лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Наступним кроком у вивченні теми є визначення складу витрат на якість. Це питання досить ґрунтовно розглянуто в науковій літературі. Узагальнюючи ряд підходів до розгляду складу витрат на якість продукції або визначення вартості якості [16, 31, 20, 46], можна виділити такі групи витрат: витрати відповідності та витрати невідповідності, класифікацію яких наведено на рис. 5.2.
Заслуговує на увагу підхід до класифікації витрат на забезпечення якості за факторною ознакою, який виходить із того, що якість виготовлення продукції визначається станом засобів праці, предметів праці та елементів їх організаційної взаємодії. Виходячи з цього, основними факторами, що впливають на якість називаємо такі: трудові, організаційні, матеріальні, технічні, технологічні [31].

Рис. 5.2. Класифікація витрат на якість
Основні складові витрат на якість на рис. 5.2 відповідають за своєю структурою класифікації витрат, наведеній у стандарті ISO 9004-1[12]. Згідно зі стандартом витрати на якість поділяються на 4 групи:

  • Попереджувальні дії, до складу яких включають витрати, пов’язані з побудовою та функціонуванням системи менеджменту якості, її документуванням, навчанням та підготовкою персоналу; із правовим та інформаційним забезпеченням системи менеджменту якості, а також витрати на організацію обліку, оціню­вання й аналіз витрат на забезпечення якості.
  • Витрати на оцінювання якості, до складу яких належать витрати на функціонування підрозділів контролю, внутрішніх лабораторій та служб метрологічного забезпечення, тобто це група витрат, пов’язаних з установленням невідповідностей і дефектів, що виникають у процесі виробництва продукції.
  • Витрати, пов’язані з усуненням дефектів, виявлених у процесі виробництва, тобто це всі види внутрішніх витрат підприємства, які пов’язано з ліквідацією невідповідностей процесів або продукції (витрати на перероблення браку товарних виробів, суцільний контроль усієї партії виробів у випадку незадовільних результатів вибіркового контролю тощо).
  • Витрати на усунення дефектів, виявлених у споживача, — це додаткові витрати виробника на виправлення невідповідностей продукції, яку поставлено споживачеві (гарантійний ремонт, рекламації, втрата іміджу фірми).

У багатьох організаціях, незважаючи на розуміння керівництвом необхідності впровадження попереджувальних заходів, витрати на якість, пов’язані з дефектами, у декілька разів перевищують витрати на оцінку. Втрати від випуску дефектної продук­ції складають, за різними оцінками, від 25 до 40 % сумарних витрат [16], у той час, як на попереджувальні заходи витрачається від 0,5 до 5 % сумарних витрат.
У процесі вивчення даного аспекту теми доцільно ознайомитися із концепцією «втрат бізнесу». Згідно з нею досліджуються та аналізуються різні види «хронічних втрат» компанії від неякісного ведення бізнесу та відшукуються шляхи їх зниження. До втрат бізнесу включено: втрачені ринкові можливості; втрати від неефективної організації бізнес-процесів; втрати від браку; наявність безнадійних боргів. Оцінка втрат бізнесу на українських підприємствах, що належать до різних галузей промисловості,
у середньому на рік складає більше ніж 50 % виручки. Для порівняння — європейські промислові компанії мають не більше ніж 25 % втрат, американські — до 7 % [42].
Наступним кроком у вивченні теми є розгляд підходів до обліку й аналізу витрат на якість у межах організації. Зосередити увагу треба на трьох основних підходах, що рекомендуються до використання стандартом ISO 9004.

  • Управління витратами на якість, коли калькуляція витрат здійснюється за трьома групами: запобігання виникненню дефектів (профілактика), оцінка якості продукції та контроль, усунення дефектів. Даний метод іноді називають методом ПОД (профілактика, оцінка, дефекти).
  • Управління втратами якості, коли зусилля організації спрямовуються на встановлення розміру втрат від низької якості. Цикл управління будується за такою схемою: калькуляція вартості низької якості ® установлення причин виникнення невідповідностей ® класифікація причин невідповідностей за розміром заподіяного збитку ® установлення пріоритетів серед причин невідповідностей ® усунення причин невідповідностей відповідно до встановленої черговості ® наступна калькуляція вартості низької якості. Управління вартістю низької якості спрямовано на визначення необхідності додаткових витрат на якість і виявлення проблем хронічного характеру, не охоплених системою якості.
  • Управління витратами на процеси, коли фінансова звітність включає витрати 2-х видів: 1) пов’язані із забезпеченням відповідності, тобто витрат на задоволення вимог споживача за умови відсутності дефектів процесів; 2) пов’язані з усуненням невідповідностей, тобто витрат, зумовлених дефектами процесу. Даний підхід є найбільш виправданим в умовах формування системи менеджменту якості за вимогами стандарту ISO 9000:2000 та засвоєння принципів TQM.

Завершуючи вивчення даного питання теми, слід зупинитися на розгляді сутності методів, що можуть бути використані в процесі аналізу складу та структури витрат на якість, характеристику яких наведено на рис. 5.3 [46].

Рис. 5.3. Методи аналізу витрат на якість

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.