лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

В Україні національну нагороду з якості введено в 1996 році за ініціативою Української асоціації якості (УАЯ) та Української спілки промисловців та підприємців за підтримки ЄФУЯ та ЄОЯ. В основу оцінки покладено Європейську модель. 2001 року постановою Кабінету Міністрів України засновано Всеукраїнський конкурс із якості для стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню ідеології TQM на підприємствах.
Наступним кроком у з’ясуванні даного питання є розгляд методики самооцінювання підприємств, яка займає важливе місце в усіх основних моделях національних премій із якості. На її основі можна робити висновки щодо ефективності діяльності фірми, ступеня задоволення нею потреб споживачів, а також намітити шляхи для поліпшення діяльності. В основу методики самооцінки покладено систему оцінок, що відповідає моделі Європейської премії з якості згідно з Європейською моделлю ділової досконалості (див. рис. 6.4).
З’ясовуючи сутність і призначення методик самооцінки підприємств, слід мати на увазі, що існує два підходи до оцінки:
1) аналогічний тому, що застосовується в національних конкурсах із якості, коли результати оцінки обов’язково пов’язані з підрахуванням балів;
2) призначений для виявлення слабких та сильних сторін діяльності компанії щодо поставлених завдань, планування необхідних поліпшень, а також використання отриманих оцінок у процесах оперативного та стратегічного планування. У такому підході головне — це діагностика стану компанії, а методика самооцінки виступає одним із інструментів аналізу.
Завершуючи розгляд даної теми, студенти обов’язково повинні усвідомити, що сучасна концепція менеджменту якості базується на філософії TQM та ідеях, викладених у стандартах ISO 9000:2000, згідно з якими процесний підхід домінує в системі управління організацією. Теоретичне обґрунтування даної концепції, що існує на сьогоднішній день поряд із національними преміями з якості, дозволяє сформулювати механізм застосування TQM у всіх сферах економіки, сприяючи поліпшенню економічних показників діяльності багатьох компаній. Однак неможливо не враховувати індивідуальні особливості кожної компанії, умови зовнішнього середовища, що швидко змінюється, появу нових ідей тощо. Тому стандартних схем щодо успішного функціонування компаній не існує. Існують лише різні засоби, методи, інструменти, підходи, частково розглянуті вище, які можуть допомогти компанії в досягненні встановлених цілей, зокрема, збереженні й підвищенні рівня своєї конкурентоспроможності.
2.6.2. План семінарського заняття

 • Концепція загального управління якістю (ТQM): поняття, принципи, умови реалізації.
 • Базові концепції TQM: склад і загальна характеристика.
 • Напрями реалізації ідеології TQM у сучасних компаніях.
 • Моделі оцінювання підприємств за критеріями премій якості: США, Японії, країн Європи, України.
 • Методика самооцінювання підприємств за критеріями національної премії якості.

2.6.3. Питання для обговорення

 • Схарактеризуйте специфіку управління процесами в умовах ТQM. Чому важливим є акцент на процес, а не на результати?
 • Що таке зовнішній і внутрішній споживач? Чи є між ними різниця з точки зору ТQM?
 • Яким чином змінюється корпоративна культура організації в умовах TQM?
 • Як, із точки зору TQM, розглядаються відносини між споживачем та постачальником?
 • Яке значення має система організації навчання на підприємстві за впровадження принципів TQM?
 • Яким чином концепція МВО реалізується в умовах роботи підприємства за принципами TQM?
 • Яке місце, на вашу думку, займає наставництво серед інших підходів до управління персоналом в умовах TQM?
 • Яким чином, на вашу думку, можна забезпечити залучення усіх працівників у процес поліпшення якості?
 • Яку користь отримує підприємство від участі в конкурсі на отримання премії якості для свого вдосконалення?
 • Схарактеризуйте зміст моделі Ділової досконалості. Назвіть групи критеріїв сприяння та результатів.
 • Які ви можете назвати переваги та недоліки методу самооцінювання підприємств за критеріями Європейської моделі Ділової досконалості?

