лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Концепція TQM як ефективний спосіб
управління бізнесом. Премії з якості

Концептуальне розуміння Всеосяжного управління якістю (ТQM). Цикл управління в системі ТQM. Відмінності моделі управління організацією, заснованої на використанні ідей ТQM, від традиційної моделі управління. Базові концепції ТQM (залучення вищого керівництва, орієнтація на процеси, концентрація уваги на споживачах, установлення партнерських взаємовигідних відносин із постачальниками, залучення до процесів забезпечення якості персоналу компанії, орієнтація в процесі прийняття рішень на факти, орієнтація на інтереси всіх зацікавлених сторін, реалізація концепції постійного безперервного поліпшення в діяльності компанії). Взаємозв’язок ТQM з іншими напрямами менеджменту.
Напрями зміни корпоративної культури організації в умовах TQM. Розуміння ролі вищого керівництва на підприємстві у впровадженні ідей TQM. Лідерство як один із найважливіших принципів менеджменту якості. Процес управління персоналом в умовах TQM. Особливості нової концепції управління персоналом у порівнянні з традиційними підходами. Міжнародна практика засвоєння принципів ТQM провідними компаніями світу.
Премії з якості: приз Е.Демінга в Японії; національна нагорода за якість М. Болдриджа в США; Європейська нагорода за якість; Національна премія якості України. Методичні підходи до оцінки якості функціонування фірми. Методика самооцінки підприємств за критеріями Європейської моделі Ділової досконалості. Критерії сприяння. Критерії результатів.
РОЗДІЛ 2. Створення
системи управління якістю
на підприємстві та забезпечення
її ефективного функціонування

Тема 7. Стандартизація вимог до якості.
Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP

Методологічні основи стандартизації. Поняття стандартизації. Об’єкти стандартизації. Рівні стандартизації та види стандартів. Категорії нормативних документів із стандартизації. Поняття стандарту та види стандартів. Державна система стандартизації, її призначення та основні принципи. Структура органів державної служби стандартизації. Тенденції удосконалення державної системи стандартизації в Україні.
Міжнародна стандартизація. Міжнародні організації зі стандар­тизації: їхні цілі, основні напрями діяльності, структура. Європейська стандартизація. Європейські організації зі стандартизації: їхні цілі, основні напрями діяльності, структура. Відмінності у європейській та міжнародній стандартизації.
Стандарти на систему управління якістю. Еволюція стандартизації вимог до забезпечення та управління якістю. Структура стандартів ISO 9000: основоположні стандарти; стандарти на категорії продукції; стандарти з перевірки систем якості; стандарти й проекти з елементів системи якості. Елементи системи якості, що відповідає вимогам стандартів ISO 9000 версії 2000 року. Основні відмінності сис­теми якості за стандартами ISO 9000 версій 1994 року та 2000 року.
Система екологічних стандартів ISO 14000. Їх призначення, структура та порядок застосування. Галузеві системи стандартів QS 9000, GMP тощо. Структура й особливості стандартів для підприємств автомобільної промисловості QS 9000. Група стандартів для підприємств фармацевтичної промисловості — GMP. Структура та сфери їх застосування.
Тема 8. Побудова системи менеджменту якості
відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000

Загальний підхід до формування системи якості у відповідності з вимогами стандартів ISO 9000:2000. Порівняльна характеристикамоделей управління якістю на основі ДСТУ ІSО 9000:1994 (моделі систем управління якістю згідно зі стандартами ISO 9001:1994, ISO 9002:1994, ISO 9003:1994) та ДСТУ ІSО 9001:2001.
Елементи системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ДСТУ ІSО 9000:1994: організаційні та управлінські процеду­ри; процеси й методи управління продукцією; методи, методики та прилади контролю якості продукції та процесів; процеси «петлі якості» (у яких формується якість). Елементи системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ДСТУ ІSО 9001:2001: вимоги до системи якості, відповідальність керівництва, управління ресурсами, випуск продукції, вимірювання, аналізування та поліпшення якості. Індентифікації, опис та взаємоузгодження процесів підприємства. Побудова процесної моделі. Використання методів організаційного інжинірингу при застосуванні процесного підходу в межах створення СМЯ.
Етапи побудови системи управління якістю. Зміст етапів створення системи якості: визначення елементів системи якості, визначення складу структурних підрозділів системи якості, розроблення організаційної та функціональної схем системи якості, визна­чення складу та стану документації системи якості, розроблення внутрішньофірмової системи документації (керівництво з якості; програми якості та стандарти підприємства за напрямами діяльності; методики та інструкції за підрозділами), упровадження документації, перевірка. Забезпечення функціонування й розвитку системи управління якістю.
Тема 9. Порядок та процедура сертифікації
систем менеджменту якості

Державна система сертифікації, її призначення. Види сертифікації: обов’язкова, добровільна. Національні органи із сертифікації. Порядок проведення та схеми сертифікації. Сучасні тенденції розвитку та вдосконалення процедури сертифікації в Україні.
Мета сертифікації систем якості. Забезпечення відповідності системи якості вимогам стандарту ISO 9000. Процедура сертифікації систем якості. Економічна оцінка робіт із сертифікації продукції, послуг і систем якості.
Поняття, призначення та види аудиту якості. Об’єкти аудиту якості. Типи аудиторських перевірок якості: внутрішній аудит, зовнішній аудит. Стандарти ISO серії 10011. Порядок проведення внутрішнього аудиту. Підготовка до зовнішнього аудиту на відповідність стандартам ISO 9000. Порядок проведення сертифікаційного аудиту.
Тема 10. Правове та організаційне
забезпечення процесів управління якістю

Поняття і значення правового забезпечення управління якістю продукції. Правове регулювання якості продукції з урахуванням вимог держави та споживачів. Правове забезпечення захисту прав та інтересів споживачів. Закон України «Про захист прав споживачів».
Міжнародна мережа Інтернет, її роль у правовому та інформаційному забезпеченні процесів управління якістю. Поняття організаційного забезпечення процесів управління якістю в організації. Напрями змін організаційної структури управління в процесі впровадження й розвитку системи управління якістю. Управління розвитком корпоративної культури. Мотивація працівників підприємства. Подолання опору персоналу в процесі впровадження системи управління якістю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.