’єктів вит­рат за прямою ознакою: будівельні конструкції й деталі, використані для будівництва; основна заробітна плата робочих, занятих на будівництві та монтажних роботах; витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів; інші прямі витрати;
 2. непрямі (загальновиробничі витрати) —витрати, пов’язані з управлінням, організацією й обслуговуванням будівельного виробництва, які не можна безпосередньо віднести до конкретного об’єкта витрат. Їх розподіляють між об’єктами витрат пропорцій­но базі розподілу, обраної будівельною організацією самостійно.

Класифікація витрат за доцільністю витрачання їх:

 1. продуктивні — витрати, передбачені раціональною організацією й технологією виробництва;
 2. непродуктивні—витрати, зумовлені недосконалістю організації виробництва, порушенням технології тощо;
 3. надзвичайні—витрати внаслідок стихійного лиха, техноген­них аварій, надзвичайних подій, а також витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків.

Класифікація витрат за ознакою віднесення до вартості будівельного контракту (будівельно-монтажних робіт):

 1. витрати за будівельним контрактом—витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, безпосередньо пов’язані із виконанням цього контракту (прямі витрати), а також витрати, по­в’язані з управлінням, організацією й обслуговуванням будівельного виробництва (загальновиробничі витрати);
 2. витрати звітного періоду—витрати, які неможливо прямо пов’язати із конкретними контрактами (будівельно-монтажними роботами) і, відповідно, із доходами від контрактів (будівельно-монтажних робіт), для отримання яких вони були здійснені. Такі витрати не належать до витрат за будівельними контрактами й не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт. Їх відображають у складі витрат будівельної організації у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені (адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати).

Класифікацію витрат за економічними елементами здій-
снюють з метою визначення загальних обсягів використаних матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів, а також організації контролю за рівнем цих витрат загалом за будівельною організацією (див. п. 4.3).
Класифікацію витрат за статтями калькулювання здій-
снюють з метою планування й обліку виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, організації синтетичного й аналітичного обліку витрат, визначення вартості будівельно-монтажних робіт.
Перелік статей калькулювання, їхній склад та будівельну організацію можна уточнювати самостійно.
4.3. Облік витрат
за економічними елементами

Витрати операційної діяльності будівельної організації групують за такими економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.
До складу елементу «Матеріальні витрати» належать:

 1. вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, тари й тарних матеріа­лів, паливних і мастильних матеріалів, пари, води, енергії усіх видів та запасних частин, придбаних у сторонніх організацій;
 2. вартість виробів і напівфабрикатів, виготовлених у допоміж­них та другорядних виробництвах будівельної організації, які в подальшому використовують для будівельно-монтажних робіт;
 3. вартість робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми організаціями або іншими структурними підрозділами будівельної організації, а саме: з обробки матеріалів і випробування їх з метою визначення якості; з перевезення вантажів у межах будівельного майданчика і території допоміжних та другорядних виробництв будівельної організації; з ремонту (без поліпшення об’єктів), технічного огляду й технічного обслуговування власних і орендованих основних засобів для використання у будівельному виробництві, за винятком реконструкції й модернізації (поліпшення об’єктів); з експертизи та консультацій, по­в’язаних із результатами випробувань матеріалів і конструкцій;
 4. витрати, пов’язані із використанням природної сировини: плата за деревину, продану на пні; плата за воду з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів; плата за використання інших природних ресурсів;
 5. втрати від нестачі матеріальних цінностей на виробництві, в дорозі й на складах у межах норм природного убутку.

До складу елементу «Витрати на оплату праці» включають витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які види грошових виплат працівникам (включно із позаштатними), зай­нятим на виконанні будівельно-монтажних робіт і в допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організації, нараховану згідно з формами й системами оплати праці, застосовуваними у будівельній організації.
До основної заробітної плати належить заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’яз­ки). Її встановлюють у вигляді тарифних ставок (окладів), відряд­них розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.
До додаткової заробітної плати належить оплата за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством; премії, пов’язані із виконанням виробничих завдань і функцій; оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу; матеріальну допомогу; інші витрати на оплату праці.
До інших грошових виплат належать встановлені згідно із чинним законодавством доплати, надбавки й виплати за особливий характер організації та виконання будівельно-монтаж­них робіт.
Перелік витрат, пов’язаних із виплатою основної та додаткової заробітної плати й інших грошових виплат:

 1. заробітна плата штатних працівників;
 2. заробітна плата працівників, які не належать до штату будівельної організації;
 3. передбачені законодавством доплати до тарифних ставок і посадових окладів, пов’язані з організацією праці;
 4. виплати, передбачені законодавством про працю, за невід-
  працьований на виробництві час;
 5. виплати, пов’язані з набором робочої сили, підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів;
 6. передбачені чинним законодавством надбавки й доплати до тарифних ставок і виплати, що мають компенсаційний характер.

Виплати додаткової заробітної плати:

 1. премії робітникам, керівникам, спеціалістам і службовцям будівельної організації за поточні основні виробничі результати;
 2. премії за сприяння винахідництву й раціоналізації, за створення й упровадження нової техніки;
 3. премії за своєчасне і дострокове введення у дію виробничих потужностей і об’єктів будівництва;
 4. одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань), винагорода за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога.

Інші грошові виплати, передбачені законодавством:

  • виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові із ушкодженням здоров’я, зумовленого виконанням ним трудових обов’язків (за умови, що такі витрати мають місце в організації);
  • суми вихідної допомоги, які виплачують на період працевлаштування працівникам, звільненим із будівельної організації у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, а також у зв’язку із призовом на строкову військову службу;
  • оплата за час вимушеного прогулу (простою) або за виконання менш оплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.