лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Критерії оцінювання знань
студентів Із дисципліни

 

 

3.1. Організація поточного контролю знань
студентів денної та вечірньої форм навчання

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
а) систематичність й активності роботи впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни «Управління якістю» на семінарських заняттях;
б) виконання завдання для самостійного опрацювання;
в) виконання модульних контрольних завдань.
У процесі контролю систематичності та активності роботи студентів оцінюванню будуть підлягати:

 1. відповіді, які надаються студентами в процесі експрес-контролю;
 2. активність і рівень знань в обговоренні питань семінарів (максимальна оцінка 10 балів за умов активної участі в обговоренні питань семінарських занять, презентації результатів групової роботи, обговоренні кейсів, розв’язанні задач);

Оцінювання ступеню активності здійснюється викладачем за 4-х бальною шкалою впродовж семестру та має експертний характер. Переведення оцінок із 4-х бальної шкали у бали в діапазоні від 0 до 15 здійснюється так. Загальна оцінка роботи студента на протязі семестру розраховується як середня арифметична отриманих ним оцінок на всіх семінарських і практичних заняттях за 4-х бальною шкалою, а потім переводиться у бали таким чином:
до 2,5—0 балів;
від 2,5 до 3,4—5 балів;
4,0—10 балів.

При контролі за виконанням самостійних завдань оцінюванню будуть підлягати роботи, виконані студентами при підготовці до семінарських та практичних завдань. Види робіт та характер завдань (самостійне опрацювання окремих питань курсу, вирішення задач, написання рефератів, есе) визнаються викладачем у процесі вивчення дисципліни протягом семестру. Максимальна оцінка — 10 балів.

При контролі за виконанням контрольних робіт оцінюванню буде підлягати виконання двох модулів , до складу яких включено 5 завдань і які будуть оцінюватися за шкалою 0; 1; 2 бали; таким чином загальна максимальна оцінка за виконання однієї модульної контрольної роботи складає 10 балів; успішне виконання двох модульних контрольних робіт буде оцінюватися 20-ма балами (меншу кількість балів може бути отримано за умови невиконання запропонованих завдань або надання неправильних відповідей за наведеною вище шкалою).
Загальна оцінка всіх модульних завдань протягом семестру не має перевищувати 20 балів. Переписування модульних контрольних робіт не дозволяється.
Студент також має змогу отримати додатково від 5 до 10 балів за активну участь у студентській науковій роботі (участь у конференціях, наукових семінарах, виступи з доповідями на засіданнях студентського гуртка, співпраця з бізнес-організаціями з метою підготовки доповідей та кейсів, орієнтованих на обговорення під час проведення семінарських занять із дисципліни), але загальна оцінка роботи студента за семестр не має перевищувати 40 балів
Результати поточного контролю знань студентів у цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів. До іспиту не допускаються студенти, які отримали менше ніж 20 балів за результатами поточного контролю (див. додаток А). Недопуск студентів до іспиту здійснюється наказом ректора за рішенням кафедри та поданням декана факультету згідно з вимогами Наказу ректора від 13.12.01. № 604 nf вважається академічною заборгованістю.
Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-х бальну шкалу.
E разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктив­них причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначається викладачем.

3.2. Організація поточного контролю
студентів заочної форми навчання

Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки виконаної студентом домашньої письмової роботи. Домашня письмова робота складається на основі затвердженої програми курсу «Управління якістю». Структурно домашня пись­мова робота складається з трьох теоретичних питань за програмою курсу.

Студенти кожної групи вибирають три теоретичні питання загального переліку питань згідно з їх номером за списком групи. Наприклад, номер студентів за списком «5», відповідно він обирає питання 5, 35, 65.