2.6.4. Навчальні завдання

 • Які області науки вплинули на формування теорії ТQM та які вчені зробили найсуттєвіший внесок у її розвиток? Як ці ідеї використовуються у практиці діяльності вітчизняних підприємств? Відповідь оформити у вигляді такої таблиці:

Роки

Вчені та їхній внесок у розвиток ТQM

Використання в діяльності підприємств

1

2

3

 • Провести порівняння базових концепцій ТQM та критеріїв пре­мій з якості. Результати порівняння представити у вигляді таблиці.
 • Здійсніть порівняльну характеристику змісту трьох найвідоміших у світі Премій із якості: японської премії за якість Е. Демінга, американської нагороди в області якості ім. М. Болд­риджа, Європейської нагороди за якість. Акцент необхідно робити на порівнянні критеріїв, що використовуються, моделях оцінки результатів та сферах використання.
 • Уявіть себе операційним менеджером на великому підприємстві. Керівництво, упроваджуючи принципи TQM, хоче надати робочим групам кількох підрозділів додаткові повноваження й відповідальність та простежити, як зміниться продуктивність праці та якість роботи цих підрозділів. Однак така пропозиція викликала опір як керівників відділів, так і самих співробітників. Напишіть службову записку на 1 сторінку для заступника директора з виробництва, у якій необхідно викласти можливі причини опору робітників і запропонувати ряд заходів із подолання цього опору.
 • Провести оцінку будь-якого діючого підприємства за критеріями Європейської моделі ділової досконалості. Підрахувати результати та зробити необхідні висновки. (Необхідний матеріал щодо методики підрахунку результатів оцінки надається окремо перед заняттям).

2.6.5. Завдання для перевірки знань

1. Розрізняють такі види процесів:
А. Ключові.
Б. Ланцюгові.
В. Управлінські.
Г. Підтримувальні.
Д. Додаткові.
2. Упорядкуйте з точки зору еволюційного розвитку систем управління якістю:

 • Статистичне управління якістю (SQC).
 • Універсальний менеджмент якості (UQM).
 • Систему Тейлора.
 • Тотальне управління якістю (TQC).
 • Усеосяжний менеджмент якості (TQM).

3. Цикл Демінгу включає такі функції управління якістю:
А. Планування якості.
Б. Забезпечення якості.
В. Виконання.
Г. Контроль результатів.
Д. Поліпшення якості.
Е. Коригуючі дії.
2.6.6. Рекомендована література

 • Адлер Ю. П., Шепетова С. Качество: все выше, и выше, и выше // Стандарты и качество. — 2002. — № 8. — С. 64—67.
 • Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посібник. — Л.: ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 329 с.
 • Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Донелли Д. Х. Организация: поведение, структура, процессы. Пер. с англ. — 8-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 662 с.
 • Глудкин О. П. Всеобщее управление качеством. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 600 с.
 • ДСТУ ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004. — К.: Держстандарт України, 1995.
 • ДСТУ ISO 9000, 9001, 9004. — К.: Держстандарт України, 2001.
 • Конти Т. Самооцінка в організаціях // Стандартизація, сертифікація і якість. — 2002. — № 1. — С. 51—56.
 • Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. — М.: ОАО «Новости», 2000. — 432 с.
 • Мазур И. И., Шапиро В. Д. и др. Реструктузация предприятий и компаний. Справочное пособие / Под ред. И. И. Мазура. — М.: Высш. школа, 2000. — 587 с.
 • Молодов М. Место социальных факторов в концепции TQM // Стандарты и качество. — 2002. — № 5. — С. 65—67.
 • Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для вузов. —
  2-е изд., доп. и перераб. — М.: ОАО «Изд-во «Экономика»,1998. — 639 с.
 • Розенталь О., Сурсяков В. TQM и проблема устойчивого развития // Стандарты и качество. — 2002. — № 8. — С. 79—82.
 • Фомичев С. К. Основы управления качеством: Учебн. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.