лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.1.6. Рекомендована література

 • Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посібник. — Л.: ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 329 с.
 • Глудкин О. П. Всеобщее управление качеством. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 600 с.
 • ДСТУ ISO 8402 — К.: Держстандарт України, 1995.
 • ДСТУ ISO 9000, 9001, 9004. — К.: Держстандарт України, 2001.
 • Кабан П. У ХХІ сторіччя — з високою якістю української продукції // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2000. — № 4. — С. 3—6.
 • Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. — М.: ОАО «Новости», 2000. — 432 с.
 • Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.
 • Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для вузов. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ОАО «Изд-во «Экономика»,1998. — 639 с.
 • Федорченко Б. Менеджмент якості — це точно і зрозуміло // Стандартизація, сертифікація, якість. — № 1. — 2000. — С. 27—30.
 • Фомичев С. К. Основы управления качеством: Учебн. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.

2.2. Тема 2. Еволюція підходів до управління якістю

 • Етапи формування й розвитку менеджменту якості.
 • Характеристика систем управління якістю на вітчизняних підприємствах.
 • Досвід управління якістю в США, Японії та країнах Європи.

2.2.1. Методичні поради з вивчення теми

Розпочати самостійну роботу над темою треба з розгляду питань, пов’язаних із вивченням загальних тенденцій становлення й розвитку менеджменту якості. З’ясування цих питань студентами має важливе значення для засвоєння дисципліни в цілому, а також отримання комплексного уявлення про ті процеси, якими характеризується розвиток сучасних підходів до управління якістю.
У науковій літературі, присвяченій даному питанню, досить ґрунтовно аналізуються всі періоди становлення менеджменту якості відносно загальних тенденцій розвитку науки управління [16-19, 31, 46]. В узагальненому вигляді, у процесі еволюції уявлень про якість, бізнес-процеси пройшли такі етапи становлення та розвитку з направленістю дій на: 1) контроль якості; 2) забезпечення якості; 3) управління якістю; 4) поліпшення якості.
При контролі якості основна спрямованість дій — на продукт. При цьому організовувалися та розвивалися системи контролю продукції за параметрами якості. При забезпеченні якості основна спрямованість дій — на процес і контроль параметрів технологічних процесів у часі. На цьому етапі почали використовуватися статистичні методи контролю й регулювання. При управлінні якістю основна увага приділялася структурній організації систем забезпечення якості, оптимізації витрат на забезпечення якості. При поліпшенні якості мова йде про процес постійного вдосконалення, з орієнтацією на вимоги споживача та людський фактор у виробництві.

Цей підхід ґрунтовно розглянуто в [31], він дозволяє зіставити етапи становлення менеджменту якості із загальними тенденціями розвитку науки управління. Для цього студентам доцільно буде повторити зміст основних етапів еволюції загального менеджменту та операційного менеджменту, що розглядалися під час вивчення дисциплін «Менеджмент» та «Операційний менеджмент».

Подальшу роботу над темою доцільно спрямувати на розгляд етапів розвитку документованих систем управління якістю. Незважаючи на те, що увага питанням забезпечення якості приділялася ще за часів Петра Першого, коли було закладено основи російської промислової стандартизації, системний підхід до управління якістю почав застосовуватися починаючи з кінця ХІХ—початку ХХ ст.

Рис. 2.1. «Зірка якості»
Для надання змістовної характеристики основним етапам розвитку систем управління якістю в багатьох літературних джерелах використовується «зірка якості» [17,46], графічна інтерпретація якої у вигляді «знаку якості» використовувалася за радянських часів (рис. 2.1). Якщо скористатися наведеною «зіркою якості», то в історії розвитку документованих систем якості можна виділити 5 етапів і представити їх у вигляді 5-ти «зірок якості». Основні характеристики кожного з етапів розвитку систем управління якістю представлено в табл. 2.2.1, складеній на основі [17, 19, 46].
Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що з точки зору стратегічного підходу у становленні та розвитку систем управління якістю виділються три ключові етапи, наведені на рис. 2.2: якість у виробництві, формалізована якість, стратегічний менеджмент якості. Саме ці етапи найбільш чітко відображають характер еволюційних змін, що відбуваються в процесі розвитку менеджменту якості.
Поряд із підвищенням уваги до проблем управління якістю за кордоном, вітчизняними підприємствами набуто значного досвіду системного управління якістю як у межах виробничої системи, так і у межах окремо взятого підприємства. На багатьох підприємствах були створені та успішно розвивалися системи управління якістю, коротку характеристику яких наведено в табл. 2.2.2 [19].
Під час вивчення даного питання студентам доцільно скористатися джерелами [17, 19] і здійснити зіставлення розглянутих систем, намагаючись виділити переваги та недоліки кожної, та головне, визначити причини, через які вітчизняні розробки в галузі якості не отримали свого розвитку.
Найширше застосування у практиці вітчизняних підприємств отримали Комплексні системи управління якістю продукції (КСУЯП). Головною проблемою в застосуванні даних систем було те, що весь механізм управління якістю в їх рамках не був орієнтованим на споживача й на виготовлення конкурентоспроможної продукції, якої вимагає ринок. В умовах централізованого розподілу продукції та відсутності конкуренції, системи існували у формальному вигляді, і розвиток їх був практично немож-
ливим.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.