лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для докладнішого ознайомлення із системою стандартів QS серії 9000 студентам доцільно скористатися [17, 18]. Необхідність розробки стандартів даної групи було викликано в першу чергу тим, що в автомобільній індустрії існують особливо високі вимоги до якості, безпеки, екологічності продукції, і вимоги стандартів ISO 9000 є недостатніми для їх виконання. У зв’язку з цим автомобільна індустрія будує свою власну промислову політику. У наш час така промислова політика є сконцентрованою у стандарті QS-9000 та в пов’язаних із ним документах. Базуючись на вимогах ISO 9000, у стандарті QS-9000 знайшли оптимальне рішення — поєднати: 1) універсальну частину (вимоги ISO 9000); 2) уніфіковану частину (галузеві вимоги); 3) спеціальну частину (індивідуальні вимоги кожної з компаній споживачів.
Завершуючи вивчення даної групи стандартів, слід звернути увагу на те, що стандарт QS-9000 із 1997 року є обов’язковим для всіх компаній, які є постачальниками «великої трійки» та п’яти компаній, які виробляють вантажівки, а також для інших компаній, які приєдналися до QS-9000. Багато європейських, японських та корейських автомобільних компаній зорієнтовані на вимоги QS-9000. На сучасному етапі розвитку підходів до управління якістю інтерес до стандарту виявляють і компанії, не пов’язані з автомобілебудуванням. Крім того, розглядається питання про визнання QS-9000 у якості європейського стан-
дарту.
2) GMP(Good Manufacturing Practice — «належна виробнича практика») — це комплекс стандартів для фармацевтичної промисловості. Належна виробнича практика лікарських засобів — це частина забезпечення якості, яка гарантує, що продукція постійно виробляється та контролюється за стандартами якості, що відпові­дають її призначенню й вимогам торгових ліцензій. Правила GMP призначено для зниження ризику, що існує у використанні будь-якої фармацевтичної продукції та не може бути повністю усунений шляхом проведення іспитів готової продукції. Принципи та правила GMP є обов’язковими для всіх країн — членів ЄС. Настанови з GMP встановлюють мінімальні норми, яких повинні суворо додержуватися виробники, оскільки кожний з елементів забезпечення якості ліків є однаково критичним для системи в цілому. Для детального ознайомлення з вимогами даного стандарту слід звернутись
до [38].
3) Система управління виробництвом продуктів харчування, що базується на принципах ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points — Аналіз ризиків і критичні контрольні точки). Метою впровадження системи є забезпечення максимальної безпечності продукції, що виготовляється за рахунок мінімізації ризиків у критичних контрольних точках у межах операційної системи.
Поряд із використанням стандартів, які регламентують створення систем управління якістю, провідні компанії світу орієнтуються на використання системи стандартів ISO 14000. На відміну від багатьох інших природоохоронних стандартів, цю систему зорієнтовано не на кількісні параметри (обсяг викидів, концентрація речовини), і не на технології (вимога використовувати або не використовувати визначені технології, вимога використовувати «найкращу доступну технологію»). Основним предметом ISO 14000 є система екологічного менеджменту (Environmental Management System — EMS). Типові положення цих стандартів полягають у тому, що в організації потрібно вводити та дотримуватися визначених процедур, повинні бути підготовлені визначені документи, має бути призначено відповідального за визначену галузь.
Для опрацювання даного питання необхідно зрозуміти, що система стандартів буде забезпечувати зменшення небезпечних впливів на навколишнє середовище на трьох рівнях:

 1. організаційному — через поліпшення екологічної «поведінки» корпорацій;
 2. національному — через створення істотного доповнення до національної нормативної бази та компоненту державної екологічної політики;
 3. міжнародному — через поліпшення умов міжнародної торгівлі.

2.7.2. План семінарського заняття

 1. Стандарти на систему управління якістю ISO 9000.
 2. Системи екологічних стандартів ISO 14000.
 3. Призначення та структура галузевих систем стандартів QS 9000, GMP.

2.7.3. Питання для обговорення

 1. Для чого призначено стандарти ISO серії 9000 та чому їх прийнято майже всіма країнами світу?
 2. Чим викликано необхідність розробки групи стандартів ISO? Яка їх еволюція?
 3. Назвіть відомі вам вітчизняні системи управління якістю, їх відмінності від систем управління якістю, створених за міжнародними стандартами ISO серії 9000.
 4. Які особливості має система управління якістю, побудована за вимогами стандартів ISO 9000 версії 1994 року та стандартів ISO 9000 версії 2000 року?
 5. Чи існують відмінності в роботі підприємств в умовах TQM і відповідно до стандартів ISO 9000?
 6. Для чого призначено стандарти ISO 14000, QS-9000, GMP? Яку вони мають структуру?

2.7.4. Навчальні завдання

 1. Здійсніть порівняльну характеристику стандартів ISO 9000 версії 1994 року та ISO 9000 версії 2000 року щодо побудови, змісту, характеру вимог та елементів системи якості, котрі повин­ні документуватися.
 2. Сформулюйте основні проблеми, з якими, на вашу думку, можуть зіткнутися вітчизняні підприємства під час застосування стандартів ISO 9000 та побудові системи управління якістю відповідно до вимог цього стандарту.
 3. Користуючись інформацією, що подається в періодичних виданнях, та виходячи з власного досвіду, схарактеризуйте переваги й недоліки стандартів ISO 9000.

2.7.5. Завдання для перевірки знань

1. Під час створення системи управління якістю можуть використовуватися такі групи стандартів:
А. SA 8000;
Б. ISO 9000;
В. QS 9000;
Г. EN 45000;
Д. ДСТУ ІСО 9000.
2. Стандарти серії ДСТУ ІСО 9000 належать до:
А. міжнародних стандартів;
Б. регіональних стандартів;
А. національних стандартів.
3. Для підприємств масового виробництва, що здійснюють проектування нової продукції, слід застосовувати таку модель забезпечення якості:
А. ДСТУ ISO 9000-1994;
Б. ДСТУ ISO 9001-1994;
В. ДСТУ ISO 9002-1994;
Д. ДСТУ ISO 9003-1994;
Е. ДСТУ ISO 9001-2001.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.