лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завершуючи роботу над вивченням різних підходів до виділення функцій управління якістю, треба здійснити їх зіставлення й аналіз.
Подальшу самостійну роботу над темою має бути спрямовано на розгляд змісту та механізму реалізації загальних функцій управління в системі менеджменту якості організації. Для плідної роботи над засвоєнням цих питань необхідно повторити матеріал, що розглядався в курсі «Менеджмент» і торкався з’ясування сутності основних функцій менеджменту: планування, організації, навчання й мотивації персоналу, контролю. Механізм їх реалізації в системі менеджменту якості має специфічний характер, що викликає необхідність їх окремого ґрунтовного розгляду, із використанням [18].
Вивчаючи дану тему, обов’язково слід усвідомити місце та роль політики якості у системі управління організацією в цілому, а також у процесі управління якістю. Розроблення політики якості фактично являє собою стратегічний рівень планування організації та встановлення цілей у галузі якості. Отже, формування політики якості є частиною загального процесу планування. Слід пам’ятати, що під політикою розуміється набір додаткових орієнтирів для правильного спрямування діяльності організації з реалізації прийнятої стратегії. Політика якості являє собою основні напрями та цілі організації у сфері якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом. Формулювання вищим керівництвом політики якості дозволяє усвідомити основні пріоритети підприємства в галузі якості та наголосити на них, роблячи акцент на застосування ресурсів для їх досягнення.
Виходячи з цілей та завдань у галузі якості, сформульованих у процесі планування, необхідно організувати роботу в галузі якості. Як відомо, під організацією робіт розуміємо побудову структури та забезпечення її функціонування через виконання управлінських функцій. Вивчаючи механізм реалізації даної функції в системі управління якістю, необхідно чітко усвідомлювати, що організація робіт щодо якості торкається практично всіх аспектів роботи організації в цілому. Оскільки система менеджменту якості фактично охоплює усі сфери діяльності організації (див. те-
му 1), то, безумовно, процеси створення та впровадження системи управління якістю на підприємстві будуть пов’язані зі зміною організаційної структури управління. На думку багатьох фахівців у галузі якості й організаційного проектування, розвиток організаційної структури управління компанії буде здійснюватись у напрямі створення проектних структур, де домінує груповий підхід у вирішенні будь-яких проблем [35].
Подальша робота над засвоєнням даного питання повинна бути спрямована на розгляд двох важливих функцій — навчання та мотивації персоналу. Ці дві функції належать до сфери управління персоналом, яка поряд із управлінням якістю являє собою один із аспектів управління підприємством і вивчається як самостійна дисципліна. У даній ситуації необхідно зупинитися на змістовній характеристиці наведених функцій саме стосовно до управління й забезпечення якості.
Завершити вивчення функцій управління якістю в системі менеджменту організації доцільно розглядом механізму реалізації функції контролю. Значення контролю якості полягає в тому, що він дозволяє встановити відповідність продукції заданим вимогам або виявити допущені відхилення до моменту постачання продукції замовникові. На сучасних промислових підприємствах застосовують декілька основних видів контролю, класифікацію яких представлено в табл. 2.3.1.
Під час вивчення даного питання варто звернути увагу на з’ясування сутності та сфери застосування статистичних методів контролю якості у масовому та великосерійному типах виробництва. До їх складу належать «сім простих інструментів контролю якості», використання яких було започатковано в Японії, а потім в інших країнах, завдяки їх ефективності й доступності для рядових співробітників підприємства (про них мова піде в темі 4). Крім того, серед методів статистичного контролю якості розглядаються й методи вибіркового контролю, які доцільно вивчати звернувшись до [31, 45].
Таблиця 2.3.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Класифікаційна ознака

Вид контролю

1. Залежно від місця організації контролю на тому чи іншому етапі виробництва розрізняють:

Вхідний контроль — контроль споживачем сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і готової продукції, які надходять до нього від інших підприємств чи інших дільниць виробництва. Вхідний контроль дає змогу уникнути зниження якості продукції через помилки постачальника, зібрати об’єк­тивну інформацію про закупівельні матеріали для вибору найбільш прийнятного постачальника чи формулювання додаткових вимог до показників якості матеріалів.
Операційний контрольконтроль продукції (чи технологічного процесу), який здійснюють після завершення певної виробничої операції.
Приймальний контрольце контроль готової продукції після завершення всіх технологічних операцій із її виготовлення, за результатами якого приймають рішення про придатність продукції для постачання чи використання

2. Залежно від охоплення контрольованої продукції вхідний, операційний і приймальний контроль може бути:

Суцільний рішення про якість контрольованої продукції приймають за результатами перевірки кожної одиниці продукції.
Вибірковий контроль, за якого рішення про якість контрольованої продукції приймають за результатами перевірки однієї чи кількох вибірок із партії. Для аналізу результатів вибіркового контролю застосовуються методи математичної статистики, що дозволяють, базуючись на обмеженій кількості контрольних перевірок, визначати з потрібним ступенем точності якість партії виробів чи стану технологічного процесу. Подібні методи контролю називаються статистичними

3. Під час дослідження однієї або кількох характеристик виробу під впли­вом сукупності фізичних, хімічних, природних або експлуатаційних факторів проводяться іспити готової продукції, які залежно від цілей контролю поділяються на:

 • попередні — це іспити дослідних (головних) зразків для визначення можливості приймальних іспитів;
 • приймальні — іспити дослідних (головних) зразків для визначення можливості їх постановки на виробництво;
 • приймально-здавальні — іспити кожного виробу для визначення можливості його постачання замовникові;
 • періодичні — іспити, що проводяться один раз на 3—5 років для перевірки стабільності технології виробництва;
 • типові — іспити серійних виробів після внесення істотних змін у конструкцію або технологію

Статистичний приймальний контроль (СПК) — це вибірковий активний контроль, в основі якого лежить застосування методів математичної статистики, що дозволяє оцінювати якість великої партії продукції за результатами контролю малої вибірки. Статистичний контроль проводиться за планом — системою даних про вид і методи контролю, про обсяги контрольованих партій та вибірок, контрольні нормативи та вирішальні правила. Використовуються:

 • плани контролю за нормального перебігу технологічного процесу;
 • плани підсиленого контролю (у разі відхилень технологічного процесу);
 • плани поверхового контролю — за високого рівня якості продукції.

Серед статистичних методів контролю якості одним із найпоширеніших є статистичний приймальний контроль за альтернативною ознакою. Розрізняють такі види планів статистичного контролю партії продукції за альтернативною ознакою:

  • одноступеневі (коли у вибірці кількість дефектних виробів більша за контрольний норматив, то партія бракується, і навпаки);
  • двоступеневі (коли призначаються два контрольні нормативи та контролюється одна або дві вибірки);
  • багатоступеневі.

Отже, статистичний приймальний контроль дозволяє за тієї самої ймовірності помилкових рішень, що і в суцільному контролі, значно знизити обсяг контрольних операцій у технологічних процесах, їхню трудомісткість та вартість. Він застосовується в руйнівному контролі або тоді, коли застосування вибіркового контролю є економічно доцільним.
За результатами контролю й аналізу інформації готуються та впроваджуються коригувальні заходи, що завершують цикл управління якістю. Наступний цикл управління повторюється вже на вищому рівні, реалізуючи за циклом Демінга ідею постійного поліпшення результатів діяльності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.