лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Порядок оцінювання виконання домашніх
письмових робіт

Оцінювання виконання студентами домашньої письмової роботи здійснюється за 40-бальною системою. Відповідь на теоретичні запитання оцінюється за шкалою 10; 5; 0. Для зарахування контрольної роботи здійснюється її захист у процесі співбесіди з викладачем. За результатами захисту домашньої письмової роботи студент отримує окрему оцінку за такою шкалою: 10; 5; 0 балів.
Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного та глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; уміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладі й використанні навчально-програмного матеріалу;
 • задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; уміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, припускаючись окремих незначних помилок;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, припускаючись у їх використаних принципові помилок.

Виконані за дисципліною «Управління якістю» домашні письмові роботи має бути подано на кафедру менеджменту за два тижні до складання іспиту або заліку.
Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів (25, 30, 35, 40) вносяться до залікової або екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну систему, за інших результатів у відомостях проставляється 0 (нуль) балів.
Якщо за результатами поточного контролю студент отримав менше 20-ти балів, він не допускається до іспиту. Оформлення недопуску здійснюється відповідно до вимог наказу ректора університету від 13.12.200. р. № 604.
У разі невиконання домашньої письмової роботи з об’єктив­них причин або незадовільного виконання (сума балів менше 20-ти) студент має право ліквідувати цю заборгованість згідно «Положення про екзаменаційну сесію студентів І—ІV курсів КНЕУ» зі змінами та доповненнями (Ухвала Вченої ради від 29.11.2001 р.).
3.3. Організація підсумкового контролю
знань студентів

Формою підсумкового контролю знань студентів є іспит у письмовій формі. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові питання, типові задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані результати й застосовувати їх у розв’язанні практичних задач тощо.
Усі білети з дисципліни «Управління якістю» є рівноцінними за складністю, охоплюють значну частину нормативного матеріалу курсу та складені таким чином, щоб стимулювати студентів давати глибоку та творчу відповідь.
Розроблені та схвалені на засіданні кафедри екзаменаційні білети друкуються на спеціальних бланках, підписуються лектором потоку та затверджуються завідувачем кафедри.
Кафедра менеджменту у визначені навчальною частиною університету терміни організує проведення передекзаменаційних консультацій із дисципліни «Управління якістю».
Перелік та зміст екзаменаційних завдань

Кожен екзаменаційний білет містить шість завдань, оцінка виконання яких дозволяє визначити рівень знань студентів. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Кожна відповідь на питання екзаменаційного білету оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. У разі, коли відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. У цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.
Виконання перших трьох завдань спрямовано на з’ясування того, як студент засвоїв набуті знання нормативного характеру. До складу цього блоку завдань включено:
Перше завдання — теоретичне питання деталізованого характеру.
Теоретичне питання буде носити чіткий конкретний характер, і відповідь на нього також має бути чіткою та конкретною. За цим пунктом студент має надати розгорнуту й повну відповідь обсягом від половини до цілої сторінки.
Основна мета перевірення відповіді на це завдання — визначити конкретний рівень знання студентом нормативного матеріалу з конкретного питання конкретної теми.
Друге завдання — відкритий тест.
Це завдання включає п’ять пунктів, кожен із яких являє собою розпочату, але не завершену фразу. Завдання студента полягає в тому, щоб правильно завершивши це твердження, надати стислу, але змістовну відповідь на фактично поставлене, але не сформульоване в запитальній формі питання (обсяг відповіді за кожним із п’яти пунктів тесту не повинен перевищувати 2—3 речень). Основна мета перевірення відповіді за пунктами цього завдання — оцінити конкретний рівень володіння студентом нормативним матеріалом курсу «Управління якістю»;
Третє завдання — Тест.
У цьому завданні студентові буде запропоновано 15 тестових запитань: 5 — одиничного вибору; 7 — множинного вибору; 3 — альтернативного вибору.
Основна мета перевірення відповідей за пунктами цього завдання — оцінити загальний рівень розуміння студентом змісту базових понять та категорій курсу «Управління якістю»; таким чином, основна мета, що її має досягти студент під час виконання цього завдання — продемонструвати свій рівень розуміння змісту базових понять і категорій курсу.
Виконання наступних двох завдань здійснюється з метою оцінити рівень знань, умінь та навичок студента з точки зору аналітико-прикладного аспекту. Виконання цих завдань передбачає, що студент має продемонструвати в процесі розв’язання запропонованих завдань, свої вміння застосовувати набуті знання в типових ситуаціях. До складу цього блоку завдань включено:
Четверте завдання — графоаналітичне.
У цьому завданні студентові буде запропоновано деякі графічні ілюстрації (графік, схему, таблицю тощо) та сформульовано запитання (або ж прямо в ілюстрації проставлено пронумеровані знаки питання). Від студента вимагається, щоб він, проаналізувавши запропоновану графічну ілюстрацію, дав стислі, змістовні відповіді на поставлені питанні.
Основна мета перевірення відповідей за цими завданнями — оцінити аналітичні здібності студента й визначити його рівень володіння нормативним навчальним матеріалом і спроможність до застосування його в типових управлінських ситуаціях.
П’яте завдання — аналітико-розрахункова задача.
У процесі виконання цього завдання від студента буде вимагатися проаналізувати вихідні умови задачі та визначити, чи є наданий обсяг інформації достатнім для розв’язку, розв’язати задачу, викласти у своїй відповіді повний хід рішення та отриману відповідь.
За результатами виконання даного завдання можна оцінити рівень умінь та навичок студент у здійсненні техніко-економіч­них розрахунків щодо обґрунтування вибору рішень, які мають прийматися в типових ситуаціях під час використання сучасних інструментів управління якістю.
Останнє, шосте завдання спрямовано на визначення здатності студента використовувати творчій підхід до розгляду питання та демонструвати особисті можливості щодо творчого використання набутих знань. Це теоретичне питання проблемного характеру.
Дане завдання формулюють, виходячи з нормативної програми курсу та спираючись на перелік питань, що виносяться на іспит. У відповіді студент повинен продемонструвати певний рівень самостійності у викладенні власної точки зору на запропоновану проблему, застосовуючи інноваційний, творчий підхід для розв’язання поставленої перед ним проблеми теоретичного характеру.
Критерії оцінювання відповідей студентів на іспиті

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні питання використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного та глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; уміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей у розумінні навчально-програмного матеріалу;
 • задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; уміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, припускаючись окремих незначних помилок;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, припускаючись у їх використанні принципових помилок.

Оцінювання рівня відповідей студентів на завдання, що містять питання відкритого характеру, здійснюється за такими критеріями:

 • відмінний рівень (10 балів) — від 4 до 5 правильних відповідей;
 • задовільний рівень (5 балів) — від 2 до 3 правильних відповідей;
 • незадовільний рівень (0 балів) — від 0 до 1 правильної відповіді.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються такі критерії:

 • відмінний рівень (10 балів) — від 12 до 15 правильних відповідей;
 • задовільний рівень (5 балів) — від 7 до 11 правильних відповідей;
 • незадовільний рівень (0 балів) — від 0 до 6 правильних відповідей.

Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок та виконання графоаналітичних завдань, оцінюється на «відмінно» (10 балів), «задовільно» (5 балів), «незадовільно» (0 балів) залежно від:
а) точності розв’язання задачі;
б) повноти розв’язання задачі;
в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахун­ків.
Максимальна кількість балів, яку може отримати студентом на іспиті, не може перевищувати 60 балів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.