лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Література

Законодавчі акти та нормативні документи
 1. Закон УРСР про захист прав споживачів // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 30. — С. 379, 819—829.
 2. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17 травня 2001 року № 2406-III // Відомості Верховної Ради (ВВР. — 2001. — № 32.— С. 169.
 3. Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції» від 23 лютого 2001 року № 113 // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 42. — С. 10
 4. Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р. № 2408-ІІІ // Відомо Верховної Ради. — 2001. — № 31. — С. 145.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001—2002 роки» від 26 вересня 2001 р. № 462-р. http://www.dstu.gov.ua/quality/plan_qualy.html
 6. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) // Проект // http://www.dstu.gov.ua/­quality/zak-pol2.html
 7. Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні. — К.: Держстандарт України, 1998.
 8. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення. Декрет Кабінету Міністрів України від 8.04.1993 р. № 30—93 //Урядовий кур’єр. — № 56(166) від 20 квітня 1993 р.
 9. Про забезпечення єдності вимірювань. Декрет Кабінету Міністрів України //Голос України. — № 85(585) від 11 травня 1995 р.
 10. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. — К.: Держстандарт України, 2001.
 11. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. — К.: Держстандарт України, 2001.
 12. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. — К.: Держстандарт України, 2001.
 13. ДСТУ ISO 14000-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. — К.: Держстандарт України, 1997.
 14. ДСТУ ISO 9001…4-95…98 Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. — К.: Держстандарт України, 1998.
 15. ДСТУ 3410…3420. Система сертифікації УкрСЕПРО. — К.: Держстандарт України, 1996.
Основна література
 1. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глуд­кин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глуд­кина. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 600 с.
 2. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. — М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. — 432 с.
 3. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.
 4. Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник. — М.: Экономика, 1998. — 639 с.
 5. Фомичев С. К., Старостина А. А., Скрябина Н. И. Основы управления качеством: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.
Додаткова література
 1. Басаков М. И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метрологии: Учебное пособие. — Ростов н/Д.: МарТ, 2000. — 256 с.
 2. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 212 с.
 3. Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посібник. — Л.: ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 329 с.
 4. Варакута С. А. Управление качеством продукции: Учебн. пособие. — М.: ИНФРА — М, 2001. — 207 с.
 5. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учебн. пособие. — М.: Консалтбанкир, 2000. — 624 с.
 6. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Донелли Д. Х. Организация: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. — 8-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 662 с.
 7. Деминг Э. Выход из кризиса. — Тверь: Альба, 1994. — 497 с.
 8. Исикава К. Японские методы управления качеством: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1988. — 215 с.
 9. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990 — 736 с.
 10. Кравченко В. Ф., Кравченко Е. Ф., Забелин П. В. Организацион­ный инжиниринг. Учебное пособие. — М.: Приор, 1999. — 256 с.
 11. Кремнев Г. Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. — М.: Инфра-М, 1999. — 312 с.
 12. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метроло­гии: Учебник для вузов. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2000.
 13. Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертифика­ции: Учебник. — М.: Юрайт, 1999. — 285 с.
 14. Лифиц И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. — М.: Юрайт, 2001. — 224 с.
 15. Мазур И. И., Шапиро В. Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие / Под ред. И. И. Мазура. — М.: Высшая школа, 2000. — 587 с.
 16. Минаев Э. С., Агеева Н. Г., Аббата Дага А. Управление производст­вом и операциями: 17-модульная программа для менеджеров «Управ­ление развитием организации». Модуль 15. — М.: Инфра-М, 1999. — 328 с.
 17. Мишин В. Н. Управленеи качеством: Учебн. пособие для вузов. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 303 с.
 18. Надлежащая производственная практика лекарственных средств / Под ред. Н. А. Ляпунова, В. А. Загория, В. П. Георгиевского и др. — К.: МОРИОН, 1999. — 896 с.
 19. Основы функционально-стоимостного анализа / Под ред. М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. — М.: Энергия, 1980. — 175 с.
 20. Плоткін Я. Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Збір. вправ. — Л.: Львівська політехніка, 1999. — 258 с.
 21. Производственный менеджмент. Учебник для вузов / С. Д. Ильен­кова и др. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 583 с.
 22. Созвездие качества 2001. Сборник докладов участников. — К.: Украинская ассоциация качества, МЦ «Прирост», 2001 — 238 с.
 23. Спицнадель В. Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ISO семейства 9000): Учебн. пособие. — Спб: Бизнес—пресса, 2000. — 336 с.
 24. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов / В. А. Швандар и др. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 487 с.
 25. Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер с англ. — М.: БИНОМ, Лаборатория базовых знаний, 1999. — 927 с.
 26. Управление качеством Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова и др. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 199 с.
 27. Фейгенбаум А. В. Контроль качества продукции. — М. Эконо­мика, 1986.
 28. Фомин В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертифи­кация: Курс лекций. — М.: ТАНДЕМ, 2000. — 320 с.
 29. Фридман П. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции: Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. — 286 с.
 30. Харрингтон Дж. Х. Управление качеством в американских корпорациях: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1990. — 271 с.
 31. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. Підручник. — 2-е вид. — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 152 с.
 32. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений / Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 590 с.

 

Періодичні видання
 1. «Стандартизація, сертифікація, якість».
 2. «Стандарты и качество».
 3. «Методы менеджмента качества».
 4. «Партнеры и конкуренты».
 5. «Европейское качество».
 6. «Офис».
 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.