лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 7.2.1

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМИ ЯКОСТІ
за стандартами ISO 9000:1994 та 2000 рр.

 

ISO 9000:1994

ISO 9000:2000

Підхід до формування системи управління

Елементний (функ­ціональний)

Процесний, який повинен активно застосовуватися

Вимоги до прописування процедур

Жорстко прописувані

Більш гнучкі

Концепція системи

Орієнтація на задоволення вимог спо­живача

Орієнтація на задоволення вимог усіх зацікавлених сторін та на підвищення конкуренто-
спроможності компанії з найменшими витратами

Основний очікуваний результат

Запобігання невідповідності

Безперервне та постійне вдосконалення діяльності, відмова від оптимуму якості як точки перетину втрат від неякісної діяльності та витрат на вдосконалення

Основне завдання системи

Виконання встанов­лених вимог

Досягнення запланованого результату, постійне підвищення ефективності діяльності

Можливість оптимально охопити всі питання якості

20 стандартів

Об’єднання стандартів серії ISO 9000 — 4 стандарти замінили 20 діючих (модельний погляд на систему якості, що складається з чотирьох блоків)

Усі вимоги цього міжнародного стандарту носять загальний характер і мають поширюватися на всі організації, незалежно від їхнього типу й розміру та продукту, що поставляється. Тому ISO 9001:2000 у жодному разі не передбачає однаковості структури систем менеджменту якості чи однаковості документації.
3. Міжнародний стандарт ISO 9004 версії 2000 року «Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності» — замінює та скасовує ISO 9004-1:1994, який зазнав технічного перегляду. Цей міжнародний стандарт застосовується до процесів в організації, а отже принципи менеджменту якості, на яких він ґрунтується, мають в організації повсякденне застосування. У центрі уваги цього міжнародного стандарту — досягнення постійного вдосконалення через задоволення споживачів та інших зацікавлених сторін. Принципи менеджменту якості, про які йшлося вище, також викладено в ISO 9004 (див. тему 1).

Рис. 7.4. Основні елементи системи менеджменту
якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2000
На відміну від попередніх редакцій, тепер ISO 9001 та ISO 9004 утворюють погоджену пару стандартів із менеджменту якості. ISO 9001 націлено на забезпечення якості та підвищення задоволеності споживача, тоді як в ISO 9004 подано розширену сферу застосування менеджменту якості, для якої подано вказівки щодо поліпшення показників. При цьому його не призначено для сертифікації чи контрактних цілей або як настанови щодо запровадження ISO 9001.
4. Міжнародний стандарт ISO 19011 версії 2000 року «Керівництво по менеджменту і проведенню внутрішніх і зовнішніх аудитів систем менеджменту якості» — містить спільні для ISO 9000:2000 та ISO 14000:1996 вимоги для аудиту відповідних систем.
Завершуючи вивчення змісту та призначення стандартів ISO 9000, необхідно виявити спільні та відмінні риси в розглянутих версіях стандартів. Треба зрозуміти, що стандарт 2000 року націлює організацію на облік і максимальне задоволення вимог усіх зацікавлених сторін: замовників, власників, персоналу, постачальників, суспільства, надаючи змогу реалізувати організаціям, що запроваджують системи менеджменту якості, ідею постійного поліпшення в повсякденній діяльності.
У цілому слід підкреслити, що стандарти ISO серії 9000 мають вимоги загального характеру. Вони являють собою підхід до вдосконалення системи управління якістю через орієнтацію на споживача і оптимізацію бізнес-процесів. Це організаційні стандарти, орієнтовані на вирішення управлінських завдань. Викладена в них загальна структура системи управління якістю є універсальною.
Саме це сприяє активному використанню стандартів ISO 9000 підприємствами різних сфер бізнесу майже в усіх країнах світу.
Слід зазначити, що дана перевага стандартів ISO 9000 є їх серйо­зним недоліком. Студентам, під час вивчення даного питання слід звернути особливу увагу на цей аспект.
Серед проблем, пов’язаних із засвоєнням стандартів ISO та створенням на їх основі систем менеджменту якості, фахівці називають наступні:

  1. стандарти ISO 9000 орієнтовані на вирішення організаційних та управлінських задач і тому є відірваними від операційної діяльності;
  2. досить формальні, загальні вимоги стандарту призводять до формалізованої процедури сертифікації (коли можна сертифікувати систему управління якістю, яка існує лише на папері);
  3. універсальні вимоги стандарту не враховують галузевих особливостей систем управління якістю або продукції, що виготовляється.

Подальшу роботу над темою студентам доцільно спрямувати на розгляд галузевих систем стандартів, які використовуються поряд із універсальними стандартами ISO 9000, доповнюючи один одного.
У тих галузях, де вимоги стандарту ISO 9000 розглядаються як недостатні (харчова промисловість, фармацевтична, автомобілебудування) використовуються галузеві моделі, орієнтовані, головним чином, на створення систем управління виробництвом.
До їх складу належать такі найбільш відомі галузеві моделі:
QS-9000 — це комплекс стандартів для автомобільної промисловості, який розроблено в 1994 р. у США за ініціативою трьох автомобільних компаній — «General Motors», «Ford» та «Chrysler» за участю групи стандартизації в автомобільній промисловості та цільової групи ASQS із забезпечення якості у постачальника. Поряд із вимогами, які є у стандартах ISO серії 9000, стандарти QS серії 9000 мають ряд додаткових вимог, специфічних для даної галузі. Усі постачальники великої автомобільної «трійки» повинні виконувати вимоги стандартів QS серії 9000.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.