лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.3.2. План семінарського заняття

 • Функції управління якістю.
 • Механізм реалізації загальних функцій управління в системі менеджменту якості організації.
 • Поняття та види контролю якості.

2.3.3. Питання для обговорення

 • Схарактеризуйте схему управління якістю в організації за циклом Демінга.
 • Які функції менеджменту реалізуються в системі управління якістю організації?
 • Як можна визначити склад функцій оперативного рівня управління якістю?
 • Як можна визначити склад функцій стратегічного рівня управління якістю?
 • Що таке статистичний приймальний контроль? Як він здійснюється, де застосовується, що є об’єктами контролю?
 • Чим відрізняється політика підприємства в області якості від стратегії? Дайте визначення політики якості.
 • У яких документах організації відображається зміст політики якості?

2.3.4. Навчальні завдання

 • Виходячи з вимог процесу складання, було здійснено статистичний аналіз якості процесу виготовлення валу редуктора. За його результатами було прийнято параметри вибіркового приймального контролю з одинарною вибіркою: за обсягу випуску валів 5000 шт. на місяць вибірка має складати 3 % () допустима кількість дефектних виробів не повинна перевищувати 2 шт. (). За подвійної вибірки , . Скласти алгоритм одноступінчатого та двоступінчатого контролю, користуючись цими параметрами. Дати порівняльну характеристику ефективності використання цих методів контролю для партій, у яких є 1, 2 і 3 % дефектних виробів. Для цього визначити кількість деталей, що підлягають контролю, і прийняти рішення про якість усієї партії.

2.3.5. Завдання для перевірки знань

1. Замість знаків питання в наведеній таблиці необхідно вказати відповідні види контролю якості, що відповідають наведеному критерію, або навпаки, визначити критерій, за яким здійснено класифікацію.

ВИДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

За об’єктами контролю

1 — ?
2 — ?
3 — ?
4 — ?

За стадіями виробничого процесу

5 — ?
6 — ?
7 — ?

8 — ?

 • самоконтроль (власне виробниками продукції);
 • контроль ВТК;
 • приймання продукції замовником;
 • технічний нагляд Держстандарту України

За ступенем охоплення продукції

9 — ?
10 — ?

11 — ?

 • безперервний;
  періодичний

За можливістю подальшого використання продукції

12 — ?
13 — ?

2.3.6. Рекомендована література

 • Глудкин О. П. Всеобщее управление качеством. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 600 с.
 • Кремнев Г. Р. Управление производительностью и качеством:
  17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. — М.: Инфра-М, 1999. — 312 с.
 • Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. — М.: ОАО «Новости», 2000. — 432 с.
 • Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.
 • Фомичев С. К. Основы управления качеством: Учебн. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.
 • Швец В. Е. Основные направления совершенствования и структуры системы менеджмента качества на базе новых версий ISO серии 9000:2000. — Материалы Международного проекта «Созвездие качества 2000». — К.: Украинская ассоциация качества, Межотраслевой центр качества «ПРИРОСТ», 2000. — 220 с. — С. 62—71.
 • Адлер Ю. П. Мотивация в системах качества // Стандарты и качество. — 1999. — № 5. — С. 78—84.
 • Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посібник. — Л.: ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 329 с.
 • ДСТУ ISO 9000, 9001. — К.: Держстандарт України, 2001.
 • Мазур И. И., Шапиро В. Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие / Под ред. И. И. Мазура. — М.: Высшая школа, 2000. — 587 с.
 • Материалы Международного проекта «Созвездие качества 2000». — К.: Украинская ассоциация качества, Межотраслевой центр качества «ПРИРОСТ», 2000. — 220 с.

2.4. Тема 4. Методи та
інструменти управління якістю

 • Класифікація методів менеджменту якості.
 • Інструменти контролю якості.
 • Інструменти управління якістю.
 • Метод структурування функції якості та механізм його реалізації в концепції Будинку якості.

2.4.1. Методичні поради з вивчення теми

Тему присвячено розгляду основних методів та інструментів управління якістю, які утворюють базис методології менеджменту якості. Студенти повинні знати, що розуміння сутності та сфер застосування як класичних, так і «нових» методів управління якістю дозволить їм не лише систематизувати теоретичні знання щодо базових положень сучасної концепції менеджменту якості, а й отримати практичний інструментарій для прийняття управлінських рішень як у сфері управління якістю, так і стосовно управління організацією в цілому.
Вивчення цієї теми передбачає засвоєння питань, пов’язаних із вивченням, у першу чергу, наявних підходів до класифікації методів менеджменту якості, а також розуміння їх сутності, зв’язків між ними та порядку їх застосування.
У науковій літературі представлено значну кількість інформації з цього питання, але, як правило, вона не є систематизованою. Для з’ясування сутності даного питання доцільно розглянути підхід до розгляду основних методів управління якістю, поданий В. М. Мішиним [37], згідно з яким розглядається механізм засто-

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.