лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління якістю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завершити вивчення даної теми буде доцільно зосередивши увагу на розгляді методологічних основ вивчення дисципліни, якими виступають системний і процесний підходи. Згідно з ними передбачається розгляд будь-якої діяльності в організації як системи процесів. Системний підхід в управлінні якістю реалізується через формування та забезпечення ефективного функціонування системи менеджменту якості, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, необхідних для спрямування та контролю діяльності організації стосовно якості [10]. Під процесним підходом розуміють застосування в межах організації системи процесів разом із їх визначенням та взаємодією, а також управління ними. Отже, система менеджменту якості являє собою систему взаємопов’язаних процесів, як це представлено на рис. 1.7 [10].

Рис. 1.7. Модель системи менеджменту якості,
в основу якої покладено процес

2.1.2. План семінарського заняття

 1. Місце процесу управління якістю в системі менеджменту організації.
 2. Визначення терміна «якість»: аналіз підходів.
 3. Сутність і складові менеджменту якості. Аналіз основних термінів і понять.
 4. Принципи менеджменту якості.
 5. Сутність і зміст процесного та системного підходів в управлінні якістю.

2.1.3. Питання для обговорення

 1. Наведіть приклад філософського визначення якості.
 2. Схарактеризуйте суб’єкти та об’єкти управління якістю.
 3. Як визначити цінність продукту для споживача та виробника?
 4. Чому «петлю якості» інколи називають «спіраллю»?
 5. Чи може бути неякісний продукт більш конкурентоспроможним за якісний? Наведіть приклади.
 6. Яким чином підвищення якості продукції впливає на конкурентоспроможність фірми?
 7. Чим відрізняється «петля якості» продукту від «петлі якості» послуги?

2.1.4. Навчальні завдання

 1. Здійсніть порівняльну характеристику принципів управління якістю Е. Демінга та сучасних принципів управління якістю. Визначте спільні та відмінні риси.
 2. Проаналізуйте складові елементи «петлі якості» та надайте характеристику основним процесам, що здійснюються в її межах і впливають на якість кінцевого продукту.
 3. Здійсніть аналіз терміна «якість» та представте результати роботи у вигляді таблиці такого виду:

Таблиця 1.1.2


Формулювання визначення
та посилання на джерело

Особиста думка щодо повноти
та змісту наведеного визначення

1

2

3

2.1.5. Завдання для перевірки знань

1. Замість знаків питання в «петлі якості» необхідно вказати відповідні позначення та найменування.

«Петля якості»
2. Визначити терміни, зміст яких наведено нижче:

  • Схематичне зображення певної послідовності процесів, що здійснюються на всіх етапах життєвого циклу продукції.
  • Сукупність властивостей і характеристик продукції та послуг, що обумовлюють їх здатність задовольняти встановлені й передбачувані потреби.
  • Координована діяльність із управління діяльністю організації стосовно якості.
  • Сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.