лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.7.6. Рекомендована література

 • ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. — К.: Держстандарт України, 2001.
 • ДСТУ ISO 9001-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. — К.: Держстандарт України, 1995.
 • Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посібник. — Л.: ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 329 с.
 • Мочалов Н., Темкин Д. ИCO 9000:94: запоздалая критика // Стандарты и качество. — 2000. — № 10. — С. 26—27.
 • Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. — М.: ОАО «Новости», 2000 — 432 с.
 • Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.
 • Спицнадель В. Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ISO семейства 9000): Учебн. пособие. — Спб.: Бизнес-пресса, 2000. — 336 с.
 • Фомичев С. К. Основы управления качеством: Учебн. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.

2.8. Тема 8. Побудова системи менеджменту
якості (СМЯ) відповідно до вимог
стандартів ISO серії 9000

 • Порядок створення та структура СМЯ.
 • Етапи розробки СМЯ та її організаційне забезпечення.
 • Документація СМЯ.

2.8.1. Методичні поради з вивчення теми

Організація робіт з управління якістю продукції на підприємствах передбачає створення систем управління якістю та вживання необхідних заходів із забезпечення їх ефективного функціонування. Вивчаючи дану тему, треба розглянути питання, пов’язані зі створенням систем якості, що відповідають рекомендаціям міжнародних стандартів ISO 9000. На сьогоднішній день діяльність із підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств необхідно починати саме з упровадження сучасних сис­тем менеджменту якості та їх підготовки до сертифікації. Саме засвоєння стандартів ISO 9000 дозволить підприємствам досягти цієї мети.
Дана тема є однією з ключових тем курсу «Управління якістю». Успішне засвоєння основних питань теми дозволить студентам отримати комплексне уявлення про характер управлінської діяльності в галузі якості на підприємстві.
Вивчення теми необхідно розпочати зі з’ясування проблеми необхідності та доцільності розроблення системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 9000. У науковій літературі можна зустріти різні думки з цього приводу. Але більшість авторів наголошують на тому, що сьогодні стандарти ISO 9000 — це не просто стандарти для більшості підприємств України. Перетворення, які відбуваються на підприємствах із початком упровадження СМЯ по ISO 9000, пов’язані з кардинальними змінами життя організації, майже до реструктуризації. Фактично створення документованих систем якості стає початком засвоєння світових технологій управління. Поряд із зазначеним підходом, можна також зустріти і багато критичних зауважень щодо створення формалізованих систем управління якістю. Критика, як правило, торкається вирішення проблем сумісності вимог стандартів і вітчизняної специфіки функціонування підприємств. Тобто різними авторами аналізується питання можливості ефективного засвоєння даних стандартів у сучасних умовах суб’єктами господарювання й формування в них саме ефективних, а не створених формально, заради отримання сертифіката, систем якості.
Підсумовуючи думки різних авторів на дану проблему, слід зазначити, що стандарти ISO 9000 не є ідеальним шляхом для вирішення складних питань виживання й успішного розвитку підприємства, вони мають певні недоліки, про які мова йшла в темі 7. Але на сьогодні це один із чітко описаних та випробуваних багатьма компаніями світу шляхів до швидкого засвоєння сучасних технологій управління. СМЯ, що відповідає вимогам стандар­ту ISO 9000, є базовою системою, необхідною для подальшого доповнення й розвитку в конкретних умовах кожного підприємства.
Студенти, розглядаючи дане питання, мають звернути увагу на те, що завдяки універсальній природі стандарти даної серії знайшли застосування в усіх без винятку галузях виробництва та сферах послуг. Компанії, які впроваджують системи якості у свою практичну діяльність, мають ряд конкурентних переваг за рахунок:

 • можливості поєднання високої якості й низької вартості зав­дяки зниженню дефектності виробів;
 • підвищення довіри та впевненості замовника під час укладання договорів;
 • можливість виходу на міжнародний ринок і збільшення частки своєї участі в ньому;
 • формування відносин із постачальниками на партнерській основі за умов наявності в них сертифікованих систем якості;
 • чіткого розподілу повноважень персоналу під час виконання завдань та підвищення його обізнаності про цілі компанії;
 • відповідальність керівництва за результати робіт із якості.

У процесі подальшого вивчення даної теми слід зупинитися на розгляді створення системи якості та її впровадження на підприємствах. Для цього доцільно звернутися до ряду літературних джерел, де ці питання розглядаються більш ґрунтовно [17, 18, 20, 42, 43, 63]. Ураховується значний інтерес науковців і практиків до проблем створення СМЯ на вітчизняних підприємствах, тому значну кількість інформації, особливо з питань дискусійного характеру, можна знайти у пресі та на інтернет-сайтах.
Працюючи з різними джерелами інформації, треба розуміти, що під створенням систем управління якістю ми розуміємо їх розроблення та впровадження у процесі діяльності підприємства [18]. Як правило, рішення про створення системи якості приймає керівництво підприємства під впливом вимог конкретних замовників або ситуації на ринках збуту. Таким чином, СМЯ може бути ініційовано як за бажанням керівництва вдосконалити діяльність підприємства, зменшити невиробничі витрати, так і на вимогу споживачів.
Тому розробка системи якості восновному полягає в тому, щоб спочатку з урахуванням рекомендацій стандартів ISO 9000 визначити склад необхідних функцій системи якості, а потім визначити структури, що виконують або будуть виконувати ці функції. Після цього розробляються нові та переробляються або використовуються наявні нормативні документи для виконання всіх функцій. При цьому слід чітко усвідомити, що стандарт дає уточнення, що потрібно робити вищому керівництву, а не як треба це робити.
Для впровадження вимог стандарту ISO 9001 необхідне виконання таких вимог: 1) документація системи повинна відповідати вимогам даного стандарту; 2) практична діяльність підприємства повинна відповідати документації (а отже і вимогам стандарту).
Студенти, вивчаючи дане питання, повинні зрозуміти, що створення СМЯ на підприємстві — це не можливість виготовляти найкращу та найбільш конкурентоспроможну продукцію (найчастіше можна зустріти саме таке помилкове розуміння необхідності впровадження системи), а можливість дати гарантію, що якість виготовленої продукції є стабільною та зорієнтованою на конкретного споживача. Отже, під час її створення необхідно дати відповідь на три ключові питання: ХТО наш споживач? ЯКІ його вимоги? ЯКИХ зусиль треба докласти, щоб його задовольнити? Відповідь на них визначає специфіку системи якості, що буде створюватися для кожного окремо взятого підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.