лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. документи з викладом вимог (технічні вимоги або технічні описи);
 2. документи з відомостями про спосіб послідовного виконання робіт і процесів (документовані методики, робочі інструкції та креслення;
 3. документи з об’єктивними доказами виконаних робіт чи одержаних результатів (протоколи).

Коротку характеристику документів СМЯ подано в табл. 8.1.1.
Таблиця 8.1.1
ІЄРАРХІЯ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ


Основні користувачі

Документи

Зміст

Керівництво, споживачі

Настанова з якості

Опис системи управління якістю відповідно до політики

Функціональні спеціалісти

Процедури за етапами

Опис робіт, необхідних для реалізації елементів системи якості

Виконавці робіт

Первинна документація, робочі інструкції, технологічні документи

Детальні робочі інструкції

Вивчаючи структуру документації системи якості та порядок її розроблення, студенти особливу увагу мають звернути на те, що саме в процесі розроблення настанов із якості визначається перелік процесів СМЯ та механізм їх взаємодії.
Під час розроблення настанов з якості підприємство повинно:

 1. визначити процеси, необхідні в СМЯ;
 2. визначити послідовність і взаємодію цих процесів;
 3. визначити критерії та методи оцінювання, необхідні для забезпечення ефективного виконання процесів і контролю за ними;
 4. забезпечити наявність інформації, необхідної для виконання й моніторингу процесів;
 5. забезпечити оцінку, моніторинг і аналіз процесів, а також виконання дій, необхідних для досягнення запланованих результатів.

Для успішного управління процесами необхідно в настановах із якості також визначити:

 1. особу, що відповідає за процес (власника процесу);
 2. споживача (замовника) процесу та вимоги до його якості — вихід процесу;
 3. вимоги до елементів входу процесу (здійснити закупівлі та забезпечити ресурсами);
 4. описати процес (розробити блок-схему або діаграму процесу) і систему управління ним;
 5. встановити послідовність і взаємозв’язки з іншими процесами та порядок внесення змін у процес.

Визначаючи вимоги до входу й виходу кожного процесу, необхідно враховувати якість, затрати, терміни (номенклатуру) постачання за кожним вхідним і вихідним елементом (устаткування, сировина, матеріали, персонал). Причому інформація щодо якості, затрат і термінів постачання повинна передаватися з одного процесу на інший і слугувати мірою оцінювання результативності й ефективності кожного конкретного процесу. Такий підхід повинен застосовуватися в організації на всій мережі процесів. За такого підходу будуть ураховуватися не так звані затрати на якість, а затрати на процес. Таким чином, у СМЯ взаємозалежними є системи управління затратами, запасами, збутом, процеси диспетчеризації виробництва тощо.
2.8.2. План семінарського заняття

 1. Поняття, склад і структура системи менеджменту якості (СМЯ) підприємства.
 2. Порядок створення та етапи розроблення СМЯ.
 3. Документація СМЯ.
 4. Впровадження СМЯ та забезпечення її ефективного функціонування.
 5. Структура й напрями діяльності служби управління якістю на підприємстві.

2.8.3. Питання для обговорення

 1. Що являє собою організаційне забезпечення процесів створення СМЯ на підприємстві?
 2. Який порядок розроблення та впровадження СМЯ в діяльність підприємства?
 3. Які елементи системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ДСТУ ІСО 9001:2001 можуть документуватися за вибором підприємства?
 4. Для чого необхідно розробляти документацію СМЯ?
 5. Яке місце в напрямах політики підприємства (технічної, маркетингової, соціальної) займає політика в області якості?
 6. Що являють собою процедури та інструкції, що виконуються підрозділами підприємства відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000?
 7. Які підрозділи підприємства виконують у системі якості функцію зворотного зв’язку?

2.8.4. Навчальні завдання

 1. Заступник директора з виробництва попросив надати йому службову записку, у якій перераховано переваги й недоліки впровадження системи якості на основі стандартів ISO 9001 версії 2000 року на конкретному підприємстві, а також основні елементи СМЯ, що повинні бути описані під час її створення. Напишіть таку службову записку обсягом 1—2 сторінки.
 2. Визначте місце служби якості в організаційній структурі підприємства та схарактеризуйте склад робіт і основні функції, які повинні виконуватися службою якості згідно з вимогами стандарту ISO 9000 версії 2000 року в межах системи управління якістю.
 3. Напишіть есе на тему: «Для чого підприємству необхідні стандарти ISO?»

2.8.5. Завдання для перевірки знань

1. Формування на підприємстві СМЯ дозволяє:
А. Забезпечити випуск продукції, що відповідає найкращим світовим зразкам.
Б. Виготовляти продукцію, яка є найбільш конкурентоспроможною на ринку.
В. Виготовляти продукцію, якість якої є стабільною та відповідає встановленим до неї вимогам.
Г. Дозволяє орієнтуватися на вимоги конкретного споживача.
2. Які елементи СМЯ згідно з вимогами стандарту ISO 9001:2000 повинні документуватися під час її створення й підготовки до сертифікації:
А. Система якості.
Б. Управління невідповідною продукцією.
В. Відповідальність керівництва.
Г. Управління ресурсами.
Д. Контроль якості.
Е. Випуск продукції.
Ж. Вимірювання, аналіз, поліпшення.
3. До складу документації СМЯ належать:
А. Стратегія з якості.
Б. Настанова з якості.
В. Політика у сфері якості.
Г. Оперативно-календарні плани.
Д. Методики та процедури.
Е. Робочі інструкції.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.