лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.9.5. Завдання для перевірки знань

1. Які елементи СМЯ згідно з вимог стандарту ISO 9001-2000 р. повинні документуватись при її створенні та підготовці до сертифікації:
А. Система якості.
Б. Управління невідповідною продукцією.
В. Відповідальність керівництва.
Г. Управління ресурсами.
Д. Контрольна якість.
Е. Випуск продукції
Ж. Вимірювання, аналізування, поліпшення.
2. Обов’язкова сертифікація проводиться на відповідність вимогам нормативної документації стосовно:
А. Безпеки життя та власності громадян.
Б. Захисту навколишнього середовища.
В. Взаємозамінності й відповідності продукції.
Г. Естетичності продукції.
Д. Економічності продукції.
Е. Метрологічних норм.
3. Добровільна сертифікація проводиться з метою:
А. Захисту навколишнього середовища.
Б. Реклами продукції підприємства.
В. Створення позитивного іміджу підприємства.
Г. Випуску найкращих світових зразків продукції.
Д. Підвищенню ступеня довіри споживачів до продукції фірми.
2.9.6. Рекомендована література

 • Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17 травня 2001 року № 2406-III. http://www.dstu.gov.ua/zakon/vidp.html
 • Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93 // Голос України. — № 99(599). — 1993. — 29 травня.
 • ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. — К.: Держстандарт України, 2001.
 • Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.
 • Фомичев С. К. Основы управления качеством: Учебн. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.
 • Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов / В. А. Швандар и др. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 487 с.
 • Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 2000.
 • Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. Підручник. — 2-е вид. — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 152 с.

2.10. Тема 10. Правове та організаційне
забезпечення процесів управління якістю

 • Поняття та значення правового забезпечення процесів управління якістю.
 • Правове забезпечення захисту прав та інтересів споживачів.
 • Організаційне забезпечення процесів управління якістю.

2.10.1. Методичні поради з вивчення теми

Вивчення матеріалу даної теми спрямовано на ознайомлення студентів із законодавчою базою проблем управління якістю. У процесі самостійної роботи студентам необхідно звернутися до текстів основних документів, пов’язаних із забезпеченням якості продукції.
На перший погляд може скластися думка, що у втручанні держави в діяльність організацій, спрямованої на підвищення якості продукції, створення СМЯ та впровадження принципів TQM, немає потреби. Однак практика доводить, що без регулювання такої діяльності компаній із боку держави обійтися неможливо. Це пов’язано, у першу чергу, із необхідністю задоволення інтересів не тільки споживачів, а й усіх зацікавлених у діяльності організації сторін. У зв’язку з цим виникає необхідність у правовому регулюванні усіх сфер діяльності організацій з урахуванням інтересів усіх суб’єктів цієї діяльності. Отже, інтереси всіх зацікавлених сторін повинні бути представленими у формі законних вимог і дотримуватися всіма суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність. При цьому, орієнтуючись на реалізацію системно-процесного підходу до забезпечення якості в рамках підприємства, інтереси всіх зацікавлених сторін повинні бути врахованими на всіх стадіях життєвого циклу продукції.
Виходячи зі сказаного вище, студенти, з’ясовуючи сутність та значення правового забезпечення процесів управління якістю, повинні зрозуміти, що це діяльність, спрямована на використання різних форм і засобів юридичного впливу на органи та об’єкти управління на всіх стадіях життєвого циклу продукту. Правове забезпечення управління якістю спрямовано на вирішення таких задач:

 • правового регулювання відносин, що складаються на всіх рівнях управління якістю;
 • створення нормативно-правової бази, яка забезпечує належне правове регулювання процесів ефективної реалізації функцій управління якістю;
 • захист прав та інтересів працівників тощо.

Нормативно-правова база управління якістю включає в себе різні нормативні акти та правила. Серед ключових документів, які регулюють відносини виробників у галузі виготовлення якісної продукції та створення СМЯ, студентам обов’язково слід ознайомитися з рядом законодавчих актів і стандартів.
Державну систему управління якістю України створено з урахуванням вимог міжнародних стандартів. У першу чергу це серія стандартів ISO 9000, які забезпечують споживачеві право активно впливати на якість продукції, а також забезпечують законодавчу базу, нормативи якої передбачають, що для створення якісної продукції необхідно забезпечити якісне виконання всіх процесів, що реалізуються в межах підприємства. Ґрунтовну характеристику основних груп стандартів серії ISO 9000 надано в темі 7. Ураховуючи те, що дієвим документом, у якому регламентуються вимоги до СМЯ та описується порядок її впровадження у компаніях, є стандарти видані у 2000 році Міжнародною організацією зі стандартизації та прийняті Держстандартом України у 2001 році, студентам слід ознайомитися саме з цією групою нормативних актів. Особливу увагу слід приділити вивченню положень таких документів, як:

  • ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги.
  • ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник.
  • ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.