лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Матрична модель «Будинок якості»
2.4.6. Рекомендована література

 • Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глудкина. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 600 с.
 • Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. — М.: ОАО «Новости», 2000. — 432 с.
 • Козак Н. Бенчмаркинг як інструмент підвищення конкуренто-
  спроможності компанії // Управление компанией. — 2000. — № 1—2.
 • Мазур И. И., Шапиро В. Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие / Под ред. И. И. Мазура. — М.: Высшая школа, 2000. — 587 с.
 • Мишин В. Н. Управление качеством: Учебн. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 303 с.
 • Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для вузов. —
  2-е изд., доп. и перераб. — М.: ОАО «Изд-во «Экономика»,1998. — 639 с.
 • Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.
 • Производственный менеджмент. Учебник для вузов / С. Д. Ильен­кова и др. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 583 с.
 • Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер с англ. — М.: БИНОМ; Лаборатория базовых знаний, 1999. — 927 с.
 • Ситніченко В. Тенденції якості у новому тисячолітті // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2000. — № 3. — С. 42—51.
 • Управление качеством: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова и др. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. — 199 с.
 • Фомичев С. К. Основы управления качеством: Учебн. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.

2.5. Тема 5. Економіка якості

 • Управління витратами на якість.
 • Класифікація витрат на якість.
 • Оцінка рівня якості продукції.

2.5.1. Методичні поради з вивчення теми

Вивчення цієї теми передбачає засвоєння питань, пов’язаних із оцінкою рівня якості продукції в системі менеджменту якості. Основи економіки якості розглядалися під час вивчення дисципліни «Економіка підприємств», «Маркетинг» тощо. Повторення названих питань є необхідною умовою успішного засвоєння матеріалу даної теми.
Розпочати вивчення теми треба із розгляду проблемного питання, що викликає значний інтерес як у науковців, так і практиків, — з’ясування характеру співвідношення між підвищенням якості продукції та зростанням загальної суми витрат виробників на забезпечення високої якості. Необхідно розглянути традиційні та сучасні точки зору на вартість якості.
Працюючи в цьому напрямі, доцільно зосередити увагу на вивченні змісту традиційного підходу до визначення «оптимальної ціни якості», який довгий час був провідним. Даний підхід засновано на формуванні традиційних уявлень про процес підвищення якості, згідно з якими із підвищенням якості продукції виробником, як правило, зростають його витрати (витрати на якість). Підвищення витрат приводить до підвищення ціни продукції, що викликає зменшення обсягів продажу. Щоб продукція купувалася споживачем за більш високою ціною, необхідно, щоб її вдосконалення приводило до підвищення економічного ефекту споживача, тобто до підвищення цінності даного продукту. Виробник може забезпечити підвищення цінності продукції для споживача за рахунок зниження витрат на експлуатацію, виключивши або значно зменшивши дефекти під час використання продукту, що у свою чергу вимагає певних витрат. При цьому поширювалася думка, що 100 %-ва відповідність продукту технічним умовам є практично недосяжною через нескінченно великі витрати. Виходячи з цього, обґрунтовано можна робити висновок про існування оптимального рівня якості, що відповідає мінімальній вартості якості як для виробника, так і для споживача. Графічно традиційну точку зору на вартість якості зображено на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Модель «оптимального рівня якості»
Наведені на рис. 5.1 криві широко використовувалися на практиці, коли зусилля в галузі управління якістю було спрямовано не на запобігання виникненню дефектів, а на їх усунення, що врешті-решт приводило до досягнення незначних результатів (підвищення якості) за значних витрат. Однак у 1970-х рр. об’єктивні обставини, які зумовлювалися ринком, змусили організації переглянути традиційну точку зору на вартість якості (див. рис. 1.2).
Підґрунтя сучасної концепції управління витратами на якість склали розробки Е. Демінга та Г. Тагуті (див. тему 2), де авторами за допомогою засобів математичної статистики доводилося, що продукцію можна виготовляти без дефектів, за 100 %-ої відповідності продукції технічним умовам, значно скоротивши при цьому витрати невідповідності. За допомогою функції втрат, розробленої Г. Тагуті, аргументувалась ідея підвищення якості із одночасним зменшенням витрат. Успішна практика японських компаній яскраво доводить її справедливість. Отже, із позицій «акценту на споживача» і відповідного зростання прибутку виробника, «оптимальна точка» втрачає свою практичну значимість. Сучасна концепція 100 %-ої якості, що базується на використанні методології «6?», у першу чергу зосереджує увагу не на визначенні оптимального рівня якості, а на аналізі співвідношення витрат, пов’язаних із забезпеченням якості. При цьому акцент робиться саме на запобігання виникненню дефектів виходячи з того, що витрати зростають на порядок із кожним етапом життєвого циклу продукту. Тобто якщо попередження або усунення помилки на стадії проектування коштує 1000 грн, то на стадії виробництва продукту воно обійдеться в 100 000 грн, а на стадії експлуатації — у 1 000 000 грн [22, с. 20]. Таким чином, у процесі управління витратами на якість, слід орієнтуватися на аналіз складу та структури витрат, докладаючи зусиль до зменшення тих груп витрат, які за принципом Парето можуть дати значну економію на сумарних витратах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.