лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вступ

 

 

 

 

Вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств починається, у першу чергу, із перегляду підходів до забезпечення якості продукції, що виробляється. Згідно з сучасними під­ходами якість є універсальним і всеосяжним поняттям, під яким розуміється не тільки якість продукції та послуг, які ми споживаємо, а й якість навколишнього середовища, якість людських стосунків, якість життя в цілому. Отже, якість постає мірою взаємовідносин суб’єк­тів господарювання в процесі ведення якісного бізнесу.
Для забезпечення якості необхідна наявність не лише матеріальної бази та кваліфікованого персоналу, але й системного підходу до питань управління якістю. Організація повинна створити дійову систему управління, яка спрямовує її зусилля на якісне виконання всіх процесів, що здійснюються, що у свою чергу, забезпечить досягнення якісного результату (створення продукту або послуги). Отже, менеджмент якості спрямовано не лише на сферу управління якістю в організації, він охоплює всю систему менеджменту компанії, спираючись на системний підхід до управління всіма видами діяльності.
Виходячи з цього, формування й розвиток наукової дисципліни «Управління якістю» та широке її застосування як напряму практичної діяльності набуває особливого значення. Отже, важливою складовою навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Менеджмент організацій» є вивчення курсу «Управління якістю» як окремої самостійної дисципліни, яку включено до блоку професійно орієнтованих дисциплін бакалаврського рівня за спеціальністю «Менеджмент промислових підприємств».

 • Мета викладання дисципліни — сформувати у майбутніх спеціалістів комплекс знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю в сучасних компаніях, узагальнюючи основні досягнення теорії та практики в області менеджменту якості; показати необхідність використання цих досягнень у всіх сферах діяльності організації незалежно від її галузевої належності, розміру та структури; сформувати уяву про системну організацію процесів управління якістю на підприємстві, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.
 • Структурно курс складається з двох розділів (рис. 1), що охоплюють теоретичні аспекти сучасної концепції управління якістю, а також прикладні аспекти щодо порядку створення системи управління якістю на підприємстві та забезпечення її ефективного функціонування.


Рис. 1. Структурно-логічна схема курсу «Управління якістю»

 • Предметом курсу «Управління якістю» є відносини, що фор­муються в процесі планування, управління, забезпечення й поліпшення якості в рамках системи менеджменту якості організації.

У результаті вивчення курсу студент повинен:
Розуміти, що:

 • управління якістю торкається стратегічних завдань розвитку організації та є однією з важливих складових її системи управ­ління;
 • якість визначає рівень конкурентоспроможності компанії та успіх її функціонування на ринку;
 • високу якість продукції в умовах насиченого ринку може бути забезпечено лише за умов високої якості функціонування всіх підсистем організації.

Знати:

 • сутність основних теоретичних положень сучасної концепції менеджменту якості;
 • призначення та механізм застосування класичних і сучасних методів та інструментів управління якістю в поточній діяльності підприємств;
 • послідовність етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості, базуючись на процесному підході, та забезпечення її ефективного функціонування на основі концепції постійного поліпшення;
 • порядок застосування міжнародних стандартів в процесі створення та сертифікації системи менеджменту якості на підприємстві та проведення внутрішнього й зовнішнього аудиту системи управління якістю.

Уміти:

 • інтегрувати стратегію управління якістю в загальну систему стратегічного управління підприємства;
 • здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, спрямованих на підвищення якості та продуктивності;
 • застосовувати статистичні методи управління якістю в операційній діяльності у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій;
 • описувати бізнес-процеси, що відбуваються в організації й будувати процесну модель підприємства;
 • розробляти документацію системи менеджменту якості організації відповідно до вимог стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації.

Досягти поставлених задач та успішно засвоїти ключові питання дисципліни допоможе пропонований навчально-методи­чний посібник. Мета посібника — допомогти студентам систематизувати самостійну роботу над курсом «Управління якістю» в процесі досягнення необхідного рівня знань та навичок, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками щодо підготовки бакалаврів із менеджменту. Досягненню поставленої мети буде сприяти регулярна робота над програмою курсу; вивчення ключових питань теми, поданих у методичних порадах, під час підготовки до семінарських занять; виконання індивідуальних завдань та робота над практичними ситуаціями; здійснення самоконтролю набутих знань, умінь і навичок.
Структурно посібник складається з таких розділів:

 • Програма дисципліни.
 • Комплекс навчально-методичного забезпечення, до складу якого включено:
 • методичні поради з вивчення окремих тем;
 • плани проведення семінарських занять;
 • критерії оцінювання знань студентів із дисципліни;
 • словник термінів;
 • список основної та додаткової літератури для вивчення проб­лемних питань курсу.

Базою для розробки посібника є навчальна програма дисципліни «Управління якістю», що охоплює майже всі аспекти менеджменту якості на підприємстві, продиктовані вимогами міжнародних стандартів і прийнятою у світі теорією та практикою управління якістю. Слід зауважити, що навчальну дисципліну «Управління якістю» треба вивчати тільки в безпосередньому зв’язку з основними методологічними й організаційно-економіч­ними положеннями теорії менеджменту, маркетингу, мікро- та макроекономіки, а також дисциплін «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Інноваційний менеджмент», які є важ­ливими для підготовки фахівців із менеджменту.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.