лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Питаннями розробки, прийняття та видання міжнародних стан­дартів займаються міжнародні організації зі стандартизації. Іс­нують дві рівноправні міжнародні організації зі стандартизації, які прийнято розрізняти за галузями діяльності:

  1. ISO (International Standard Organization) — Міжнародна організація зі стандартизації;
  2. IEC (International Electrotechnical Commission) — Міжнародна електротехнічна комісія.

Під час вивчення цього питання треба встановити головну ціль, склад і напрями діяльності ISO та ІЕС. Для детального розуміння сутності та завдань стандартизації в межах різних країн та регіонів необхідно розглянути особливості європейської стандартизації, її цілі [18, 20]. Завершити вивчення цих питань слід з’ясуванням спільних та відмінних рис у сфері стандартизації міжнародного та європейського рівня [20].
Завершуючи опрацювання цього аспекту теми, студенти мають зрозуміти, що найвищими рівнями стандартизації є міжнарод­ний та європейський. Вони направлені на вирішення глобальних
завдань: усунення технічних бар’єрів у торгівлі; полегшення взаємного обміну передовими технологіями; міждержавне економічне співробітництво. У той же час завдання європейської стандартизації сфокусовано на досягнення конкретних цілей, пов’яза­них з об’єднанням Європи.
Особливу увагу слід приділити з’ясуванню складу та сфери використання міжнародних стандартів на системи управління якістю. Аналізуючи матеріал, наведений у ряді літературних джерел [11, 17, 18, 19, 32, 52], можна зазначити, що серію стандар­тів 9000 на системи якості було розроблено ISO з метою ство-
рення єдиних вимог до процесів управління якістю та формування на базі цих вимог систем якості в будь-яких організаціях. Основними цілями випуску стандартів ISO серії 9000 треба вва-
жати:

  1. установлення взаєморозуміння й довіри між постачальниками та споживачами продукції з різних країн світу під час укладання контрактів;
  2. досягнення взаємного визнання сертифікатів на системи якості, котрі видаються акредитованими органами із сертифікації з різних країн світу на основі використання ними єдиних підходів та єдиних стандартів під час проведення сертифікаційних перевірок (аудитів);
  3. сприяння та методична допомога організаціям різних масштабів із різних сфер діяльності у створенні ефективних систем якості.

Стандарт на систему якостіце документ, який установлює вимоги до системи якості, що може охоплювати різні елементи життєвого циклу (петлі якості) продукції. Стандарти на системи якості застосовуються тоді, коли підприємство, організація або установа повинні забезпечити стабільну відповідність продукції визначеному рівню вимог. Вони необхідні для того, щоб створити єдині для організацій вимоги щодо здійснення всіх процесів, спрямованих на виготовлення продукції або надання послуг. Саме для вирішення такого завдання під час створення системи якості у всьому світі визнано і використовуються стандарти ISO 9000. Це організаційні стандарти, які характеризуються тим, що їх упровадження може перевірятися та сертифікуватися незалежними сертифікаційними органами — третьою стороною.
Продовжуючи самостійну роботу над темою, студенти повин­ні розглянути еволюцію стандартів на системи менеджменту
якості, котра наводиться на рис. 7.1 [47].
В Україні стандарти ISO серії 9000 було прийнято в 1995 році як національні (ДСТУ ISO 9000). У 2001 році було прийнято останню версію стандартів ISO 9000:2000. Треба враховувати той факт, що перехід на стандарти ISO 9000 серії 2000 року триває до кінця 2003 року. Отже, під час подальшого опрацювання основних питань теми слід з’ясувати сутність, склад і структуру кожної з версії стандартів та відзначити їхні відмінні та спільні риси.
Особливості побудови стандартів ISO 9000 версії 1994 року викладено в багатьох літературних джерелах [18, 20, 43]. Фактично основою даної версії були стандарти, опубліковані в 1987 році, які розроблялися Технічним Комітетом міжнародної організації зі стандартизації ISO ТК-176 «Управління якістю та забезпе-
чення якості». Ця серія стандартів із систем якості організацій (серії 9000) включає стандарти, наведені на рис. 7.2. Для контрактних ситуацій, а також для цілей сертифікації у стандартах ISO серії 9000 передбачено застосування трьох базових моделей систем якості, вимоги до яких регламентовано у стандартах ISO 9001, 9002, 9003.
ISO 9001 є найбільш повним із наведених стандартів, які регламентують базові моделі систем якості та охоплюють усю діяльність компанії, розглядаючи процеси забезпечення якості продукції від її розроблення до експлуатації. Структурно стандарт ISO 9001:1994 складається з трьох вступних розділів та четвертого, у якому описується власне система якості. Цей розділ складається з 20-ти елементів, кожний із яких розділено на більш детальні підпункти.

Рис. 7.1. Еволюція стандартів у галузі управління якістю [20]

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.