лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.3. Тема 3. Функції управління якістю

  • Склад основних функцій управління якістю.
  • Механізм реалізації основних функцій управління в
    системі менеджменту якості організації.

2.3.1. Методичні поради з вивчення теми

Засвоєння даної теми має особливе значення для подальшого успішного вивчення ключових питань дисципліни. Ураховуючи те, що процес управління в цілому являє собою вплив суб’єкта на об’єкт шляхом реалізації управлінських функцій установленими методами, можна стверджувати, що процес управління якістю в організації здійснюється через ті функції, послідовна реалізація яких забезпечує досягнення цілей організації в галузі якості.
Вивчення матеріалу теми необхідно розпочинати зі з’ясування складу функцій управління якістю згідно з визначеннями, поданими у стандартах ISO 9000:2000, ISO 9000:1994. Необхідно звер­нути увагу на специфічні особливості та загальні риси, які простежуються в кожній версії стандарту щодо трактування даного питання.
Згідно з міжнародним стандартом ISO 9000:2000 серед основних функцій процесу управління якістю на підприємстві обов’яз­ково називають планування, оперативне управління, забезпечення й поліпшення якості, які реалізуються в межах системи якості на всіх етапах життєвого циклу продукту. Як зазначалося в темі 1, усі 11 етапів утворюють «петлю якості», за допомогою якої можливо простежити механізм управління якістю на підприємстві (див. рис. 1.1). Кожен із названих напрямів діяльності має свої особливості, і разом вони являють собою чотири основні функціональні підсистеми системи якості.
Незважаючи на те, що поняття «петля якості» немає в словнику стандарту ISO серії 9000:2000, фахівці з якості вважають, що сучасною «петлею якості» є цикл Демінга. У цьому циклі (рис. 3.1) передбачається виконання 4-х етапів робіт: планування (Plan — P); виконання робіт — дія (Do — D); контроль результатів (Check — C); коригувальні дії (Action — A). Робота за циклом Демінга може пов­торюватися доти, поки не буде досягнуто запланованого результату.

Рис. 3.1. Цикл Демінга (PDCA)
Таким чином, реалізація розглянутих 4-х функцій складає зміст процесу управління якістю в рамках підприємства, коли здійснюється вплив системи якості на виробничий процес. Як зазначалося в темі 1, заявлений у стандартах ISO 9000:2000 процес­ний підхід до управління якістю організує процес управління саме відповідно до названих в циклі Демінга функцій, будуючи їх у логічній послідовності. Отже, незважаючи на те, що термін «петля якості» не використовується, ідея управління якістю в межах її системи реалізується через забезпечення необхідного рівня якості на всіх етапах життєвого циклу продукту. При цьому процес здійснення менеджменту якості в організації, стратегічною метою якого є постійне вдосконалення, обов’язково передбачає запровадження й реалізацію політики у сфері якості, планування, оперативного управління, забезпечення, поліпшення якості.
Отже, усі функції управління якістю, визначені у стандарті ISO 9000:94, фактично існують і в новій версії стандарту. У новій версії акцент зроблено саме на класичні функції менеджменту якості за циклом Демінга, реалізація яких дозволяє запровадити в межах організації ідею постійного вдосконалення, що фактично неможливо було здійснити в процесі управління за «петлею якості», згідно з попередньою версією стандарту.
Вивчення цього питання доцільно продовжити, орієнтуючись на ґрунтовний розгляд змісту функцій менеджменту якості, що реалізуються в рамках системи якості організації за такими сферами [12]:

  • функції забезпечення якості, що виконуються в межах загальних функцій підприємства на кожному етапі життєвого циклу;
  • функції оперативного управління якістю (функції з коригувальних та запобіжних дій), пов’язані з кожним етапом життєвого циклу або з сукупністю деяких із них;
  • функції стратегічного управління якістю (зокрема, систематичні функції поліпшення якості), які охоплюють всі етапи життєвого циклу.

Функції управління як оперативного, так і стратегічного харак­теру повинні впорядковуватися в так звані «контури управління», які встановлюють визначену послідовність виконання функцій управління (процедур, операцій), що наведено на рис. 3.2 [23].

Рис. 3.2. Схема функціональної структури системи
менеджменту якості:
R— функції, пов’язані з реалізацією рішень; D— функції, пов’язані
з прийняттям рішень; I — інформаційно-контрольні функції
Крім розглянутих підходів до виділення функцій управління якістю, заслуговує на увагу також поділ функцій із точки зору адміністративного та оперативного аспектів управління якістю [18]. Наведені аспекти управління утворюють два взаємопов’язані контури управління, які названо вертикальною та горизонтальною петлями управління. Вертикальна петля включає функ­ції, виконання яких належить до повноважень вищого керівництва підприємства, та виконує завдання адміністративного управління якістю. Горизонтальна петля управління включає функції, що виконуються в процесі оперативного управління якістю. Повна «петля якості» повинна включати дві складові: вертикальну петлю адміністративного управління якістю (quality management) та горизонтальну петлю оперативного управління якістю (quality control) — у відповідності з двома аспектами управління якістю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.