лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зразок екзаменаційного білету

Екзаменаційний білет №

 • Теоретичне питання деталізованого характеру.

Дайте порівняльну характеристику моделей управління якістю на основі ДСТУ ІSО 9000 версії 1994 року та ДСТУ ІSО 9000 версії 2000 року.

 • Відкритий тест. Розкрити сутність понять, дати стислі, змістовні відповіді:
 • До основних складових концепції ТQМ належать...
 • Цикл Демінга являє собою …
 • Методами калькуляції витрат на якість, що можуть бути використаними в системі якості є …
 • Під час застосування концепції QFD у процесі перетворення вимог споживача на конкретні характеристики продукції використовують такі інструменти управління якістю...
 • Державне регулювання діяльності підприємств у галузі управління якістю здійснюється за допомогою таких законодавчих та нормативних актів...
 • Тестове завдання

І. Одиничний вибір.
1. Ідеологія, яка з історично складених систем управління якістю відповідає девізові «Якість продукції як відповідність вимогам споживачів, акціонерів, власників, суспільства», це:
А. Система роботи за технічною документацією (система Ф. Тейлора);
Б. Система статистичного управління якістю (SQC);
В. Система TQС;
Г. Система UQM.
2. Сертифікація системи якості полягає у:
А. Проведенні поточного контролю якості;
Б. Отриманні відгуку споживача про продукцію;
В. Підтвердженні відповідності системи якості визначеним вимогам.
3. Собівартість місячного обсягу виробництва складає 105 тис. грн. Втрати від браку склали 3 тис. грн.; витрати на виправлення браку — 0,7 тис. грн; відшкодування втрат від браку з боку винуватців за цей період — 0,6 тис. грн. Відсоток витрат, пов’язаних із виготовленням бракованої продукції за місяць складає:
А. 3,01;
Б. 2,95;
В. 2,79;
Д. 3,12.
4. У цеху використовується 100 ламп для освітлювання впродовж 10 год. на добу. Їхній ресурс — 500 год., ціна 25 грн за одну шт. Замість них пропонується використовувати лампи, які мають ресурс 800 год. і ціну 30 грн. Відносний рівень якості нових ламп складає:
А. 1,21;
Б. 1,52;
В. 1,34;
Д. 1,48.
5. Чи є доцільним використання нового виду ламп, виходячи з результатів, отриманих із відповіді на попереднє запитання?
А. Так;
Б. Ні.
ІІ. Множинний вибір.
6. У створенні системи менеджменту якості можуть використовуватися наступні групи стандартів:
А. SA 8000;
Б. ISO 9000;
В. QS 9000;
Г. EN 45000;
Д. ДСТУ ІSО 9000.
7. До складу документації СМЯ належать:
А. Стратегія з якості;
Б. Настанова з якості;
В. Політика у сфері якості;
Г. Оперативно-календарні плани;
Д. Методики та процедури;
Е. Робочі інструкції.
8. Роботи із сертифікації СМЯ можуть здійснювати такі організації:
А. Міжнародна організація зі стандартизації;
Б. Європейська організація зі стандартизації;
В. Російський морський реєстр пароплавства;
Г. Органи системи УкрСЕПРО;
Д. TUV — Україна.
9. Формування на підприємстві СМЯ дозволяє:
А. Забезпечити випуск продукції, що відповідає найкращим світовим зразкам;
Б. Виготовляти продукцію, яка є найбільш конкурентоспроможною на ринку;
В. Виготовляти продукцію, якість якої є стабільною та відповідає встановленим до неї вимогам;
Г. Дозволяє орієнтуватися на вимоги конкретного споживача.
10. За кількістю властивостей, що характеризуються, розрізняють такі показники якості:
А. Призначення;
Б. Одиничні;
В. Економічні;
Г. Комплексні;
Д. Загальні;
Е. Екологічні;
Ж. Ергономічні.
11. Національним знаком відповідності маркується:
А. Найпростіша продукція, що призначається для некомпетентного споживача;
Б. Складна продукція, що призначається для некомпетентного споживача;
В. Безпечна для життя продукція;
Г. Продукція, яка пройшла екологічний контроль;
Д. Продукція, яка підлягає вторинній переробці.
12. Визначити терміни, зміст яких наведено нижче:

 • Одна з функцій менеджменту якості, у рамках якої здійснюється перевірення відповідності показників якості продукції встановленим вимогам, які може бути зафіксовано у стандартах, технічних умовах, договорах на поставку та ін.
 • Сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.
 • Концепція, яка передбачає цілеспрямоване та добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності за участі керівництва та співробітників усіх рівнів та за раціонального використання технічних можливостей.

ІІІ. Упорядкування.
13. Упорядкуйте з точки зору еволюції підходів до управлін-
ня якістю, системи якості, назви яких відповідають таким де-
візам:

 • Якість продукції, процесів, діяльності як відповідність ринковим вимогам (TQC);
 • Якість як задоволення вимог та потреб споживачів і службовців (TQM);
 • Якість продукції як відповідність стандартам (система Тейлора);
 • Якість продукції як відповідність стандартам та стабільність процесів(SQC);
 • Якість як задоволення вимог суспільства, власників (акціонерів), споживачів та службовців (UQM).

14. Упорядкуйте етапи застосування моделі калькуляції витрат ПОД:

 • зовнішні дефекти;
 • оцінювання;
 • профілактика;
 • внутрішні дефекти.

15. Упорядкуйте етапи процесу структурування (розгортання) функції якості (QFD):

 • проектування продукту;
 • проектування процесу;
 • планування продукту;
 • проектування виробництва.
 • Графоаналітичне завдання.

Замість знаків питання в «зірці якості» необхідно зазначити, за якими 5-ма елементами здійснюється характеристика еволюції підходів до управління якістю та дати характеристику кожного з п’яти етапів еволюції за наведеними елементами.

«Зірка якості»

 • Аналітико-розрахункова задача

Визначити чисельність контролерів для обслуговування контрольних пунктів завершального прийняття деталей. Вихідні дані:

 • Річна програма випуску деталей: А — 500 тис. шт., Б — 750 тис. шт., В — 135 тис. шт., г — 600 тис. шт.;
 • Середня трудомісткість перевірки однієї деталі відповідно складає: 0,5, 1,0, 1,5, 1,0 хв.;
 • Вибірковість контролю за деталями: А — 15 %, Б — 10 %, В — 20 %, Г — 10 %;
 • Чисельність контрольних замірів на одну деталь складає: А — 3, Б — 2, В — 2, Г — 3 шт.

Коефіцієнт, що враховує витрати часу контролера на заповнення документації, перевірення, підготовку, облік деталей, дорівнює 1,2. Річний розрахунковий фонд часу роботи одного контролера становить 1835 год.

 • Теоретичне питання проблемного характеру.

Схарактеризуйте роль менеджменту якості в процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.