лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Журнал-ордер № 10/2 с. г. використовують для обліку нарахованої оплати праці й пов’язаних із нею сум відрахувань на соціаль­ні заходи, резервів наступних періодів (схема 1.2), а також амортизаційних відрахувань, браку й втрат від псування цінностей.
Виробничі звіти складають з метою обліку основних і допоміжних виробництв, витрат на утримання й експлуатацію машин та обладнання, обліку капітальних інвестицій, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут. Підсумки виробничих звітів із деталізацією сум за синтетичними рахунками (субрахунками) переносять до Журналу-ордеру № 10/3 с. г., в якому здійснюють зведений облік витрат і виходу продукції сільського господарства. У Журналі-ордері № 10/3 с. г. відображають кредитові обороти з виходу продукції, робіт і послуг (списання для відповідних споживачів) із кредиту рахунків 23 «Виробництво» (за видами виробництв), 24 «Брак у виробництві», 39 «Витрати майбутніх періодів», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Ад­міністративні витрати», 93 «Витрати на збут». (схема 1.3).


Схема 1.3. Схема запису в регістрах по обліку виробництва
У таблиці 1.2 наведено кореспонденцію рахунків з обліку витрат і виходу продукції сільськогосподарського виробництва.
Таблиця 1.2
Кореспонденція рахунків з обліку витрат
виробництва у сільському господарстві


Зміст операції

Дебет

Кредит

 

Рослинництво

 

 

1

Списані на виробництво продукції матеріальні витрати

23/1

20, 22

2

Віднесено витрати бджільництва із запилення культур, вартість вивезеного в поле гною

23/1

23/2

3

Віднесена на витрати вартість послуг допоміжних виробництв

23/1

23/3

4

Віднесені на виробництво витрати на оплату праці працівників, зайнятих у технологічному процесі виробництва

23/1

66

5

Нараховані відрахування на соціальні заходи

23/1

65

6

Віднесені на витрати рослинництва загальновироб­ничі витрати

23/1

91/1

7

Оприбутковано з виробництва насіння, корми

208

23/1

8

Оприбутковано з виробництва готову продукцію (за плановою собівартістю)

271

23/1

9

Списана вартість зеленого корму, згодованого продуктивним тваринам і робочій худобі на випасі

23/2

23/1

10

Списані наприкінці року калькуляційні різниці на продукцію рослинництва (різниця між фактичною та плановою собівартістю продукції)

208, 23/2, 271

23/1

 

Тваринництво

 

 

11

Списані на виробництво продукції матеріальні витрати

23/2

20, 22

12

Списані витрати на утримання пасовищ

23/2

23/3

13

Віднесена на витрати вартість послуг допоміжних виробництв

23/2

23/3

14

Віднесені на виробництво витрати на оплату праці працівників, зайнятих у технологічному процесі виробництва

23/2

66

15

Нараховані відрахування на соціальні заходи

23/2

65

Закінчення табл. 1.2


Зміст операції

Дебет

Кредит

16

Віднесені на витрати тваринництва загальновироб­ничі витрати

23/2

91/2

17

Списана вартість вивезеного в поле гною

23/1

23/2

18

Оприбуткований приплід і приріст живої маси

21

23/2

19

Списана частина витрат бджільництва для рослинництва (запилення)

23/1

23/2

20

Оприбуткована продукція тваринництва

272

23/2

21

Коригування наприкінці року різниці між плановою та фактичною собівартістю продукції

21, 23/1, 272

23/2

 

Рослинництво і тваринництво

 

 

22

Списується планова собівартість реалізованої продукції

901

27

23

Коригування наприкінці року різниці між плановою та фактичною собівартістю реалізованої продукції

901

27

24

Відображені доходи — відпускна вартість реалізованої продукції

361

701

25

Нараховують податок на додану вартість та акцизний збір

701

641

26

Собівартість реалізованої продукції списують на фінансові результати (наприкінці року)

791

901

27

Списують доходи від реалізації продукції (наприкінці року)

