лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Подальшу роботу над темою слід спрямувати на розгляд методів оцінювання рівня якості продукції. Для поглибленого вивчення цього питання теми студентам у першу чергу необхідно повторити основні підходи до класифікації показників якості продукції та методики встановлення значень показників якості з курсу «Економіка підприємства». Студентам варто розглянути різні підходи до класифікації показників якості продукції, котрі досить ґрунтовно висвітлено в наукових працях [44]. Залежно від характеру завдань, що розв’язуються, під час оцінювання якості продукції, показники можна класифікувати за різними ознаками, які наведено в табл. 2.5.1. У процесі оцінювання рівня якості продукції широкого застосування отримали показники, згруповані за властивостями, що характери­зуються. Узагальнену характеристику одиничних показників якості за групами наведено в табл. 2.5.2.

Таблиця 2.5.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ


Ознака класифікації

Показники якості продукції

1. За властивостями, що характеризуються

Призначення, надійності, технологічності, безпеки, транспортабельності, стандартизації, ергономічні, естетичні, патентно-правові, екологічні

2. За кількістю властивостей, що характеризуються

Одиничні, комплексні, загальні

3. За застосуванням для оцінки

Базові
Відносні

4. За способом вираження

Натуральні
Вартісні

5. За стадією визначення значень показників

Прогнозні, проектні, виробничі, експлуатаційні

Таблиця 2.5.2
ОДИНИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ


Групи показників

Окремі показники

Перелік

Суттєва характеристика

Призначення

Характеризують корисний ефект від використання продукції

Продуктивність, потуж­ність, міцність, вміст корисних речовин, калорійність

Закінчення табл. 2.5.2


Групи показників

Окремі показники

Перелік

Суттєва характеристика

Надійності

Характеризують безвідмовність, збереження, ремонтопридатність, а також довговічність виробу

Безвідмовність роботи, можливий термін використання, термін безава­рійної роботи, граничний термін зберігання

Технологічності

Характеризують ефективність конструкторсько-тех­нологічних рішень

Питома трудомісткість, матеріаломісткість, енер­гомісткість виготовлен­ня та експлуатації виробу

Стандартизації та уні­фікації

Насиченість продукції стан­дартними, уніфікованими та оригінальними складовими частинами

Коефіцієнти повторюваності та уніфікації виробу або групи виробів

Ергономічні

Окреслюють відповідність техніко-експлуатаційних параметрів виробу антропометричним, фізіологічним та психологічним ви­могам споживача

Ступінь простоти керування, величина наявного шуму, вібрації тощо

Економічні

Відображають ступінь економічної вигоди виробництва

Ціна одиниці виробу, прибуток з одиниці виробу, рівень витрат

Екологічні

Характеризують ступінь шкідливого впливу на здоров’я людини та навколишнє середовище

Токсичність виробів, вміст шкідливих речовин

Естетичні

Виражають естетичні властивості виробу

Виразність і оригінальність форми, кольорове оформлення

Патентно-правові

Характеризують патентний захист та патентну чистоту продукції

Коефіцієнт патентного захисту, коефіцієнт патентної чистоти

Безпеки

Характеризують особливості продукції для безпеки покупця та обслуговуючого персоналу

Вимоги до захисту людини в умовах аварійної ситуації

Транспортабельності

Характеризують придатність продукції до транспортування

Габарити, стандартність упаковки тощо

Продовжуючи вивчення економічних питань управління якістю, треба розглянути порядок оцінювання рівня якості продукції, який складається з таких етапів:

  1. Вибір номенклатури показників якості продукції, яка установлюється з урахуванням призначення та умов її застосування, вимог споживачів.
  2. Установлення (вимірювання) значень обраних показників якості продукції за допомогою методів, що поділяються на дві групи:
  3. за способами отримання інформації: вимірювальний, реєстраційний, органолептичний і розрахунковий;
  4. за джерелами отримання інформації: традиційний, експертний, соціологічний.
  5. Визначення рівня якості продукції з використанням диференційного, комплексного та змішаного методів, заснованих на порівнянні показників якості продукції, що оцінюється з базовими значеннями відповідних показників. Кожний із зазначених методів має свої особливості та певну сферу використання.

Диференційний метод засновано на використанні одиничних показників якості, коли визначається, за якими показниками досягнуто рівня базового зразка, а за якими ці значення відрізняються (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Диференційний методоцінки якості продукції
Комплексний метод засновано на використанні узагальненого показника якості продукції, котрий являє собою функцію від одиничних показників. Узагальнений показник може бути виражено:

    • головним показником, що відображає головне призначення продукції та визначається, якщо існує необхідна інформація, яка дає змогу встановити його функціональну залежність від вихідних показників;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.