лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 1. Базові
положення сучасної
концепції менеджменту якості

Тема 1. Сутність менеджменту якості
та його сучасна концепція

Значення управління якістю в системі загального менеджменту: макро- й мікроаспекти. Якість як фактор конку­рентоспроможності організації в ринковій системі господарю­вання.
Багатозначність трактувань поняття якості. Якість як економіч­на категорія. Якість і задоволеність споживача. Еволюція підходів до розуміння категорій «якість» та «управління якістю». Етапи формування якості. «Петля якості».
Сучасне розуміння менеджменту якості. Взаємозв’язок загального менеджменту та менеджменту якості. Визначення основних понять, що складають понятійно-категоріальний апарат дисципліни: «планування якості», «забезпечення якості», «поліп­шення якості», «загальне управління якістю», «система менеджменту якості», «система забезпечення якості», «система якості», «система управління якістю». Принципи менеджменту якості; 14 принципів менеджменту якості Е. Демінга.
Системний і процесний підходи як методологічна база вивчення курсу.
Тема 2. Еволюція підходів до управління якістю
Становлення й розвиток менеджменту якості. Етапи формування й розвитку менеджменту якості в системі загального менеджменту (акценти на контроль якості, забезпечення якості, управління якістю, поліпшення якості).
Основні етапи розвитку систем управління якістю. «Зірка якості». Якість як відповідність продукції встановленим вимогам. Система Тейлора: встановлення вимог до якості продукції. Робота за технічною документацією.
Якість продукції як відповідність стандартам і стабільності процесу. Застосування статистичних методів управління якістю, використання контрольних карт В. Шухарта й таблиць статистичного приймального контролю X. Доджа.
Концепція тотального управління якістю (TQC) А. Фейгенбаума. Документовані організаційні системи управління якістю. Британський стандарт BS 5750. Якість продукції, процесів, діяльності як відповідність ринковим вимогам.
Перехід від концепції тотального управління якістю (TQC) до то­тального менеджменту якості (TQM). Стандарти ІSО 9000 (1987 р.). Якість як задоволення вимог і потреб споживачів та службовців.
Природоохоронний стандарт ІSО 14000. Якість як задоволення вимог і потреб усіх зацікавлених сторін (суспільства, власників, споживачів та службовців). Розвиток концепцій TQM, МВQ, TQL.
Розвиток систем управління якістю на підприємствах за часів СРСР: Саратівська система бездефектного виготовлення продукції (БВП); Горьківська система КАНАРСПИ (рос.: качество, надежность, ресурс с первых изделий); Ярославська система наукової організації робіт із підвищення моторесурса (НОРМ); Львівська система бездефектної праці (СБТ); комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП). Порівняльна характеристика цих систем, переваги та недоліки.
Досвід управління якістю в США, Японії, країнах Європи. Порівняльна характеристика підходів до управління якістю. «Гуру» в області менеджменту якості та їхній внесок у формування сучасної концепції менеджменту якості.
Тема 3. Функції управління якістю
Характеристика основних функцій управління якістю. Зміст функцій управління якістю за циклом Демінга. Склад функцій стратегічного та оперативного управління якістю. Схема фун­кціональної структури системи менеджменту якості. Функції управління якістю, що реалізуються в межах вертикальної та горизонтальної «петлі якості» в процесі управління підприємством.
Місце та роль політики в області якості в діяльності підприємства. Зміст політики якості. Фактори, що впливають на формування політики у сфері якості. Склад документів, що відображають зміст політики та стратегії якості підприємства.
Планування якості. Рівні планування якості. Організація робіт із якості. Навчання й мотивація персоналу в системі менеджменту якості. Поняття та види контролю якості. Призначення та сфери застосування статистичних методів контролю якості. Іспити готової продукції. Статистичний приймальний контроль, його мета й завдання. Плани вибірки: одно-, дво-, багатоступеневі.
Тема 4. Методи та інструменти управління якістю
Класифікація методів менеджменту якості. Класичні та «но­ві» методи менеджменту якості. Сучасні підходи до вдосконалення бізнесу, що використовуються в процесі проведення змін у компанії.
Використання статистичних методів у сфері управління якістю. Основні інструменти контролю якості: гістограма, діаграма розсіювання, стратифікація, контрольний лист, діаграма Парето, діаграма Ісікави, контрольна карта. Статистичне регулювання технологічного процесу. Контрольна карта як основний інструмент управління якістю процесу. Побудова контрольної карти середніх значень і розмахів та її використання операційними менеджерами.
Сфера застосування інструментів управління якістю («нових інструментів контролю»), відмінність їх від інструментів контролю якості. Інструменти управління якістю: діаграма спорідненості, діаграма зв’язків, деревовидна діаграма («дерево рішень»), матрична діаграма, стрілкова діаграма, діаграма процесу (маршрутна карта).
Метод структурування функції якості (QFD). Реалізація методу QFD в концепції «Будинку якості». Взаємозв’язок інструментів управління якістю, ТQM і QFD.
Тема 5. Економіка якості
Управління витратами на якість. Сучасні підходи до визначення рівня та структури витрат на якість. Модель установлення оптимальної ціни якості.
Класифікація витрат на якість. Витрати відповідності й невідповідності. Визначення витрат на якість і аналіз їхньої структури. Методи обліку витрат на якість, рекомендовані до використання стандартом ISO 9004: метод управління витратами на якість; метод калькуляції витрат, пов’язаних з процесами; метод визначення втрат через низьку якість. Методи аналізу витрат на якість продукції: функціонально-вартісний аналіз, кореляційно-регре­сійний аналіз, індексний метод, метод бальної оцінки, метод питомої ціни, метод технічного нормування, аналітичний метод.
Параметри та показники якості продукції. Класифікація показників якості продукції. Етапи оцінки рівня якості продукції: вибір номенклатури показників, вимірювання значень показників якості продукції, визначення рівня якості продукції. Методи визначення показників якості: за способом отримання інформації (вимірювальний, реєстраційний, органолептичний, розрахунковий); за джерелами її отримання (традиційний, експертний, соціологічний). Методи оцінки рівня якості продукції: диференційний, комплексний, змішаний.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.