Перелік теоретичних запитань за програмою курсу

  • Місце процесу управління якістю в системі менеджменту організації.
  • Значення управління якістю на рівні держави та суб’єктів господарювання.
  • Визначення терміну «якість»: аналіз підходів.
  • Поняття «петлі якості» та аналіз її складових елементів.
  • Сутність і складові менеджменту якості.
  • Аналіз співвідношення термінів «управління якістю» та «менеджмент якості».
  • Аналіз співвідношення термінів «система якості», «система забезпечення якості», «система управління якістю», «система менеджменту якості».
  • Змістовна характеристика принципів управління якістю Е. Демінга.
  • Сучасні принципи менеджменту якості.
  • Сутність і зміст процесного підходу в управлінні якістю.
  • Сутність і зміст системного підходу в управлінні якістю.
  • Якість і задоволеність споживача: оцінка співвідношення між вартістю та цінністю продукту.
  • Періоди становлення менеджменту якості в системі загального менеджменту.
  • Змістовна характеристика основних етапів розвитку систем управління якістю.
  • Особливості формування та розвитку вітчизняних систем управління якістю.
  • Порівняльна характеристика західного та східного підходів до управління якістю.
  • Досвід управління якістю в США: особливості, переваги та недоліки.
  • Досвід управління якістю в Японії: особливості, переваги та недоліки.
  • Досвід управління якістю в країнах Європи: особливості, переваги та недоліки.
  • «Гуру якості» та характеристика їх внеску у формування сучасної концепції менеджменту якості.
  • Призначення та склад функцій у процесі управління якістю: огляд підходів.
  • Цикл Демінга: сутність, значення, склад основних етапів робіт.
  • Змістовна характеристика функцій управління якістю в системі менеджменту якості організації.
  • Поняття та види контролю якості.
  • Статистичний приймальний контроль: сутність, мета, порядок проведення.
  • Характеристика методів управління якістю.
  • Особливості та механізм застосування класичних методів управління якістю.
  • Особливості та механізм застосування «нових» методів управління якістю.
  • Порядок застосування сучасних інструментів і методів управління бізнесом у системі менеджменту якості.
  • Інструменти контролю якості: склад, призначення, сфери застосування.
  • Інструменти управління якістю: склад, призначення, сфери застосування.
  • Метод QFD та сфери його застосування в системі менеджменту якості.
  • Концепція Будинку якості: сутність, основна ідея, механізм застосування.
  • Порядок побудови Будинку якості. Його складові еле-
   менти.
  • Практична реалізація методу QFD у процесі створення нового продукту.
  • Концепція оптимального рівня якості: переваги та недоліки.
  • Сучасна концепція управління витратами на якість.
  • Класифікація витрат на якість.
  • Аналіз підходів до обліку й витрат на якість у межах організації.
  • Методи аналізу витрат на якість.
  • Класифікація показників якості продукції.
  • Характеристика одиничних показників якості.
  • Порядок оцінювання рівня якості продукції.
  • Методи оцінювання рівня якості продукції.
  • Тотальний менеджмент якості (TQM): сутність і шляхи реалізації.
  • Базові концепції TQM: склад і загальна характеристика.
  • Роль вищого керівництва організації в реалізації ідей TQM.
  • Концепція внутрішнього маркетингу організації.
  • Зміна підходів в управлінні персоналом в умовах TQM.
  • Сутність і призначення премій якості.
  • Японська премія за якість Е. Демінга.
  • Американська нагорода в області якості ім. М. Болдриджа.
  • Європейська нагорода за якість.
  • Самооцінювання підприємств за критеріями Європейської моделі ділової досконалості.
  • Методологічні основи стандартизації.
  • Об’єкти та види стандартизації.
  • Види стандартів та порядок їх застосування.
  • Призначення державної системи стандартизації, її мета, принципи управління, склад органів.
  • Напрями реформування державної системи стандартизації в Україні. Технічні регламенти.
  • Головна мета, склад і напрями діяльності міжнародних та європейських організацій із стандартизації.
  • Особливості міжнародної та європейської стандартизації.
  • Серія стандартів на систему управління якістю ISO 9000.
  • Стандарти на систему управління якістю: необхідність розроблення, призначення, еволюція.
  • Особливості побудови стандартів ISO 9000 версії 1994 року: структура, склад, характер вимог.
  • Особливості побудови стандартів ISO 9000 версії 2000 року: структура, склад, характер вимог.
  • Структура та особливості використання екологічних стандартів ISO 14000.
  • Склад, структура та призначення галузевих систем стандартів.
  • Загальний підхід до створення системи менеджменту якості (СМЯ) на підприємстві відповідно до вимог стандартів ISO 9000:2000.
  • Елементи системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ДСТУ ІСО 9001:2001.
  • Порядок розроблення та впровадження СМЯ в діяльність підприємства.
  • Зміст етапів по створення системи якості.
  • Структура документації СМЯ та порядок її розроблення.
  • Політика підприємства в галузі якості: поняття, зміст, порядок розроблення.
  • Склад документів організації, у яких відображається зміст політики якості.
  • Настанови (методики) з якості: призначення, зміст, порядок розроблення.
  • Процедури з якості: призначення, зміст, порядок розроблення.
  • Протоколи якості та сфера їх застосування.
  • Удосконалення та розвиток системи менеджменту якості.
  • Поняття, види та об’єкти сертифікації.
  • Призначення державної системи сертифікації УкрСЕПРО.
  • Організаційна структура системи сертифікації УкрСЕПРО.
  • Поняття та призначення сертифікації системи якості.
  • Організація робіт із сертифікації СМЯ.
  • Органи із сертифікації СМЯ.
  • Поняття, призначення та види аудиту якості.
  • Порядок проведення зовнішнього аудиту якості.
  • Порядок проведення внутрішнього аудиту якості.
  • Місце та роль внутрішнього аудиту в забезпеченні ефективного функціонування СМЯ.
  • Поняття та значення правового забезпечення процесів управління якістю.
  • Нормативно-правова база управління якістю.
  • Правове забезпечення захисту прав та інтересів споживачів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.