701

791

5. Калькулювання собівартості продукції
сільськогосподарських підприємств

5.1. Об’єкти та загальна методика
калькулювання собівартості продукції

Собівартість продукції (робіт, послуг) — це витрати підприємства, пов’язані з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг.
У плануванні й бухгалтерському обліку визначають собівартість реалізованої продукції та виробничу собівартість.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої упродовж звітного періоду, нерозподілених загальновиробничих та наднормативних виробничих витрат. У сільському гос­подарстві всю суму загальновиробничих витрат вважають розподільною і відносять на собівартість продукції.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включають: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати.
Не відносять на собівартість виробленої й реалізованої продук­ції та покривають за рахунок інших джерел: адміністративні витрати; витрати на збут; інші витрати операційної діяльності; фінансові витрати.
Калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) здійснюють з метою визначення ефективності запланованих і фактично здійснених агротехнічних, технологічних, організаційних та економічних заходів, спрямованих на розвиток і вдосконалення виробництва й для обґрунтування цінової політики підприємства.
Собівартість окремих видів сільськогосподарської продукції визначають на підставі витрат, віднесених на відповідну культуру (групу культур) або вид (групу) тварин.
Фактичну собівартість продукції (робіт та послуг) у сільськогосподарських підприємствах розраховують загалом за рік, крім продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, фактичну собівартість яких визначають щомісяця.
Об’єктами калькуляції є окремі види продукції:

  1. у рослинництві: зерно різних культур, насіння, корені, плоди, зелена маса;
  2. у тваринництві: приплід, приріст живої маси окремих видів тварин, окремі види продукції;
  3. у підсобних виробництвах з перероблення сільськогосподарської продукції: комбікорм, мука, консерви, соки, м’ясо, шкур­ки тощо;
  4. у допоміжних виробництвах: виконана робота, вироблена продукція — вода, електроенергія тощо.

У рослинництві, крім сільськогосподарської продукції, об’єк­тами обліку витрат і калькулювання можуть бути роботи, виконані впродовж поточного року під урожай майбутнього року.
Калькуляційними одиницями слугують:

  1. у рослинництві — 1 центнер, 1 тонна, 1 тисяча штук одержаної продукції, 1 гектар виконаних робіт тощо;
  2. у тваринництві — 1 центнер приросту живої маси або одер­жаної продукції, 1 голова приплоду, 1 тисяча штук одержаної продукції тощо;
  3. у підсобних виробництвах з перероблення сільськогосподарської продукції — 1 центнер, 1 кілограм, 1 штука виду продукції;
  4. у допоміжних виробництвах — 1 штука, 1 куб. метр, 1 кілограм виробленої продукції або виконаних робіт.

Розрахунок собівартості продукції (робіт, послуг) здійснюють у такій послідовності:
а) між окремими об’єктами обліку розподіляють витрати з утримання необоротних активів;
б) визначають собівартість робіт та послуг допоміжних виробництв;
в) розподіляють загальні витрати: на зрошення й осушення земель, включно з витратами на утримання меліоративних споруд, на вапнування та гіпсування ґрунтів, на утримання полезахисних смуг;
г) списують частину витрат бджільництва на сільськогосподарські культури, що запилюються;
д) списують із витрат основного виробництва суми надзвичайних втрат;
е) розподіляють бригадні, фермерські, цехові й загальновироб­ничі витрати;
є) визначають загальну суму виробничих витрат за об’єктами обліку;
ж) визначають собівартість продукції рослинництва;
з) визначають собівартість продукції підсобних промислових виробництв із перероблення рослинницької продукції;
і) розподіляють витрати з утримання кормоцехів (за рішенням власника, що має бути затверджено наказом про облікову політику підприємства, розподіл витрат можна здійснювати щомісяця);
ї) визначають собівартість продукції тваринництва;
й) визначають собівартість продукції інших промислових виробництв;
к) визначають собівартість товарної продукції рослинництва, тваринництва й підсобних промислових виробництв.
Облік витрат, а також вихід готової продукції у сільському господарстві здійснюють у розрізі окремих об’єктів аналітичного обліку (виробництв, видів або груп тварин).
Не відносять на собівартість виробленої й реалізованої продук­ції та покривають за рахунок інших джерел: адміністративні витрати; витрати на збут; інші витрати операційної діяльності; фінансові витрати; втрати від участі у капіталі; втрати від надзвичайних подій; витрати внаслідок вилучення капіталу власниками.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.