лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.6. Тема 6. Концепція TQM як ефективний спосіб
управління бізнесом. Премії з якості

  • Поняття тотального менеджменту якості (TQM) та зміст його базових концепцій.
  • Напрями реалізації ідеології TQM у сучасних компаніях.
  • Премії з якості.

2.6.1. Методичні поради з вивчення теми

Тему присвячено розглядові найбільш популярної у світі концепції управління сучасними організаціями — концепції тотального менеджменту якості (Total Quality Management — TQM). Цією темою завершується розгляд і вивчення теоретичних аспектів сучасної концепції менеджменту якості. Виходячи з цього, ми розуміємо, що тема має винятково важливе значення для засвоєння матеріалу дисципліни, акумулюючи в собі ключові моменти всіх тем, розглянутих раніше.
Самостійну працю над темою належить розпочати зі з’ясу­вання сутності даного підходу до управління організаціями та змісту основних концепцій, які розглядаються як базові у процесі засвоєння ідеології TQM. У науковій літературі висвітленню даного питання приділяється багато уваги, особливо останнім часом. Розгляд різних точок зору на розуміння сутності ТQМ та їх порівняння на основі вивчення джерел [13, 14, 28, 30, 37, 44] є необхідною умовою для глибокого засвоєння студентами програмного матеріалу.
Якщо проаналізувати визначення, що наводяться в літературі, можна зазначити, що тотальний менеджмент якості (TQM) — це концепція, яка передбачає загальне, цілеспрямоване та добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності — від досліджень до післяпродажного обслуговування — за участі керівництва та співробітників усіх рівнів та за раціонального використання технічних можливостей. Ураховуючи складність перекладу даного терміна на українську мову, що викликано можливістю двозначних трактувань, надалі під час розгляду матеріалу теми буде використовуватися абревіатура з англійської мови — TQM.
Метою TQM є досягнення довгострокового успіху шляхом максимального задоволення запитів усіх груп, зацікавлених у діяльності компанії. В поняття «зацікавлені сторони» входять люди або групи, зацікавлені в успіху діяльності організації. До них належать споживачі, власники, робітники, постачальники та суспільство, але й ряді випадків можуть належати і інші сторони.
У сучасних умовах до «зацікавлених сторін» відносять і конкурентів [20].
Завданнями TQM є постійне поліпшення якості шляхом регулярного аналізу результатів та коригування діяльності, повна відсутність дефектів та невиробничих витрат, забезпечення конкурентоспроможності та завоювання довіри всіх зацікавлених груп за рахунок використання передових технологій, гнучкості, своєчасних поставок, енергії колективу [20].
Тактикою TQM є усунення причин дефектів; залучення всіх співробітників до діяльності з поліпшення якості; активне стратегічне управління; неперервне вдосконалення якості продукції та процесів; використання наукових підходів до вирішення задач; регулярне самооцінювання.
Цикл управління в організації, що працює за принципами TQM, являє собою цикл безперервного поліпшення всіх показників діяльності та включає три ключові аспекти [20]:

  • планування вдосконалення (аналіз потреб споживачів, суспільства, співробітників та організації, що постійно змінюються; аналіз внутрішніх можливостей організації з поліпшення якості; розрахунок перспективних витрат на якість);
  • реалізація вдосконалення (визначення пріоритетів серед процесів, що піддаються коригувальним діям; створення команди з удосконалення процесу; уточнення завдань; збирання даних; причинно-наслідковий аналіз; планування та впровадження рішень, документування; оцінка результатів; стандартизація);

самооцінювання (національні та міжнародні премії з якості; внутрішньофірмова система балів).

Узагальнюючи різні підходи до розуміння концепції TQM, порівняльну характеристику традиційних принципів управління та принципів управління в системі TQM можна представити у вигляді табл. 2.6.1 [20].

Таблиця 2.6.1

ВІДМІННОСТІ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ
ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Й СИСТЕМИ TQM


Традиційні принципи управління

Принципи системи TQM

Задоволення потреб замовника

Задоволення потреб споживача, суспільства й співробітників організації

Планування, забезпечення й контроль поліпшення якості продукції

Планування, забезпечення й контроль поліпшення якості всіх процесів і систем

Розробка переважно коригувальних дій

Розробка переважно попереджувальних дій

Навчання управлінню якістю тільки співробітників відділу контролю якості

Навчання управлінню якістю всього персоналу

Покладення функцій забезпечення якості на відділ контролю якості

Покладення функцій управління якістю на всіх співробітників

Вирішення в напрямі якості тільки «гарячих» питань і завдань сьогодення

Регулярне виявлення й вирішення в напрямі якості хронічних проблем

Виконання кожним автономно поставленого завдання

Координація та взаємодія діяльності всіх співробітників у сфері якості

Для ґрунтовнішого розуміння принципів управління, що застосовуються в умовах TQM, доцільно надати ґрунтовну характеристику даної концепції за допомогою набору ключових концепцій, наведених на рис. 6.1.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.