лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Порядок проведення іспиту

Для проведення іспиту на основі потокової системи створюється комісія, до складу якої входять лектор потоку, викладачі, що проводять семінарські та практичні заняття на потоці, співробітники кафедри менеджменту, необхідні для організації іспиту. Екзамени на потоках проводяться за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії. Іспит проводиться в письмовій формі на потоці впродовж трьох астрономічних годин у підготовлених для проведення іспиту аудиторіях. Кожен студент отримує екзаменаційне завдання, питання якого переписує у бланк письмової роботи та дає на них відповіді. Після закінчення письмового іспиту роботи здаються лекторові потоку, перевіряються й оцінюються призначеною комісією. Результати складання іспиту доводяться до студентів лектором потоку. Місце та час підведення підсумків іспиту оголошуються на початку іспиту.
Академічною заборгованістю є також неявка студента на іспит за розкладом. Академзаборгованість (недопуск до іспиту, неявка на іспит за розкладом, незадовільна оцінка на іспиті) ліквідуються один раз через півроку на відповідній сесії.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань (за умов, що загальна сума балів знаходиться в діапазоні від 20 до 40 балів) та за виконання завдань, які виносяться на іспит (за умов, що студент набрав від 30 до 60 балів). Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну 4-бальну систему.
До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту. Оцінка за
4-бальною шкалою виставляється в заліково-екзаменаційну відомість поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.
Переведення даних 100-бальної системи в 4-бальну здійснюється таким чином:
оцінка «незадовільно» — менше ніж 50 балів;
оцінка «задовільно» — 50—60 балів;
оцінка «добре» — 65—80 балів;
оцінка «відмінно» — 85—100 балів.
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої
програми дисципліни й виносяться на іспит

  • Охарактеризуйте процес управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності.
  • Дайте характеристику системного та процесного підходів як методологічної бази вивчення курсу.
  • Схарактеризуйте предмет, мету, завдання курсу та його логіко-структурну побудову.
  • Розкрийте зміст основних категорій курсу: «якість», «менеджмент якості», «планування якості», «забезпечення якості», «управління якістю», «поліпшення якості», «загальне управління якістю», «система управління якістю», «петля якості».
  • Дайте характеристику «петлі якості» та здійсніть аналіз її складових елементів.
  • Дайте змістовну характеристику менеджменту якості та схарактеризуйте його основні складові.
  • Дайте змістовну характеристику принципів менеджменту якості.
  • Дайте змістовну характеристику етапів формування й розвитку менеджменту якості в системі загального менеджменту.
  • Схарактеризуйте основні етапи розвитку систем управління якістю.
  • Спишіть розвиток систем управління якістю на вітчизняних підприємствах та схарактеризуйте особливості діючих систем управління якістю (БВП, КАНАРСПИ, НОПВУ, НОРМ, СБТ, КСУЯП).
  • Дайте порівняльну характеристику підходів до управління якістю в США, Японії, країнах Європи.
  • Дайте характеристику основних функцій управління якістю. Цикл Е. Демінга.
  • Схарактеризуйте стратегічний та оперативний рівні планування якості.
  • Наведіть поняття та охарактеризуйте види контролю якості.
  • Схарактеризуйте призначення та сфери використання статистичних методів управління якістю.
  • Схарактеризуйте процес статистичного приймального контролю. Наведіть класифікацію планів контролю.
  • Дайте змістовну характеристику методів управління
   якістю.
  • Схарактеризуйте особливості та механізм застосування класичних методів управління якістю.
  • Схарактеризуйте особливості та механізм застосування «нових» методів управління якістю.
  • Схарактеризуйте сучасні інструменти й методи управління компаніями, які використовуються для вдосконалення бізнесу та рекомендуються до застосування методологією TQM.
  • Наведіть класифікацію та дайте загальну характеристику «семи інструментів контролю якості».
  • Наведіть класифікацію та дайте загальну характеристику «семи інструментів управління якістю».
  • Схарактеризуйте метод QFD та механізм його реалізації в концепції «Будинку якості».
  • Наведіть класифікацію витрат на якість продукції та методи обліку й витрат на якість у межах організації.
  • Схарактеризуйте концепцію «оптимального рівня
   якості».
  • Схарактеризуйте сучасну концепцію управління витратами на якість.
  • Схарактеризуйте методи аналізу витрат на якість.
  • Наведіть класифікацію показників якості продукції.
  • схарактеризуйте методи оцінки рівня якості продукції.
  • Дайте змістовну характеристику концепції Всеосяжного управління якістю (ТQM).
  • Схарактеризуйте базові концепції ТQM.
  • Схарактеризуйте напрями зміни корпоративної культури організації в умовах TQM.
  • Дайте сутнісну характеристику ролі керівника організації у застосуванні принципів TQM.
  • Дайте характеристику концепції внутрішнього маркетингу та його ролі в дослідженні збігу інтересів компанії з інтересами співробітників.
  • Розкрийте сутність групового підходу в системі управління якістю. Дайте характеристику ролі й місця «гуртків якості» в системі управління підприємством.
  • Наведіть класифікацію моделей оцінювання підприємств за критеріями премій якості: США, Японії, країн Європи, України.
  • Дайте змістовну характеристику методики самооцінювання підприємств за критеріями національних премій із якості.
  • Охарактеризуйте сутність і призначення державної системи стандартизації.
  • Наведіть категорії нормативних документів зі стандартизації та види стандартів.
  • Дайте загальну характеристику та опишіть структуру стандартів ISO 9000.
  • Особливості побудови стандартів ISO 9000 версії 2000 року: структура, склад, характер вимог.
  • Схарактеризуйте структуру та особливості використання екологічних стандартів ISO 14000.
  • Схарактеризуйте склад, структуру та призначення галузевих систем стандартів (QS, GMP, HACCP).
  • Дайте порівняльну характеристику вимог стандарту ІSО 9000 до системи менеджменту якості організації за моделлю ІSО 9001 версії 1994 р. та ІSО 9000 версії 2000 р.
  • Схарактеризуйте підхід до створення системи менеджменту якості (СМЯ) на підприємстві відповідно до вимог стандартів ISO 9000:2000
  • Схарактеризуйте порядок реалізації процесного підходу в організації у впровадженні системи менеджменту якості відповідно до вимог стандартів ISO 9000:2000.
  • Дайте змістовну характеристику етапів створення системи якості.
  • Дайте характеристику місця й ролі політики в області якості. Фактори, що впливають на формування політики у сфері якості.
  • Дайте характеристику документації СМЯ.
  • Схарактеризуйте шляхи розвитку організаційної структури підприємства в процесі формування системи управління якістю відповідно до вимог стандартів ІСО 9000:2000.
  • Охарактеризуйте структуру й напрями діяльності служби управління якістю на підприємстві.
  • Дайте сутнісну характеристику державної системи сертифікації.
  • Дайте порівняльну характеристику обов’язкової та добровільної сертифікації.
  • Дайте загальну характеристику процедури сертифікації системи якості на відповідність стандартам ISO 9000.
  • Розкрийте поняття аудиту якості та схарактеризуйте його види.
  • Опишіть типи аудиторських перевірень та наведіть загальну характеристику внутрішнього й зовнішнього аудиту.
  • Дайте загальну характеристику сертифікаційного аудиту, розкрийте його мету та порядок проведення.
  • Охарактеризуйте сутність і значення правового забезпечення управління якістю.
  • Наведіть характеристику нормативно-правової бази управління якістю в Україні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.