лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.2.2. План семінарського заняття

 • Етапи становлення менеджменту якості в системі загального менеджменту.
 • Особливості формування та розвитку вітчизняних систем управління якістю.
 • Досвід управління якістю в США, Японії, країнах Европи: особливості, переваги та недоліки.
 • «Гуру» якості.

2.2.3. Питання для обговорення

 • Як співвідносяться етапи становлення менеджменту якості із загальними тенденціями розвитку науки управління?
 • Які етапи з точки зору стратегічного підходу виділяють у становленні та розвитку систем управління якістю?
 • За допомогою яких заходів здійснювався процес підвищення якості продукції в різних системах управління якістю, що виділено в процесі їх еволюції?
 • У чому принципова різниця між західними та східними підходами до управління якістю?
 • Які елементи досвіду управління якістю Японії, США та Європи доцільно запровадити в Україні?
 • Які вчені здійснили найбільш суттєвий внесок у формування та розвиток наукових підходів до управління якістю?

2.2.4. Навчальні завдання

1. Здійсніть порівняльну характеристику комплексних систем управління якістю, що функціонували на підприємствах за часів СРСР за такими напрямами:

 • Особливості, переваги та недоліки систем БВП (бездефектне виготовлення продукції) та СБП (система бездефектної праці);
 • Особливості, переваги та недоліки систем КАНАРСПИ (якість, надійність, результат із перших виробів) та НОРМ (наукова організація робіт щодо підвищення моторесурсу двигунів);
 • Особливості, переваги та недоліки систем КСУЯП (комплексна система управління якістю продукції), КСУЯП і ЕВР (комплексна система управління якістю продукції та ефективне використання ресурсів) та КСПЕВ (комплексна система підвищення ефективності виробництва).

2. Визначте особливості та схарактеризуйте специфічні риси японського, американського та європейського підходів до управління якістю. Результати роботи доцільно представити у вигляді таблиці.
3. Схарактеризуйте внесок кожного «гуру якості» у формування сучасної концепції менеджменту якості. Відповідь подайте в табличній формі такого вигляду:


Роки

Прізвища вчених

Характер досліджень та отримані результати

1

2

3

2.2.5. Завдання для перевірки знань

1. Замість знаків питання в «зірці якості» необхідно зазначити, за якими складовими здійснюється характеристика еволюції підходів до управління якістю, та дати характеристику кожного з п’яти етапів еволюції.

«Зірка якості»
2. У процесі еволюції уявлень про якість бізнес-процеси про­йшли ряд етапів із направленістю дій на (упорядкуйте згідно з етапами еволюції):

 • сертифікацію продукції третьою стороною;
 • вибірковий вихідний контроль;
 • вхідний контроль споживачем, замовленої продукції;
 • вихідний контроль якості кожної одиниці продукції;
 • сертифікацію виробництва та систем якості.

3. Упорядкуйте з точки зору еволюції підходів до управління якістю системи якості, назви яких відповідають таким девізам:

 • «Якість продукції, процесів, діяльності як відповідність ринковим вимогам (TQC)»;
 • «Якість як задоволення вимог та потреб споживачів і службовців (TQM)»;
 • «Якість продукції як відповідність стандартам (система Тейлора)»;
 • «Якість продукції як відповідність стандартам та стабільність процесів (SQC)»;
 • «Тотальне управління якістю (TQC)»;
 • «Якість як задоволення вимог суспільства, власників (акціонерів), споживачів та службовців (UQM)».

2.2.6. Рекомендована література

  • Адлер Ю. П., Аронов И. З., Шпер В. Л. Что век грядущий нам готовит? Менеджмент ХХI века: Краткий обзор основных тенденций // Стандарты и качество. — 1999. — № 3. — С. 52—59.
  • Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин / Под ред. О. П. Глуд­кина. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 600 с.
  • Кремнев Г. Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. — М.: Инфра-М, 1999. — 312 с.
  • Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. — М.: ОАО «Новости», 2000. — 432 с.
  • Летягин В. Управление качеством: практические рекомендации для топ-менеджмента // Персонал. — 2001. — № 12. — С. 73—77.
  • Материалы Международного проекта «Созвездие качества 2000». — К.: Украинская ассоциация качества, Межотраслевой центр качества «ПРИРОСТ», 2000. — 220 с.
  • Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.
  • Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для вузов. —
   2-е изд., доп. и перераб. — М.: ОАО «Изд-во «Экономика»,1998. — 639 с.
  • Управление качеством: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова и др. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. — 199 с.
  • Фомичев С. К. Основы управления качеством: Учебн. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.